Forskningsprojekt

Behandlingsutfall efter ätstörningsbehandling - en naturalistisk studie baserad på registerdata från behandlingsenheter som deltar i kvalitetsregistret RIKSÄT

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sanna Aila-Gustafsson

Forskningsämne

Bakgrund
Det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling RIKSÄT startade 1999, och till dags dato har över 12000 nya behandlingar registrerats i registret. Inledningsvis var det endast specialiserade ätstörningsteam som deltog i registret men idag är över 100 enheter runt om i landet medlemmar i RIKSÄT, både enheter som drivs av landsting och enheter som bedrivs i privat regi. Samtliga specialiserade behandlingsenheter i landet är med i RIKSÄT, och dessutom registrerat ett flertal allmänpsykiatriska enheter i registret.

Syfte
Syftet med föreliggande projekt är att beskriva patientgrupper och behandlingsutfall för dessa patientgrupper.

Metod och material
Undersökningsvariablerna är data insamlade från svenska behandlingsenheter som erbjuder ätstörningsvård. Uppgifter samlas in gällande diagnos, bakgrundsfaktorer, psykiatrisk och somatisk samsjuklighet, väntetider till behandling och given behandling.

Aktuellt läge
För närvarande pågår analys av data till tre vetenskapliga artiklar. En studie som undersöker behandlingsutfall för patienter som vårdats för anorexia nervosa, en som undersöker behandlingsutfall för patienter som vårdats för bulimia nervosa, och en studie som undersöker behandlingsutfall för patienter med ätstörning och samtidig överviktsproblematik.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)