This page in English

Forskningsprojekt

Expertis, demokrati och miljöreglering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Detta projekt studerar expertisens roll i miljöreglering och i vilken utsträckning och på vilket sätt det är möjligt att harmonisera målen att skapa en vetenskapsbaserad och demokratisk miljöreglering, dvs. en reglering som såväl baseras i användandet av expertkunskap som är öppen för medborgarinflytande. Finns det en väg mellan ? eller bortom ? teknokrati (?låt experterna bestämma!?) och populism (?låt folket bestämma!?)

Denna fråga utgör utgångspunkten för detta projekt. I centrum står kunskapens och expertisens roll. Metoden är jämförande fallstudie, där kunskap från genomförda och pågående forskningsprojekt kommer att användas för att utveckla en övergripande teori om expertisens roll i riskreglering och i vad mån och på vilket sätt det är möjligt att kombinera expertkunskap och demokratisk inflytande i samhällets hantering av komplicerade miljö- och hälsofrågor.

Flera olika miljöproblem studeras: klimatförändring, långväga luftföroreningar, kärnavfallshantering och biologisk mångfald. Samtliga dessa fyra områden studeras på tre nivåer, internationell, nationell (svensk) och lokal. Projektet söker att fylla det tomrum som finns mellan ett alltför abstrakt teoretiserande och ett alltför teorifattigt analyserande av singulära empiriska fall. Genom tydlig teorianknytning, en flernivådesign samt jämförelse av olika typer av miljöproblem skapas kunskap som sträcker sig utöver de analyserande fallen. Att skapa kunskap om expertisens roll och demokratins möjlighet för att medverka till att skapa robusta, legitima, effektiva och relevanta lösningar på miljöområdet är av centralt intresse och av avgörande betydelse för hur samhället ska hantera dagens miljöproblem

Forskare

Samarbetspartners

  • Göran Sundqvist, Oslo universitet