Forskningsprojekt

Ton och Tanke

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

När konstnären och forskaren möts, antingen i en och samma person eller i sociala möten, kan förutsättningar skapas för att utveckla förståelse för både vetenskapliga och konstnärliga mekanismer. Frågor som, "Vad innebär detta? Vad följer av detta? Vad är detta ett uttryck för? Vad måste finnas för att detta skall vara möjligt"?, kan bli aktuella. Denna typ av spörsmål kan tydliggöras med hjälp av både vetenskapliga och konstnärliga reflektioner.

Forskningsprojektet "Ton och Tanke - musikskapande och forskning i samspel" är ägnat åt att beskriva och tydliggöra förhållandet forskning och professionellt skapande inom musikområdet. Detta innebär att utveckla begrepp, studera och ställa frågor som rör grundläggande villkor för den musikaliska gestaltningen. Utgångspunkt för detta är en bred genrermässig ingång, samt när och var musiken pågår. Genom att knyta det musikaliska skapandet till tid och rum tydliggörs människans förhållande till den skapande processen ur ett dynamiskt och föränderligt perspektiv. Med min senaste studie "Musiken tar gestalt - professionella tonkonstnärers musikskapande" (a.a.) som bakgrund, vidgas nu forskningen att omfatta det professionella musikskapandet dels genremässigt och dels med tanke på samhället av idag. Det sistnämnda gäller inte minst olika arenor och medieutveckling.

Eftersom universitetsvärlden har såväl konstnärliga som vetenskapliga inriktningar är det nödvändigt att utifrån olika utgångspunkter tydliggöra förhållandet människan - konsten och förhållandet konsten -vetenskapen. Resultatet kan utgöra en resurs för, framförallt tonkonstnärer, men även för utbildning, forskning, utredningar och policy beskrivningar inom olika konstnärliga organisationer, nämnder och institutioner. Den kunskap som kan uppnås i mötet mellan praktisk kunskap, konstnärligt skapande och forskning kan leda till synergieffekter. Detta inte minst med tanke på de mångvetenskapliga satsningar som pågår inom landets universitet och högskolor.