This page in English

Forskningsprojekt

Skolan som arena för ANDT-prevention - en longitudinell interventionsstudie av kontraktsmetoden och Triaden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanna Geidne

Forskningsämne

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Studien har en longitudinell design för att utvecklingen hos ungdomar avseende deras levnadsvillkor, familjeliv, hälsa, skolmiljö samt tobaks- och alkoholbruk ska kunna följas över tid. I studien ingår en utvärdering av två drogförebyggande program – kontraktsmetoden och Triaden – som har skolan som arena för ANDT-prevention. Utvärderingen syftar till att studera om de skolbaserade preventionsprogrammen har någon effekt på barn och ungdomars drogbruk.

Bakgrund

Kontraktsmetoden är Riksförbundet SMART:s drogförebyggande program som vänder sig till elever i årskurs 4-9. Programmet syftar till att arbeta drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Eleverna får, efter medgivande från vårdnadshavare, välja att skriva på ett kontrakt som handlar om att medvetet avstå från beteenden så som att bruka tobak, alkohol, droger, vandalisera, begå brott eller vara respektlös mot andra människor. Vissa skriver kontrakt endast gällande tobak, medan andra kontrakt innehåller flera punkter.  Kontraktet skrivs på för ett år i taget. Olika förmåner så som aktiviteter och rabatter är knutet till medlemskapet för dem som väljer att skriva på kontraktet. Målet är att förhindra och/eller skjuta upp debutåldern för tobak, alkohol, droger och andra normbrytande beteenden.   Triaden är Team 49:s IT-baserade trafik-, brotts- och drogförebyggande program som vänder sig till elever i årskurs 4-6 och deras föräldrar. Programmet bygger på utbildning i kombination med tävlingar där varje klass bildar ett gemensamt lag. Delmomenten är; 4-trampen – en trafikutbildning för årskurs 4, 5-kampen – en utbildning i etik och moral för årskurs 5, Drogfighten – en förebyggande drogutbildning för årskurs 6 och Föräldrakampen – en utbildning som ska stimulera öppen kommunikation mellan förändrar och barn. Programmet syftar till att genom kunskap ge eleverna verktyg inför tonåren för att kunna fatta egna beslut om att avstå från brott och droger.  

Metod

Fördjupningsstudien inleddes hösten 2011 och följer en longitudinell uppläggning med interventions- och kontrollgrupper. Samma enkätundersökning genomförs på både kontroll- och interventionsskolor med årliga uppföljningar. Enkäterna bygger på tidigare undersökningar och använder i möjlig mån etablerade validerade frågor. För att utvärdera effekter av programmet kontraktsmetoden följs en baslinje med elever (med start hösten 2011) från årskurs 7 till första året i gymnasiet på interventions- och kontrollskolor i södra Sverige och i Skövde. Utvärderingen av programmet Triaden följer tre baslinjer (med start hösten 2011, 2012 och 2013) från årskurs 6 till första året i gymnasiet på interventions- och kontrollskolor i södra Sverige. Totalt medverkar 26 skolor, varav 4 kontrollskolor, och sammanlagt nära 2500 elever. I södra Sverige är både kontraktsmetoden och Triaden nyetablerade metoder sedan hösten 2011.  I Skövde är kontraktsmetoden väletablerad sedan många år. Hösten 2011 skickades en enkät ut till föräldrar med barn i skolår 7 i Skövde kommun. Föräldrarna besvarade frågor bland annat om familjesituation och socioekonomiska förhållanden. För att förstå i vilket sammanhang som programmen genomförs görs även en översiktlig kartläggning av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som förekommer på medverkande skolor.   Centrala frågeställningar är: Hur förändras ungdomars levnadsvanor över tid hos elever som deltagit i något av programmen? Finns det några skillnader i levnadsvanor mellan de som deltagit i förebyggande program kontra de som inte deltagit? Har programmen samma drogförebyggande effekt om det genomförs med start för elever i årskurs 4 som i årskurs 6 eller 7? Har programmen någon dämpande effekt på elevers tobaks- och alkoholvanor?  

Resultat och publikationer

Rapporter kring resultaten kommer att lämnas årligen till Statens folkhälsoinstitut. Resultaten sammanställs årligen för varje medverkande skola och kommun och skickas sedan ut till respektive skola samt organisationerna bakom de drogförebyggande programmen. Resultaten kommer även att publiceras som internationella vetenskapliga artiklar samt som svenskspråkiga artiklar.  

För mer information

Kontakta Susanna Geidne, This is an email address.

Forskare

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten

Samarbetspartners