Forskningsprojekt

Handledningsmodeller i verksamhetsförlagd utbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ulla Ohlsson

Forskningsämne

Detta är ett delprojekt i ett forskningsprogram med fokus på lärande i sjuksköterskeutbildning. Delprojektet genomförs i samarbete mellan Örebro universitet och Örebro läns landsting. Syftet med delprojektet är att jämföra olika modeller för handledning av sjuksköterskestudenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Jämförelserna avser studenters upplevelser av lärandemiljö, upplevd stress samt möjligheter och hinder för att uppnå den aktuella kursens lärandemål i relation till handledningsmodell. Utvärdering av handledningsmodellerna sker genom enkäter, intervjuer och analys av innehållet i loggböcker. Projektet har betydelse för planering av VFU i Sjuksköterskeprogram. Resultaten avser att ge kunskap om hur VFU ska organiseras för att främja studenternas lärande och professionella utveckling.

 

Publikationer och konferensbidrag inom projektet

Ohlsson, Ulla (2009): Vägen in i ett yrke – en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor. Örebro: Örebro Studies in Education 26. Örebro Studies in Conditions of Democracy 2 (monografi).

Ohlsson, Ulla (2008): Sjuksköterskors första tid i yrket – en studie över möjligheter och hinder för yrkestillblivelse. Bidrag presenterat vid konferens: Om Narrativa studier vid Linköping juni 2008.

Ohlsson, Ulla (2006): Report of a situation by a nurse in the conduct of her work. Bidrag presenterat vid NFPF-konferensen i Örebro, mars 2006.

Ohlsson, Ulla (2006): Hur ska jag veta vad som är viktigt att vara med på, ingen tar ansvar –Relationen mellan teoretiska och praktiska studier: en demokratifråga? Bidrag presenterat vid konferens: Demokratins dilemman – mångvetenskaplig forskning och nya möjligheter, i Örebro september 2006.

Forskare