This page in English

Annica Kihlgren - ny professor 2016

Annica Kihlgren

Annica Kihlgren är professor i omvårdnadsvetenskap. Tiden som sjuksköterska inom akutsjukvård och kommunal vård gav hennes insikt om den utsatthet som många äldre befinner sig i. I dag är hennes forskning inriktad på att förbättra vården.

1957 Född i Uppsala

2005 Disputerade i medicin med inriktning omvårdnad vid Karolinska Institutet med avhandlingen Older Patients in Transition – from Home Care towards Emergency Care

2010 Docent i vårdvetenskap med inriktning omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

2015 Professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Annica Kihlgren

– Min erfarenhet som sjuksköterska har följt mig genom åren, både som pedagog och forskare, och mitt fokus i forskningen har varit omhändertagandet av äldre personer ur ett vårdkedjeperspektiv.

 Hennes tidiga forskning rörde funktionsförmåga, vårdbehov, behandlingar och stödinsatser inom samtliga särskilda boenden och hemsjukvården vid hälsocentralerna i ett län över 12 månader. Dessa stora studier visade mig värdet av tvärvetenskaplig forskning, konstaterar Annica Kihlgren.

Hon har forskat mycket om sjuksköterskors beslutsfattande inom äldrevården och informationsöverföring mellan hem, akut- och äldrevård. Studierna omfattar även vårdpersonalens och deras ledares upplevelse av att vårda äldre personer, men även personalens arbetssituation.

 – Ett resultat tyder på att fortbildning och handledning var en av anledningarna till viljan att stanna inom äldrevården, trots omorganisation och minskade resurser. Studierna understryker behovet av fortsatt forskning om personalens beslut om att stanna eller lämna äldrevården. Det är ett viktigt budskap inför det ökande antalet äldre.

 Annica Kihlgren har fortsatt forska om omvårdnadspersonalens erfarenhet av arbete och support under organisatoriska förändringar, och behov av stöd för att hantera etiskt svåra situationer i arbetet. Hon studerar även distriktssköterskornas möjlighet att ge stöd till äldre personer för att uppnå sinnesro under åldrandet. Anhöriga belastas mycket i dagens samhälle och forskning om deras livssituation pågår.

 – Jag ha sett behovet av att implementera forskningen inom äldreomsorgen och har därför genomfört två större forskningsprojekt i Örebro kommun. Fokus är en meningsfull vardag för äldre människor, och ett tryggt boende på äldre dagar.

 Projekten har lett till att en värdegrund och värdighetsgarantier införts och metodstöd och mätbara kvalitetsindikatorer för ett tryggt boende kvälls- och nattetid har tagits fram.

 Annica Kihlgrens framtida forskning riktas mot att finna tvärvetenskapliga lösningar inom forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor och forskargruppen Personcentrerad vård.

 – Syftet är att äldre personer och deras anhöriga skall få uppleva sinnesro, meningsfullhet och trygghet. Maghälsans är en del och vi kommer att prova olika sätt med målet att förbättra omhändertagande av äldre personer i hela vårdkedjan.

    Implementeringsforskning kommer att prioriteras och få ett ökat utrymme, alltså att forskningsresultaten kommer till användning i praktiken.

 – De goda kontakter som skapats med kommuner och landsting ska vidareutvecklas. Ambitionen är också att skapa en naturlig mötesplats inom forskningsmiljön för att på så sätt öka intresset för forskning som rör äldre.