This page in English

Thomas Denk - ny professor 2016

Thomas Denk

Thomas Denk är professor i statskunskap med en forskning inriktad på hur stater kommer till och hur de är beroende av varandra. Han studerar också hur individer bildar sig en uppfattning om politik.

1971 Född i Falkenberg

1999 Disputerade i statsvetenskap vid Karlstads universitet med avhandlingen Värnpliktsutbildningen: En politisk socialisationsagent?

2004 Docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

2010 Professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

2015 Professor i statskunskap vid Örebro universitet

Läs mer om Thomas Denk

– Vägen till självständighet har varit olika för världens stater. En del har varit fredliga, medan andra har varit våldsamma. Jag undersöker om dessa olika vägar till självständighet även påverkar vägen till demokrati.

För att kunna besvara frågan om hur nya stater bildats har Thomas Denk tillsammans med forskare vid Åbo Akademi utvecklat en unik databas som innehåller uppgifter om alla stater som har bildats sedan 1946. Utifrån databasen analyseras hur och vem som har skapat nya stater, men också vad som händer när stater blir självständiga. Bland annat studerar forskarna hur statsbildningen påverkar möjligheterna till demokrati i nybildade stater.

Även om Thomas Denk fortsätter att studera hur nya stater bildats kommer han i framtiden att arbeta alltmer med frågor om beroendet mellan stater, kopplat till globaliseringen.

– För att förstå vad som händer i ett land har det blivit allt viktigare att undersöka hur dessa händelser är beroende av händelser i andra länder. Jag vill analysera hur dessa ömsesidiga beroenden har utvecklats mellan stater med hjälp av en ny databas och nya metoder.

Det är inte bara frågor om nya stater och beroende mellan stater som sysselsätter forskaren Thomas Denk.

Ändå sedan doktorandtid har han studerat hur individer förhåller sig till politik och hur politiska förhållningssätt formas. Tidigare studier har handlat om hur regionala identiteter påverkar hur vi förhåller oss till EU, och att utveckla teoretiska modeller om hur politisk kultur kopplar samman det politiska systemet med samhällsutvecklingen. I ett pågående projekt prövas olika modeller för att analysera sammansättningen av politiska kulturer.

– Det är en central aspekt inom forskningsfältet som sällan studerats eftersom det saknas metoder för att studera kulturell sammansättning. Förhoppningen är därför att hitta metoder som gör det möjligt att studera hur sammansättningen av länders politiska kultur, och hur utvecklingen påverkar sammansättningen. Det kan handla om länders politiska kulturer tenderar att utvecklas lika och påverka varandra.

Thomas Denks vetenskapliga perspektiv är komparativa studier.

– Jag är övertygad om att jämförelse är ett sätt att få ökad förståelse, men också att hitta generella mönster i politik. Det kan uppnås genom att jämföra stater, men också tidpunkter med varandra. Att främja jämförelser över rum och tid i såväl forskning som undervisning är därför en viktig uppgift för en professor i statskunskap.