This page in English

Forskningsprojekt

Sensoriska reaktioner vid autismspektrumtillstånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Agneta Schröder

Forskningsämne

Bakgrund

Det är väl känt att många som lever med autismspektrumtillstånd (AST) har sensoriska och perceptuella problem. Det innebär bland annat över- och underreaktioner på olika stimuli som ljus, ljud eller smärta. Det finns nästan ingen forskning inom området sensorisk sensitivitet när det gäller vuxna. Forskning är framför allt riktat mot barn med autism och metoder för bedömning och stöd är inte direkt överförbara till vuxna personer med AST. Det saknas studier med vuxna som målgrupp.

Syfte

Att utveckla och psykometriskt testa ett självskattningsinstrument utformad för personer med AST som mäter sensoriska erfarenheter och upplevelser. Instrumentet ska ha sin utgångspunkt i hur personer med AST själva beskriver sensoriska fenomen och vara grundat i målgruppens erfarenheter.

Frågeställningar för psykometrisk testning

1. Uppvisar delskalorna respektive hela instrumentet en god intern konsistens (homogenitet)?

2. Vilka latenta dimensioner i självskattningsinstrumentet framkommer vid explorativ faktoranalys?

3. Vilka skillnader finns mellan hur personer med AST och kontrollgruppen besvarar frågorna om sensoriska erfarenheter?

4. Finns det samband mellan sensoriska upplevelser och bakgrundsvariablerna kön, åldersgrupp, åldersgrupp vid diagnos, utbildningsbakgrund, arbetssituation, familjesituation och förekomst av andra psykiatriska diagnoser än diagnos inom autismspektrum?

Metod

Kvalitativa innehållsanalyser av självbiografier och intervjuer visar att ovanliga sensoriska reaktioner förekommer i hög grad, och enligt vissa specifika mönster men de individuella skillnaderna är stora. Ett självskattningsinstrument för sensoriska erfarenheter vid AST har utarbetats. Skalans användbarhet och relevans har bedömts av en grupp professionella med erfarenhet inom området och även av några personer med egen diagnos inom autismspektrum. Skalans psykometriska egenskaper (mätsäkerhet och validitet) ska nu prövas i en större studie. Skalans reliabilitet ska undersökas med Cronbach’s alpha och underliggande dimension/dimensioner i formuläret kommer att undersökas med explorativ faktoranalys. Data från målgruppen kommer också att jämföras med en kontrollgrupp, bestående av personer ur befolkningsregistret från 18 år bosatta i upptagningsområdena för de enheter som ingår i studien.

Aktuellt läge

Autobiografi- och intervjustudierna är publicerade. Ett randomiserat urval personer ur befolkningen har svarat på självskattningsformuläret. Befolkningsdata är analyserade och ett manus byggt på dessa kontrollgruppsdata färdigställs nu för att skickas in till en vetenskaplig tidskrift. Data från målgruppen personer med AST samlas in fortfarande. En ytterligare framtida studie kommer att validera självskattningsformuläret och beskriva skillnader mellan målgrupps- och kontrollgruppsdata. Självskattningsformulär samt intervjuguide om sensoriska reaktioner vid AST kommer att publiceras för att bli tillgängligt för klinisk användning.

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Lars Kjellin
  • Lena Ek, Psykogeriatriska kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona