This page in English

Forskningsprojekt

Att framförhandla och styra offentliga platser. Urban ordning, socialt liv och brottsförebyggande arbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Projektet studerar hur urbana offentliga rum skapas och styrs. Bakgrunden är att frågan om personlig säkerhet och trygghet blivit alltmer politiserad och kommersialiserad och offentliga platser numera bedöms utifrån risk- och säkerhetsperspektiv. Projektet syfte är att studera olika förståelser och praktiker av vad som skapar offentligt rum och dess funktion.

Olika syner på offentliga rummet baseras på uttalade och outtalade antaganden och normer, vilka analyseras. Därigenom produceras kunskap om hur trygghet och urban rädsla hanteras och vilka aktiviteter och användningar av det offentliga rummet som ska befrämjas respektive motverkas.

Projektet är en/ komparativ fallstudie, där ett fåtal fall studeras och systematiskt jämförs. Det empiriska materialet består av plandokument, stadsutvecklingsprogram, brottsförebyggande och trygghetsskapande program samt beslut kring tillstånd för kameraövervakning av allmän plats. Intervjuer genomförs med relevanta politiker, planerare och andra aktörer som varit aktiva i de studerade fallen. Metoder för att analysera det insamlade materialet är argumentationsteori och diskursanalys.

Forskare