This page in English

Forskningsprojekt

Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanna Geidne

Forskningsämne

Syfte
Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Studien vill se vilken betydelse idéburna organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Ett övergripande syfte är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol, narkotika, dopning och tobaks (ANDT) - förebyggande arbetet bland ungdomar. En central fråga i studien är om insatser riktade direkt till ungdomar kan bidra till utvecklingen av goda levnadsvanor och hälsa.
 
Bakgrund
Forskningsprojektet avser att studera fritidsverksamheter som bedrivs av de två idéburna organisationerna Fritidsforum och Verdandi Stockholmskretsen. Fritidsforum driver projektet När mötet betyder något. Generationsövergripande mötesplatsers betydelse för barn- och ungdomars möjlighet att reflektera över droger och vuxenblivande. I projektet ingår verksamheter som bedrivs av Kultur- och fritidsföreningen Trädet i Örebro. Verdandi Stockholmskretsen driver projektet Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten. I projektet ingår verksamhet som bedrivs i Rinkeby – Tensta i Stockholm.
 
Metod 
Studien avser att i en tvärsnittsstudie undersöka vilka som deltar i verksamheterna samt i en longitudinell studie följa utvecklingen hos de ungdomar som deltar i dessa verksamheter med avseende på familjeliv, levnadsvanor och välbefinnande med särskild inriktning på fritidsverksamhetens betydelse för detta. Gör verksamheten skillnad i ungdomarnas liv? Vad får ungdomarna ut av att delta i verksamheten?
 
Under hösten 2011 inleddes förarbete till studien med diskussioner med projektledarna och en detaljerad projektplan arbetades fram. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien i januari 2012 (Dnr 2011/475). Studien startade under våren 2012.
 
Datainsamlingen har skett våren 2012, våren 2013 och våren 2014 genom enkäter till deltagande ungdomar. Intervjuer har genomförts med deltagande ungdomar, verksamhetsledare och samverkansparter. En utökad dokumentation kommer att göras av projekten och dess ingående verksamheters genomförande.
 
Resultat och publikationer
Löpande rapportering sker årligen till Folkhälsomyndigheten och medverkande idéburna organisationer. Resultaten planeras att publiceras i vetenskapliga artiklar utifrån studiens frågeställningar.
 
För mer information
Vill du veta mer om studien? Kontakta This is an email address.

Forskare

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten

Samarbetspartners