Forskningsprojekt

Grupphandledning i omvårdnad som pedagogiskt verktyg

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Handledning i omvårdnad (HiO) är en pedagogisk modell där klargörande och systematisering av kliniska erfarenheter från vårdmöten med patienter och närstående bearbetas och reflekteras tillsammans i en grupp med en utbildad handledare. Det saknas studier av grupphandledningens effekter för sjuksköterskestudenters utveckling av professionskunskaper och yrkesidentitet. Projektets syfte är därför att beskriva vilken betydelse och vilka effekter HiO i sjuksköterskeutbildningen har, för lärandeprocessen och utveckling av yrkesidentitet. I delstudierna ingår studenter vid Örebro universitet och Karlstads universitet och forskare vid de båda lärosätena. Sjuksköterskestudenter med samma antagningsdatum vid de två lärosätena, både de som under sin utbildning deltar i HiO och de som inte deltar i HiO följs under hela utbildningstiden och ett halvår efter avslutad utbildning. Uppföljningarna sker dels via enkäter hur väl förberedda studenterna känner sig för sitt arbete, syn på yrkesroll och betydelsen av HiO. Intervjuer genomförs också med sjuksköterskestudenter om yrkesrollen och erfarenheter av att ha deltagit i HiO.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners