Musikhögskolan

Musik

Studenter fikar i Prego

Musik och musikalisk praktik kan både förena och utesluta människor. För många människor är ett liv utan musik otänkbart. Men vad musik betyder för individer eller grupper, i olika tider och på skilda platser eller vilken funktion musikämnet har i utbildning är komplext och mångfacetterat. Inte minst eftersom musikaliska uttryck, musikaliska erfarenheter och musikutbildning påverkas av såväl individuella, sociala som kulturella faktorer.

Musikpedagogik

Utbildning i musikpedagogik syftar till att beskriva och förklara musik, musikaliska praktiker, erfarenheter och upplevelser samt musikaliskt lärande. I musikpedagogik studerar vi musikutbildning, musikundervisning och musikaliskt lärande både inom och utanför utbildningsinstitutioner. Undervisning, handledning och skriftliga uppgifter i musikpedagogik bygger på forskning. Denna forskning ställer frågor om vad musikalisk kunskap är, hur människor utvecklar musikaliska kompetenser och vilken betydelse skilda didaktiska strategier har för musikpedagogisk utbildning. Musik och musikutbildning påverkas av en rad mänskliga, kulturella och strukturella faktorer. De möjligheter och begränsningar som normer, värderingar, villkor och ramar ger är centralt för studier inom ämnet.

Program

Läs mer och anmäl dig till våra program
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan  - Musik, Instrument och ensemble , 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan  - Musik, Kör , 300 hp

Fristående kurser

Läs mer och anmäl dig till våra fristående kurser i musikpedagogik

Lärare

Våra lärare i ämneslärarprogrammet.

Färdighetsprov

Läs mer om färdighetsprov för respektive program

Musikvetenskap

Utbildning i musikvetenskap syftar till att beskriva och förklara musik och musikaliska praktiker, erfarenheter och upplevelser. Ibland står den klingande eller noterade musiken i fokus. Då analyseras samtida eller historisk musik och det musikaliska skapandet inom olika genrer och kulturer. Andra gånger ligger fokus på människan genom att vi exempelvis studerar hur människor lyssnar på, skapar eller talar om musik. Musik och musikanvändning äger rum i föränderliga sociala och kulturella sammanhang. Därför använder vi såväl musikvetenskapliga som kulturanalytiska och sociologiska redskap inom musikvetenskaplig forskning och utbildning.

Program

Läs mer och anmäl dig till vårt kandidatprogram i musikvetenskap - Musik, kultur och medier

Läs mer och anmäl dig till vårt masterprogram Musikvetenskap - Musiken och människan

 

Lärare

Vår personal i musikvetenskap och musikpedagogik

Musikalisk gestaltning

Musikalisk gestaltning handlar om hur musik uppkommer, skapas och formas. Det handlar alltså om att ge gestalt åt en musikalisk tanke. Det kan gälla allt från att improvisera musik i stunden eller interpretera efter en given förlaga, till att arrangera, komponera eller producera musik. Hos oss är det egna musicerandet och skapandet centralt i detta ämne. 

Studierna i musikalisk gestaltning är både praktiskt och teoretiskt inriktade. Praktiskt i form av det egna musicerandet, både solistiskt och i/genom en ensemble samt teoretiskt i form av t.ex. musikteori och musikaliskt ledarskap. Musikalisk gestaltning är det ämne som utgör tyngdpunkten i såväl det konstnärliga kandidatprogrammet som lärarprogrammet med inriktning musik.

Program

Läs mer och anmäl dig till våra program i musikalisk gestaltning
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop, 180 hp
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik, 180 hp
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition, 180 hp
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp

Fristående kurser

Läs mer och anmäl dig till våra fristående kurser i musikalisk gestaltning

Lärare

Våra lärare i musikalisk gestaltning

Färdighetsprov

Läs mer om färdighetsprov för respektive program