FLOWlock och FLOWassign (Bedömare)

Information om hur du som rättande lärare bedömer en FLOWlock/FLOWassign

Inspelade genomgångar av Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare.

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

Vid bedömning av en FLOWlock/FLOWassign går det att tilldela resultaten på två olika sätt. Arbetar ni med poäng är det viktigt att skriva poängen i rutan för kommentarer, mer information finns i instruktionen.

 • Tilldela betyg manuellt
  Ett betyg tilldelas varje enskild student
 • Systemet summerar poäng till betyg
  Om poäng tilldelas vid bedömningen kan systemet summera samtliga studenters uppnådda poäng till betyg

Om tentan ska rättas av flera bedömare är det några steg som är viktiga att tänka på, klicka här för mer information.

Påbörja din bedömning genom att:

 1. Klicka på fliken Bedömare. Klicka sedan på den gröna pilen i det aktuella Flowet.
  Starta bedömning.PNG
 2. Klicka på den gröna knappen Öppna bedömningsverktyget 
  Öppna bedömningsverktyget.PNG
 3.  Nedan följer en översikt av bedömningsverktyget
  Översikt av bedömningsytan.PNG
  1. Klicka för att stänga bedömningsverktyget
  2. Klicka för att se sidantal samt enkelt navigera mellan sidor
  3. Verktygslådan, klicka för att markera text, rita och/eller infoga symboler
  4. Namnet på uppgiften, klicka på fliken för att navigera mellan studenters inlämningar, ange en generell kommentar som når samtliga studenter och ställ in poängnivåer. 
  5. Navigera mellan inlämningar (FLOWID nummer = studentens namn som anonymiserats)
  6. Studentens resultat
  7. Klicka för att öppna en analysöversikt från Urkund
  8. Klicka för att öppna eventuellt extramaterial som studenten bifogat
   Om studenter lämnar in sitt arbete i videoformat är det under extramaterial du tar del av inspelningen.
  9. Om du har skapat en bedömningsmatris är det här du klickar för att nå den.
  10. Klicka för att öppna en översikt över dina annoteringar

Genomför bedömningen

 1. Genom att använda funktionerna verktygslådan kan du skapa annoteringar.
  1. Markera text: Klicka på ikonen för textmarkering i verktygsfältet och markera aktuell text, bekräfta därefter markeringen genom att klicka på bocken som visas i verktygslådan.
   Markera text.PNG
  2. Infoga symboler: Klicka på ikonen för symboler och klicka därefter i dokumentet för att fästa symbolen på önskad plats.
   Infoga symboler.PNG
  3. Rita: Klicka på ikonen för ritverktyget och teckna på valfri plats i dokumentet
   Ritverktyget.PNG
  4. Varje gång du använder något av verktyget ovan skapas en annotering. 
   För varje annotering öppnas en ruta till höger som innehåller ett textfält för kommentarer samt en ruta för poäng. OBS! poäng som anges i rutan för poäng visas ej för studenter eller medbedömare utan används enbart för att systemet ska kunna summera poäng till betyg. Vill du att studenten ska se uppnådda poäng behöver poängen anges i textfältet som används för kommentarer.
   Du kan välja att dela kommentaren med Alla, medbedömare eller studenter.
   Annoteringar.png
  5. Du kan redigera eller radera befintliga annoteringar genom att öppna översikten för annoteringar.
   Klicka på annoteringen du vill redigera eller ta bort så öppnas textfältet för aktuell annotering på nytt.
   Redigera annoteringar.PNG

Sätt betyg manuellt

När du är färdig med att bedöma den enskilde studentens tentamen ska ett betyg tilldelas.

 1. Klicka på fliken med rubriken "FlowID nummer" överst till höger
 2. Klicka i aktuellt betyg
 3. När ett betyg är bestämt på samtliga inlämningar klickar du på knappen Gå till registrering av bedömningar.
  Betyg och registrering.PNG
 4. Kontrollera att korrekt betyg visas i kolumnen till höger och bekräfta din bedömning genom att klicka på registrera alla. 
  Betygen flyttas över till kolumnen för registrerade betyg och ditt bedömningsarbete är färdigt. 
  Registrera betyg.PNG

Låt systemet summera poäng till betyg

Denna metod förutsätter att du har tilldelat poäng vid din bedömning.

 1. Klicka på fliken med uppgiftens namn som rubrik
 2. Klicka på konvertera poäng till bedömningar
  Öppna betygskonverteraren.PNG
 3. Ställ in poäng för respektive betygsnivå och välj spara fördelningsinställningar
 4. Systemet föreslår nu ett betyg för respektive student och när du har kontrollerat att korrekt betyg visas bekräftar du din bedömning genom att klicka på Sätt slutgiltig bedömning.
  Ställ in betygskonverteraren.PNG

  Bekräfta slutgiltig bedömning betygskonverterare.PNG
 5. Bedömning behöver bekräftas ytterligare en gång och det gör du genom att klicka på fliken med rubriken "FlowID nummer" överst till höger.
 6. Klicka på knappen Gå till registrering av bedömningar
 7. Registrera betygen genom att klicka på registrera alla.
  Betygen flyttas över till kolumnen för registrerade betyg och ditt bedömningsarbete är färdigt.
  Registrera betyg.PNG

När du har öppnat bedömningsverktyget kan du ta del av analysrapporter för respektive inlämning genom att klicka på knappen Likhet som visas överst till höger. 

knapp för analysrapport

När du klickar på knappen öppnas en ny flik i din webbläsare och det är här du tar del av analysrapporten.

Analysöversikt

Översikt

 1. Rutorna representerar sidor av det dokument som har analyserats av Ouriginal. 
  Färgkoderna visar vilken eller vilka delar av dokumentet som innehåller matchningar. 
  Samtliga rutor går att klicka på för att få en tydligare beskrivning om matchningen.
 2. Verktygsfältet
  1. Klicka på Cirkeln för att återställa analysrapporten, används exempelvis om du har valt att exkludera källor i rapporten men vill sedan återgå till orginalrapporten.
  2. Klicka på Pil ner för att ladda ner analysrapporten och ta del av den offline.
  3. Klicka på Frågetecknet för en genomgång av Ouriginal analysverktyg. 
 3. Här visas en överblick över samtliga matchningar och varningar i analysrapporten. 
  Klicka på en matchning eller varning för att direkt gå till den delen av dokumentet.
 4. Det enskilda dokumentets matchning visas i procent och även genomsnittet för vårt lärosäte. 
 5. Här visas ytterligare information om dokumentet, antal ord, dokumentnamn osv.

På fliken Källor listas respektive källa som matchningar har gjorts mot. 

Källor

 1. Olika typer av källor, för varje matchning framgår det var matchningen kommer ifrån. Skolarbete (SA) Hemsida (W) Tidsskrift (J). 
  I exemplet på bilden ovan är matchningen mot ett tidigare skolarbete (SA). 
 2. Varje källa presenteras på en separat rad. Här framgår det hur många procent av textlikhet källan innehåller.

Under fliken Träffar visas samtliga matchningar som Urkund har hittat. På vänster sida visas text från det inlämnade dokumentet och på höger sida visas text och matchningens källa.

Fliken träffar

Textlikhet

1. Är textstycken som har matchats mot andra källor.

Varningar

2. Är upplysningar om eventuella oegentligheter i dokumentet, exempelvis bilder, misstänksam textformatering och osynliga tecken för att påverka ordräkningen. 

Support

Erik Sundström

Befattning: Systemadministratör Organisation: Avdelningen för digitalisering och IT

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L1313B

I en FLOWassign går det att arbeta med poäng på två olika sätt. Det går att arbeta med båda sätten samtidigt.

 1. Ange poäng i rutan för kommentar för att synliggöra dessa i återkopplingen till studenter.
 2. Ange poäng i rutan poäng för att systemet ska summera poäng till slutgiltig bedömning. 

När du skapar en annotering öppnas rutan för kommentarer samt rutan för poäng. 

För att studenten ska ha möjlighet att ta del av poängen behöver dessa anges i rutan för kommentarer. 

För att systemet ska ha möjlighet att summera poäng till ett betyg behöver poängen anges i rutan för poäng.

 

imagent0to.png

 

För att medbedömare och studenter ska ha möjlighet att se din bedömning på en tenta som skrivs i FLOWassign behöver du säkerställa:

Att du har angett poäng i rutan för kommentarer (om ni arbetar med poäng).

Att dina kommentarer är delade med alla.

Att du har skrivit en sammanfattande kommentar på respektive inlämning.

Dela kommentarer med alla

Som standard delas kommentarerna med alla (studenten och medbedömaren). 

Det går att välja att dela kommentaren med endast studenten, endast medbedömaren, göra kommentaren helt privat eller dela kommentaren med alla (student och medbedömare). 

Klicka i eller ur alternativen och välj på så sätt vem kommentaren delas med. 

 

 

Skriv en sammanfattande kommentar

För att underlätta för både medbedömaren och studenten kan det vara fördelaktigt att skriva en sammanfattande kommentar för varje enskild tenta.

Det är särskilt användbart om ni har delat upp bedömningen av en tenta och ska rätta några frågor var. 

På bilden nedan har bedömare nummer ett (Erik) skrivit en sammanfattande kommentar som bedömare nummer två tar del av. 

Hur skriver jag sammanfattande kommentarer och hur tar jag del av kommentarer som mina medbedömare skrivit?

Väl inne i bedömningsverktygen skriver du en sammanfattande kommentar på den enskilde studentens arbete genom att klicka på den aktuella studentens anonymkod som visas överst till höger (i det här exemplet flowID nummer 1). 

Klicka sedan på Lägg till kommentar.

'

Till höger öppnas en ruta och du skriver din kommentar i rutan. Kommentaren sparas automatiskt så när du är färdig kan du kryssa ner rutan.

Hur tar jag del av min medbedömares kommentarer?

Väl inne i bedömningsverktygen öppnar du den så kallade summeringen genom att klicka på den aktuella studentens anonymkod som visas överst till höger (i det här exemplet flowID nummer 1. 

Klicka sedan på Summering.

En ny sida öppnas som visar medbedömarnas sammanfattande kommentarer samt medbedömares kommentarer på studentens inlämnade tenta.

Alla frågor angående WISEflow hänvisas till This is an email address.

Vid behov att stöd via telefon, ring 019-30 3021. 
Om du inte får svar direkt kommer du att bli uppringd.