Högskolepedagogiskt centrum

Hur organiserar jag tillgängliga kursstrukturer i Blackboard?

Väl genomtänkta och förankrade kursstrukturer, som organiserar och strukturerar olika typer av material och resurser, hjälper till att synliggöra lärprocesser och därmed även underlätta både lärares undervisning och studenters studier. Framgångsrika lärares arbete karaktäriseras ofta av att de på effektiva sätt besitter förmågan att strukturera upp och tydliggöra sin undervisning och sitt undervisningsmaterial. Undervisningen blir nämligen endast synlig om studenterna själva vet vad som ska göras och hur de ska göra det.

Didaktisk design, eller instructional design som det heter på engelska, kombinerar konsten att skapa engagerande lärandeupplevelser med vetenskap kring hjärnans funktion. På webbsidan www.instructionaldesign.org förklaras inriktningen som ”en process där undervisningen förbättras genom analys av lärandebehov och systematisk utveckling av lärande erfarenheter”.
Inom didaktisk design strävar man hela tiden efter att presentera sitt undervisningsunderlag på ett sätt som gör att studenterna vet var de är, var de ska och hur de ska ta sig dit (Wiliam och Leahy 2015). Det bör dock finnas en bra balans mellan att väcka inre och yttre motivation hos studenterna. Studenternas inre motivation kan ju tyckas vara av störst vikt, men Wiliam och Leahy (2015) menar att den yttre motivationen i form av intressanta mål och tillgängliga undervisningsstrukturer också är betydelsefull för lärandet.

Högskolepedagogiskt centrum rekommenderar att du som lärare strukturerar dina kurser i Blackbord Ultra enligt Chunkingprincipen. Läs mer om detta och da del av konkreta exempel nedan.

När du strukturerar dina kurser i Blackboard, tänk då på att

  • dela in sitt undervisningsmaterial i små delar (Chunks) så att det blir mer hanterbart.
  • namnge varje del så att det är logiskt, enhetligt och tydligt.
  • kategorisera, gruppera och organisera de olika delarna på ett sådant sätt så att det underlättar studierna för studenterna.

Det är också värt att fundera över 

  • att stöttning och strukturer är viktigast i inledningsfasen av ny kunskapsinhämtning. Det är inte någon nackdel om det fasas ut i takt med att studenten utvecklar sina förmågor.

Läs vidare om hur du skapar tillgängliga kursstrukturer i din lärplattform:

  • Dylan Wiliam & Siobhan Leahy. Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. (2015).
  • Fernand Gobet & Peter C. R. Lane. Chunking mechanisms and learning. Encyclopedia of the sciences of learning. (2012). s. 541-544. 
  • John Hattie & Gregory Yates. Hur vi lär. Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser. (2014).