Forskningsprojekt

Den goda läraren

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tomas Englund

Forskningsämne

Forskningsprojektet "Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003: den goda läraren som diskursiv formation på olika samhälleliga arenor" finansierat av Riksbankens jubileumsfond pågår 2001-2005 (2006) och omsluter nära 3 miljoner om året, sammantaget c:a 14 miljoner. Projektet leds av professor Tomas Englund, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet och i projektet ingår forskare från ytterligare fyra lärosäten i landet.

Skolan har tilldelats en viktig roll för att fördela det moderna projektets visioner om det demokratiska och jämlika samhället, och i det avseendet är lärarna en viktig grupp. Kraven på dem är dock inte bara höga utan också mycket motstridiga, varför innebörden i begreppet "den goda läraren" inte är entydig. Innebörden varierar förmodligen också för olika kategorier av lärare. Vi ser "den goda läraren" som en social konstruktion, och projektets övergripande frågeställningar är:
- Hur konstrueras den goda läraren diskursivt på olika samhälleliga arenor, och hur har dessa diskurser förändrats över tid?
- Hur har innebörden av den goda läraren varierat för olika lärarkategorier?

Den diskursiva formeringen av den goda läraren analyseras på följande arenor: massmedia, pedagogik som vetenskap, lärarutbildning som utbildningspolitiskt projekt och som lokal praktik. Dessutom kommer grupper av elever och föräldrar att beröras som arenor. De olika lärarkategorier som studeras utgörs av förskollärare, klasslärare, ämneslärare inom gymnasieskolan, hemkunskapslärare samt lärare i idrott och hälsa. Vår teoretiska ansats har tre utgångspunkter: poststrukturalistiskt, feministiskt respektive historiskt perspektiv och dessutom kommer teorier om lärare som professionella att tas i bruk. Projektet kommer att ge kunskaper om hur vi konstruerar skolan som social verklighet och om mångfalden av innebörder i uttrycket "den goda läraren".

Publicering

Publikationer och konferensbidrag inom projektet Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003 - Den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor:
2001 Falkner, Kajsa (2001): Analys av debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning under perioden 1979-2000. En undersökning av lärares förhållningssätt i relationen mellan teori och praktik. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Stockholm, mars 2001.
Falkner, Kajsa (2001): Teachers within the interplay between theory and practice -An analysis based on the perspectives of modernity described by Stephen Toulmin. Paper presenterat vid ECER/EERA, Lille, Frankrike, september 2001 samt vid ISATT, Faro, Portugal, september 2001.
Lindberg, Owe (2001): Teachers and their education. An analysis of the talk about teachers and their education in relation to the present reform of teacher education in Sweden. Paper presenterat vid ECER/EERA, Lille, Frankrike, september 2001.
von Wright, Moira (2001): Going visiting? The limits and possibilities of acting in the perspective of others. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Stockholm mars 2001.
von Wright, Moira (2001): Going visiting? Att handla i andras perspektiv. Perspektiveringar, Antropos 1/2001, rapporter från Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.
Wiklund, Matilda (2001): Flumskola eller pluggskola? Den goda läraren på DN:s debatt- och ledarsidor 1980-2000. Paper presenterat vid konferensen "Samhällets diskurser" Stockholms universitet, 18-21 oktober 2001
2002 Berge, Britt-Marie och Johansson, Ulla (2002): I framtidens tjänst? Framtiden 3/2002, 16-20.
Berge, Britt-Marie (2002) Krisen i läraryrket - en fråga om kön? Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator: Monica Rudberg (PFI - Oslo).
Falkner, Kajsa (2002) Lärare på väg mot tredje moderniteten? Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator: Agneta Linné (LHS).
Hjälmeskog, Karin (2002) Hemkunskapläraren. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator: Monica Rudberg (PFI - Oslo).
Johansson, Ulla (2002) Den goda gymnasieläraren i olika statliga diskurser 1945-1999. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator: Monica Rudberg (PFI - Oslo).
Lindberg, Owe (2002): Talet om lärarutbildning. Örebro: Örebro Studies in Education 5. (Doktorsavhandling).
Ohrlander, Kajsa (2002): De osynliga befriarna? Förskollärarna i några statliga texter på 1970-talet. Paper presenterat vid historikermötet i Örebro, 18 februari 2002.
Ohrlander, Kajsa (2002) Förskolläraren. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator: Monica Rudberg (PFI - Oslo).
Olofsson, Eva (2002) Med uppgift att konstruera kropp, karaktär och livsstil. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentator Monica Rudberg (PFI Oslo).
Säfström, Carl-Anders (2002) Lärarforskningens geografi och offentliga representation. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentatorer: Ingrid Carlgren (LHS), Agneta Linné (LHS), Ulf P Lundgren (ILU) och Monica Rudberg (PFI - Oslo)
von Wright, Moira (2002): Goodness and education. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Tallinn, Estland mars 2002.
von Wright, Moira (2002) På spaning efter godhet i lärarutbildningen. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentatorer: Ingrid Carlgren (LHS), Agneta Linné (LHS), Ulf P Lundgren (ILU) och Monica Rudberg (PFI - Oslo).
Wiklund, Matilda (2002) Den goda läraren i DN:s valdebatt. Arbetspaper presenterat vid projektpresentation, Örebro universitet 25-26 september 2002. Kommentatorer: Ingrid Carlgren (LHS), Agneta Linné (LHS), Ulf P Lundgren (ILU) och Monica Rudberg (PFI - Oslo).
2003 Berge, Britt-Marie (2003): The teacher profession in a state of crisis - a question of gender? -"Good" primary school teacher as state constructions (1945-2000). Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn mars 2003.
Berge, Britt-Marie (2003): The primary teaching profession in a state of crisis - a question of gender? Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
Englund, Tomas (2003): Professional ethics and civic morals today: towards a new moral individualism. Paper presenterat vid NFPF/NERA, Köpenhamn mars 2003
Falkner, Kajsa (2003): Lärare på väg mot den tredje moderniteten? En studie av LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori - praktik under perioden 1979-2001. Örebro: Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 5
Falkner, Kajsa (2003): Are teachers in the transition between the second and the third modernity? An inquiry of teachers in the interplay between theory and practice during the period of 1979-2001. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn mars 2003 samt vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University). Hjälmeskog, Karin (2003): Vem är hon? Var är hon? Hur är hon? Är hon en "hon"? En inledande studie av "den goda läraren" i hem- och konsumentkunskap. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn mars 2003.
Johansson, Ulla (2003): Gatekeeper or creator of a cheerful school atmosphere? Constructions of the good secondary school teacher on the state and the teachers" arenas: 1945-2000. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland mars 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
Lindberg, Owe (2003): Teacher education - How we talk about it and what it means. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn mars 2003.
Linné, Agneta (2003): Professional ethics and civic morals in teacher education. A historical narrative. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
Ohrlander, Kajsa (2003): The construction of "the good" preschool teacher in times of transformation. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
Olofsson, Eva (2003): Med uppgift att konstruera kroppar, karaktärer och livsstilar. Bilden av den goda idrottsläraren i den statliga diskursen. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn, mars 2003.
Olofsson, Eva (2003): Who needs the PE teacher? The discursive construction of the PE teacher on two different arenas. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland, september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
Skog-Östlin, Kerstin (2003): The good teacher" - a tentative study of social identity. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland, september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
von Wright, Moira (2003): Educational theory and ethical considerations. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn, mars 2003.
von Wright, Moira (2003): Metaphors and the moral limits of the sociocultural perspective. Paper presenterat vid Philosophy of Education Society of Great Britain, Annual Conference, New College, Oxford, 11- 13 april 2003.
Wiklund, Matilda (2003): Den goda läraren tar form i mediedebatten diskursiva lärarkonstruktioner i Dagens Nyheter. Paper presenterat vid NERA/NFPF, Köpenhamn, mars 2003.
Wiklund, Matilda (2003): The making of the good teacher in media debates - discursive constructions of teachers in Dagens Nyheter 1982-2002. Paper presenterat vid ECER/EERA, Hamburg, Tyskland september 2003. Kommentator: Terri Seddon (Monash University).
2004 Berge, Britt-Marie (2004): Whatever happened to the male teacher? Gendered discourses and progressive education in Sweden 1945-2000". History of Education Review 33 (2), 15-29. (artikeln presenterad vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005).
Englund, Tomas (2004): The modern teacher constructed on different arenas. Paper presenterat vid ECER/EERA, Kreta, september 2004. Kommentatorer: Martin Lawn (UK) och Terri Seddon (Monash University).
Erikson, Lars (2004) Föräldrar och skola. Örebro: Örebro Studies in Education 10. (Doktorsavhandling).
Falkner, Kajsa (2004):. Perspektiv på LTG. LTG-lärares uppfattningar av sitt arbete 1979-2001. LTG-tidningen, 48 (1), 8-14; Medlemsblad for LTG-laget i norsk skole, 20 (2), 8-12.
Lindberg, Owe (2004): Constructions of teachers within official reports on teacher education in Sweden 1952-1999. Paper presenterat vid ECER/EERA Kreta, september 2004. Kommentatorer: Martin Lawn (UK) och Terri Seddon (Monash University).
Ohrlander, Kajsa (2004): Feminisms, marxisms, psychologies.The discursive struggle over daycare in Sweden in the 1970s. Paper presenterat vid 12th Reconceptualizing Early Childhood Education Research, Theory and Practice, Oslo, 6-11 maj 2004.
Ohrlander, Kajsa (2004): Discursive relations between women´s liberation and dialogue pedagogy. Some aspects of the day care debate in Sweden in the 1970th. Paper presenterat vid European Social Science History Conference, Berlin, Tyskland 24-27 mars 2004.
von Wright, Moira (2004): Passed over to silence? The falling of the teacher as a political and moral subject. Paper presenterat vid ECER/EERA, Kreta, september 2004. Kommentatorer: Martin Lawn (UK) och Terri Seddon (Monash University).
Wiklund, Matilda (2004): For equalisation or rectification? Good teacher discourses in Swedish media debates. Paper presenterat vid ECER/EERA, Kreta, september 2004. Kommentatorer: Martin Lawn (UK) och Terri Seddon (Monash University).
2005 Berge, B-M (2005): Teachers and gender equity: Swedish welfare state after 1945. (Submitted).
Englund, Tomas (2005) The good teacher constructed on different arenas and among different categories of teachers. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Johansson, Ulla (2005) Discursive constructions of secondary school teachers on the state and the teachers arenas: Sweden 1945-2000. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Linné, Agneta (2005) Modernity and teacher education - a narrative of professional ethics and civic morals. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Ohrlander, Kajsa (in press) Challenging essentialist discourses on children´s self identities: "the child in cultural radicalism and revolutionary practices in Sweden in the 1960s-1970s." Contemporary Issues in Early Childhood, Vol 1. Artikeln presenterad vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Ohrlander, Kajsa red. (2005) Ropen skalla - daghem åt alla. Rapport från Samtidshistoriska Institutet, Södertörns Högskola. Vittnesseminarium 6 juni 2003.
Olofsson, Eva (in press) Is meeting the learners needs tantamount to meeting the markets needs? The discursive construction of gender in physical education in Sweden 1945-2003. European Physical Education Review 11 (3). Artikeln presenterad vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Olofsson, Eva (2005) A challenge to PE teachers! physical education, sports and/or physical activity in Swedish schools. (Submitted).
Skog-Östlin, Kerstin (2005) The good teacher. A picture of elementary and secondary teachers 1880-1940. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Tornberg, Ulrika (2005) About the personal dimension of being a teacher; highlights from a case study. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
von Wright, Moira (2005) Relocating the notion of activity in educational theory. Paper presenterat vid Philosophy of Education Society of Great Britain, Annual Conference, New College, Oxford 1-3 april 2005.
von Wright, Moira (2005) Moral agency and the limits of the sociocultural perspective. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
Wiklund, Matilda (2005) The making of the good teacher in Swedish media debates - discursive constructions of education in Dagens Nyheter. Paper presenterat vid projektpresentation och forskarutbildningskurs, Örebro universitet 26-30 april 2005. Kommentatorer: Gert Biesta (University of Exeter) och David Labaree (Stanford University).
2006 Berge, B-M., Johansson, U. & Olofsson, E. (2006). Students" constructions of Swedish model teachers of today. Paper presented at the 2006 AERA Annual Meeting, April 7-11, 2006, San Francisco.
Englund, Tomas, (2006) Om nödvändigheten av lärares kommunikativa kompetens. I Ann-Kristin Boström & Birgitta Lidholt red.: Lärares arbete - Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv s. 41-56. Stockholm: Myndigheten för skol- utveckling. Forskning i fokus nr 29.
Hultin, Eva (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnes- didaktisk studie. Örebro: Örebro Studies in Education 16 (doktorsavhandling).
Tornberg, Ulrika (2006). Om lärarskapets personliga dimension - några fallstudier. Malmö: Gleerups Utbildning AB 2006.
Wiklund, Matilda (2006). Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. Örebro: Örebro Studies in Education 17 (doktors- avhandling).
2007 Johansson, Ulla (2007). Kön, klass och goda lärare: En diskursanalys av texter om yrkeslärare, läroverkslärare och gymnasielärare 1945-2000. Pedagogiska rapporter, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
Olofsson, E. (2007). The Swedish sport movement and the PE teacher 1940-2003: From supporter to challenger. Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (2), s. 163-183.

Finansiering

Riksbanken

För mer information om projektet, kontakta Matilda Wiklund

Samarbetspartners

  • Britt-Marie Berge, Umeå univ.
  • Eva Olofsson, Umeå univ.
  • Kajsa Ohrlander, Lärarhögskolan, Stockholm
  • Karin Hjälmeskog, Uppsala univ.
  • Ulla Johansson, Uppsala univ.