This page in English

Mats Eriksson - ny professor 2016

Mats Eriksson

Mats Eriksson är professor omvårdnadsvetenskap och hans forskning handlar mycket om smärta hos nyfödda, men också om större barn.

1959 Född i Strängnäs

2004 Disputerade i medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping med avhandlingen Aspects of prevention and assessment of neonatal pain

2011 Docent i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet

2015 Professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot pediatrisk omvårdnad vid Örebro universitet

Läs mer om Mats Eriksson

Han är specialistsjuksköterska i intensivvård och blev i sitt arbete på neonatalavdelningen intresserad av hur man kan göra så att de sjuka nyfödda barnen skulle få mindre ont vid provtagningar.

– Min avhandling handlade framför allt om hur en liten mängd sockervatten i munnen effektivt minskar smärtan hos nyfödda barn vid blodprovstagning.

Mats Eriksson har med tiden utvidgat sin forskning till att omfatta även större barn och hela familjen. I dag är han med och driver en rad internationella forskningsprojekt.

Han är en av ledarna för studien EUROPAIN som med stöd av ett EU-ramprogram för forskning undersökt vilken smärtlindring som ges till kritiskt sjuka nyfödda i ett 20-tal europeiska länder.

Han leder forskargruppen PEARL– Pain in Early Life där forskare från Finland, Island, Norge, Sverige och Kanada samverkar i multinationella tvärprofessionella projekt runt smärtlindring och smärtskattning i nyföddhetsperioden. Aktuella smärtlindringsprojekt berör till exempel hur smärta kan lindras med vaggsång, eller med hud-mot-hudvård, ”kängurumetoden”. Med hjälp av ett infraröttljus studerar forskarna hur smärta påverkan blodflödet i hjärnan.

– Jag drivs av att se till att barn inte ska behöva uppleva smärta i hälso- och sjukvården. I det här projektet vill vi också påverka och utveckla utbildningen av sjukvårdspersonalen, och även erbjuda föräldrar information om vad de kan göra för sitt barn.

Mats Eriksson är också en av ledarna för forskargruppen LISAN– Life Situation for Children and Adolescents with Narcolepsy, om situationen för, och behovet av stöd hos barn som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccinationen.

– Projektet är tvärvetenskapligt och internationellt. Syftet är att studera hur en händelse som denna kan påverka förtroendet för samhället, sjukvården och framtida vaccinationskampanjer. Jag kan se hur Internet och sociala medier spelar en stor roll för hur uppfattningar och attityder sprids.

Han ingår också i forskargruppen Just-in-time som omfattar barns och ungas psykiska hälsa, med studier av hur dans och yoga påverkar unga flickor med

magsmärtor. Mats Eriksson är också medlemforskargruppen Postoperativ återhämtning som studerar tiden efter operationer, särskilt i dagkirurgi.

– Vi provar nya metoder för att mäta återhämtningen genom att använda en mobilapp och ett formulär i form av en serietidning.

Mats Eriksson är involverad i andra nationella och internationella samverkansprojekt, som amningsstödjande insatser för mammor till för tidigt födda barn, olika aspekter på hud-mot-hudvård och föräldrastöd samt hur sjuksköterskors forskningsanvändning ska kunna öka genom att stötta chefer att lyfta fram forskningskunskap.  Hans forskarnätverk finns bland annat i USA, Brasilien, Frankrike, Storbritannien och alla de nordiska länderna. Han är också vetenskapligt råd i Socialstyrelsen och har skrivit ett flertal expertrapporter och lärobokskapitel.