This page in English

Forskningsprojekt

Hörselförändringar hos gravida kvinnor efter ryggbedövning som komplicerats med lägesberoende huvudvärk och effekten av blodinjektion.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Lägesberoende huvudvärk är en av komplikationerna efter ryggbedövning. Huvudvärken är så gott som invalidiserande i 75% av fallen. Huvudvärken är svår i sin karaktär och är förknippad med andra symtom som illamående, hörselförändringar, värk i nacken samt synförändringar. Dessa symtom kan försvåra interaktionen mellan den nyblivna modern och nyfödda barnet. Enligt en undersökning från 2008 drabbades 900 kvinnor i Norden av denna komplikation vilket innebär att cirka 1% av dem som har fått ryggbedövning drabbas av lägesberoende huvudvärk.

Mekanismen bakom huvudvärken är inte klarlagd. Hypoteser man återkommande diskuterar är att man i samband med utförandet av ryggbedövningen ofrivilligt punkterar den yttersta hjärnhinnan som omsluter ryggmärgskanalen. Genom denna punktion läcker sedermera ryggmärgsvätska. Detta läckage i sin tur leder till låga tryck förhållanden i hjärnan och dragning i smärtkänsliga strukturer och därmed huvudvärk.

Diagnosen, lägesberoende huvudvärk, ställs genom kliniska undersökningar och därför är diagnostiken enbart subjektivt. Med tanke på att allvarliga sjukdomstillstånd som t.ex. hjärnblödning kan imitera samma symtomatologi är det viktigt att en objektiv metod för diagnosen av huvudvärk utvecklas. Flera studier har tidigare visat att en indikator på läckage kan vara en momentan sänkning av hörselförmåga.

Behandlingen är effektiv dock förknippad med stor misslyckande frekvens om den utförs under första dygnet efter själva punktionen. Med anledning av detta behandlas patienterna med konservativa metoder (smärtstillning med värktabletter, vätsketerapi samt sängläge) under första dygnet innan de erbjuds behandling med blodinjektion. Behandlingen innebär injektion av 15-30 milliliter av patientens eget blod i ryggen. Blodinjektion är en rutin behandling i dagens sjukvård för patienter med lägesberoende huvudvärk efter ryggbedövning. Efter behandlingen upplever cirka 75 % av patienterna symtomlindring momentant. Resterande grupp kan behöva ytterligare en behandling med blodinjektion.

I denna studie kommer vi därför att mäta nedsatt hörsel noggrant. Detta kommer att ske med såväl psykoakustiska som elektrofysiologiska tester. En del av dessa tester kommer att göras bedside. Vi vill göra hörselmätningar på nyförlösta kvinnor som drabbats av lägesberoende huvudvärk i samband med ryggbedövning på förlossningsavdelningen. Mätningarna kommer att göras före och efter behandling med blodinjektion för att dessutom utvärdera effekten av denna behandling på hörselförändringar. Liknande hörselmätningar kommer att göras på två kontrollgrupper. Ena gruppen har fått ryggbedövning i samband med sin förlossning utan några komplikationer. Den andra gruppen består av kvinnor som inte fått någon ryggbedövning.

Vi tror att med hjälp av denna studie kunna skapa bättre möjligheter för säkrare diagnostik och behandling av denna grupp av patienter.

Publikationer
Darvish B, Gupta A, Alahuhta S, Dahl V, Helbo-Hansen S, Thorsteinsson A, Irestedt L, Dahlgren G. Management of Epidural Analgesia and Postdural puncture headache in the labour ward – A Nordic survey. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2011; 55: 46-53.

Forskare

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Stockholm
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Bijan Davish , Karolinska Sjukhuset
  • Gunnar Dahlgren
  • Lars Irestedt, Karolinska institutet