This page in English

Susanna Geidne

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302176

Rum: G2126

Susanna Geidne

Om Susanna Geidne

Susanna Geidne är docent i Folkhälsovetenskap sedan 2017 och universitetslektor i Idrottsvetenskap sedan mars 2017. Hon har en idrottslärarexamen från Högskolan i Örebro och en doktorsexamen i Folkhälsovetenskap från 2012 vid Örebro universitet. Susanna anställdes vid Örebro universitet 2006 och arbetade tidigare inom ämnet Folkhälsovetenskap.

 

Forskning

Susannas forskning handlar i huvudsak om praktiknära hälsopromotionsforskning med idrotten som arena. Detta innebär forskning om idrottsföreningen som hälsofrämjande arena utifrån olika utgångspunkter, nivåer och målgrupper. Forskningen sker ofta i samverkan med folkhälsoarbetets och idrottens praktiker.

Susanna ingår i forskargruppen ReShape.

Hon är ansvarig för forskningsprojektet Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena och inom detta projekt deltar hon även i det europeiska Erasmus+ projektet Creating mechanisms for continuous implementation of the sports club for health (SCFORH) guidelines in the European Union.

Susanna deltar i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en kompetensbaserad utbildning.

 

Tidigare forskning

Under åren 2016–2019 ansvarade Susanna för projektet Det ideella arbetet inom Arvsfondens projekt. Projektet hade som syfte att undersöka hur det ideella arbetet organiseras i projekt som har fått pengar från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019.

Under åren 2003–2016 tillhörde hon forskargruppen Med kraft och vilja (Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete) som finansierades av Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet). Ett flertal publikationer finns rapporterade nedan. Hon var där ansvarig för studierna:

  • Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet pågick under åren 2011 till 2016. Projektet syftade till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett flertal publikationer finns rapporterade nedan.
  • Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige pågick under 2016. Projektet var ett samarbete mellan ORU, RF SISU Örebro län och Riksidrottsförbundet. Projektet är för närvarande vilande.

Hon medverkade även i studien:

  • Skolan som arena för ANDT-prevention - en longitudinell interventionsstudie av kontraktsmetoden och Triaden som pågick under perioden 2011 till 2016. Några publikationer finns rapporterade nedan.

 

Undervisning

Susannas undervisning består huvudsakligen av handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå inom ämneslärarprogrammet inriktning Idrott och hälsa samt i Sport Management programmet. Hon undervisar även om områden relaterade till hennes forskningsområden samt forskningsmetod; speciellt med fokus på mixade metoder.

Susanna handleder för närvarande två doktorander:

  • Helena Ericsson sedan 2018 (huvudhandledare)
  • Jan Mustell sedan 2018 (bihandledare)

 

Samarbeten och uppdrag

  • Studierektor för forskarutbildningen i Idrottsvetenskap vid Örebro universitet sedan 2018.
  • HEPA Europe Working Group SCforH/HPSC. Working group leader.
  • Guest editor IJERPH
     

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Geidne, S. & Van Hoye, A. (2021). Health Promotion in Sport, through Sport, as an Outcome of Sport, or Health-Promoting Sport: What Is the Difference?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (17).
Van Hoye, A. , Johnson, S. , Geidne, S. , Donaldson, A. , Rostan, F. , Lemonnier, F. & Vuillemin, A. (2021). The health promoting sports club model: an intervention planning framework. Health Promotion International, 36 (3), 811-823.
Geidne, S. & Quennerstedt, M. (2021). Youth Perspectives on What Makes a Sports Club a Health-Promoting Setting: Viewed through a Salutogenic Settings-Based Lens. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (14).
Van Hoye, A. , Johnson, S. , Geidne, S. & Vuillemin, A. (2020). Relationship between coaches' health promotion activities, sports experience and health among adults. Health Education Journal, 79 (7), 763-774.
Van Hoye, A. , Johnson, S. , Geidne, S. , Donaldson, A. , Rostan, F. , Lemonnier, F. & Vuillemin, A. (2020). The health promoting sports club model: An intervention planning framework. European Journal of Public Health, 30 (Suppl. 5), V666-V666.
Kokko, S. , Martin, L. , Geidne, S. , Van Hoye, A. , Lane, A. , Meganck, J. , Scheerder, J. , Seghers, J. & et al. (2019). Does sports club participation contribute to physical activity among children and adolescents? A comparison across six European countries. Scandinavian Journal of Public Health, 47 (8), 851-858.
Geidne, S. , Kokko, S. , Lane, A. , Ooms, L. , Vuillemin, A. , Seghers, J. , Koski, P. , Kudlacek, M. & et al. (2019). Health Promotion Interventions in  Sports Clubs: Can We Talk About  a Setting-Based Approach?: A  Systematic Mapping Review. Health Education & Behavior, 46 (4), 592-601.
Johnson, S. , Vuillemin, A. , Geidne, S. , Kokko, S. , Epstein, J. & Van Hoye, A. (2019). Measuring health promotion in a sports club setting: a modified Delphi study. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 559-560.
Johnson, S. , Vuillemin, A. , Geidne, S. , Kokko, S. , Epstein, J. & Van Hoye, A. (2019). Measuring Health Promotion in Sports Club Settings: A Modified Delphi Study. Health Education & Behavior, 47 (1), 78-90.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2018). Leisure-time youth centres as health-promoting settings: Experiences from multicultural neighbourhoods in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 46 (Suppl. 20), 72-79.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2016). Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete: exempel från två ungdomsverksamheter. Socialmedicinsk Tidskrift, 93 (2), 138-153.
Geidne, S. , Fröding, K. & Larsson, M. (2016). Gambling among adolescents with and without hearing loss. Asian Journal of Gambling Issues and Public Health, 6.
Kokko, S. , Donaldson, A. , Geidne, S. , Seghers, J. , Scheerder, J. , Meganck, J. , Lane, A. , Kelly, B. & et al. (2016). Piecing the puzzle together: case studies of international research in health-promoting sports clubs. Global Health Promotion, 23 (1 (Suppl)), 75-84.
Geidne, S. , Beckman, L. , Edvardsson, I. & Hulldin, J. (2016). Prevalence and risk factors of electronic cigarette use among adolescents: Data from four Swedish municipalities. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 33 (3), 225-240.
Geidne, S. , Fredriksson, I. & Eriksson, C. (2016). What motives are important for participation in leisure-time activities at Swedish youth centres?. Health Education Journal, 75 (8), 972-985.
Bortes, C. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2015). A longitudinal effect study of contract signing for preventing alcohol use among Swedish school children. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fredriksson, I. , Eriksson, C. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2015). Alcohol, drug, tobacco and doping prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003–2012. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2015). Important Strategies for Youth Centers to be Health-Promoting Settings. Health Science Journal, 10 (1).
Geidne, S. , Fredriksson, I. & Eriksson, C. (2015). Leisure-time as a health-promoting setting: experiences from youth-centers in Sweden. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fröding, K. , Geidne, S. & Larsson, M. (2015). Problematic gambling in deaf and hearing-impaired young people in Sweden. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Eriksson, C. C. , Fredriksson, I. , Fröding, K. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2014). Academic practice-policy partnerships for health promotion research: experiences from three research programs. Scandinavian Journal of Public Health, 42 (15 Suppl), 88-95.
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 30-44.
Green, S. , Pettersson, C. , Geidne, S. , Fredriksson, I. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 18-29.
Geidne, S. , Fredriksson, I. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete.. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 5-17.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2013). The implementation process of alcohol policies in eight Swedish football clubs. Health Education, 113 (3), 196-215.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2013). The youth sports club as a health-promoting setting: an integrative review of research. Scandinavian Journal of Public Health, 41 (3), 269-283.
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). A research strategy case study of alcohol and drug prevention by non-governmental organizations. European Journal of Public Health, 21 (suppl 1), 242-242.
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). A research strategy case study of alcohol and drug prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003-2009. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 6.
Geidne, S. & Eriksson, C. (2008). How do minors succeed in buying beer in Sweden?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 25 (2), 115-127.

Böcker

Koski, P. , Matarma, T. , Pedisic, Z. , Kokko, S. , Lane, A. , Hartmann, H. , Geidne, S. , Hämäläinen, T. & et al. (2017). Sports Club for Health (SCforH): updated guidelines for health-enhancing sports activities in a club setting. Helsinki: Finnish Olympic Committee.
Koski, P. , Matarma, T. , Pedisic, Z. , Kokko, S. , Lane, A. , Hartmann, H. , Geidne, S. , Hämäläinen, T. & et al. (2017). Sports Club for Health (SCforH): uppdaterade riktlinjer för hälsofrämjande idrottsaktiviteter i föreningsmiljö. Helsinki: Finnish Olympic Committee.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

McCuaig, L. , Carroll, T. , Geidne, S. & Okade, Y. (2020). The interdisciplinary challenge: Preparing teacher educators and teachers to span knowledge, organizational and international boundaries. I: Ann MacPhail; Hal A. Lawson, School Physical Education and Teacher Education: Collaborative Redesign for the 21st Century. . Routledge.
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. I: Johan R Norberg, Idrotten och (o)jämlikheten: I medlemmarnas eller samhällets intresse? (ss. 133-148). . Centrum för idrottsforskning.

Konferensbidrag

Kokko, S. , Martin, L. , Villberg, J. , Geidne, S. , Koski, P. , Kudlacek, M. , Lane, A. , Meganck, J. & et al. (2017). Does sport club participation contribute to physical activity among children and adolescents in Finland: Sports Club for Health project. Konferensbidrag vid Children’s physical activity and sport (CIAPSE 2, Jyväskylä, Finland, 26-28 January 2017.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2016). Leisure-time as a health-promoting setting: experiences from youth-centers in Sweden. Konferensbidrag vid 8th Nordic Research Conference in Health Promotion (NHPRC), Jyväskylä, Finland, June 20-22, 2016.
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2015). How can sport clubs for non-disabled youth include children and adolescents with disabilities?. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research, 13th Research conference, Bergen, 6-8 May, 2015..
Geidne, S. , Gianotta, F. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). “SMART - The contract concept”: a Swedish program preventing alcohol and tobacco use among youth. Konferensbidrag vid The 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3-6 2014, Cesme, Turkey.
Geidne, S. (2013). The Sports club as a health promoting setting: an example from an alcohol policy intervention in Swedish football clubs. Konferensbidrag vid The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion: Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges. 17-19 June 2013, Vestfold, Norway.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2012). Rekommendationer för implementering av alkoholpolicyer i idrottsföreningar: resultat från en studie med åtta svenska fotbollsföreningar. I: Folkhälsostämman 2012 folkhälsa för en hållbar framtid. Konferensbidrag vid Folkhälsostämman 2012 23-25 april, Stockholm (ss. 38-38). Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Rapporter

Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2014). Med kraft och vilja 2013. ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). Projektportföljen 2014 Med kraft och vilja: ANDT-förebyggande arbete inom Folkhälsomyndighetens stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap Örebro universitet 2014:2).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2013). Med kraft och vilja 2012: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2013:1).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Larsson, M. , Fredriksson, I. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2012). Med kraft och vilja 2011: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2012:2).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). Med kraft och vilja 2010: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2011:1).
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2010). Med kraft och vilja: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer 2003-2009 (300ed.). Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2010:1).