This page in English

Susanna Geidne

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: c3VzYW5uYS5nZWlkbmU7b3J1LnNl

Telefon: 019 302176

Rum: G2126

Susanna Geidne

Om Susanna Geidne

Susanna Geidne är docent i Folkhälsovetenskap sedan 2017 och universitetslektor i Idrottsvetenskap sedan mars 2017. Hon har en idrottslärarexamen från Högskolan i Örebro och en doktorsexamen i Folkhälsovetenskap från 2012 vid Örebro universitet. Susanna anställdes vid Örebro universitet 2006 och arbetade tidigare inom ämnet Folkhälsovetenskap.

Forskning

Susannas forskning handlar i huvudsak om praktiknära hälsopromotionsforskning med idrotten som arena. Detta innebär forskning om idrottsföreningen som hälsofrämjande arena utifrån olika utgångspunkter, nivåer och målgrupper. Forskningen sker ofta i samverkan med folkhälsoarbetets och idrottens praktiker.

Susanna ingår i forskargruppen ReShape.

Hon är ansvarig för forskningsprojektet Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena och inom detta projekt deltar hon även i det europeiska Erasmus+ projektet Creating mechanisms for continuous implementation of the sports club for health (SCFORH) guidelines in the European Union.

Susanna deltar i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en kompetensbaserad utbildning.

Tidigare forskning

Under åren 2016–2019 ansvarade Susanna för projektet Det ideella arbetet inom Arvsfondens projekt. Projektet hade som syfte att undersöka hur det ideella arbetet organiseras i projekt som har fått pengar från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019.

Under åren 2003–2016 tillhörde hon forskargruppen Med kraft och vilja (Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete) som finansierades av Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet). Ett flertal publikationer finns rapporterade nedan. Hon var där ansvarig för studierna:

  • Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet pågick under åren 2011 till 2016. Projektet syftade till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett flertal publikationer finns rapporterade nedan.
  • Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige pågick under 2016. Projektet var ett samarbete mellan ORU, RF SISU Örebro län och Riksidrottsförbundet. Projektet är för närvarande vilande.

Hon medverkade även i studien:

  • Skolan som arena för ANDT-prevention - en longitudinell interventionsstudie av kontraktsmetoden och Triaden som pågick under perioden 2011 till 2016. Några publikationer finns rapporterade nedan.

Undervisning

Susannas undervisning består huvudsakligen av handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå inom ämneslärarprogrammet inriktning Idrott och hälsa samt i Sport Management programmet. Hon undervisar även om områden relaterade till hennes forskningsområden samt forskningsmetod; speciellt med fokus på mixade metoder.

Susanna handleder för närvarande tre doktorander:

  • Jan Mustell 2018- (Bihandledare)
  • Rasmus Karlander 2022- (Huvudhandledare)
  • Lina Mrak 2022- (Huvudhandledare)

 Tidigare doktorander:

  • Helena Ericsson (2022) (huvudhandledare)
  • Ingela Fredriksson (2016) Licentiatexamen (Bihandledare)

Samarbeten och uppdrag

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter