Utbildningsstrategi

Tre studenter vid ett bord.

Örebro universitet är ett bredduniversitet som erbjuder en mångfald av attraktiva professionsinriktade program och kurser. Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förmåga till kritiskt tänkande, mod att möta och förmågan att självständigt pröva olika idéer. Utbildningarna är en plattform för nytänkande och kreativitet med ett aktivt studentinflytande. Universitetet spelar en nyckelroll i det demokratiska, jämställda och hållbara samhället – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Utbildningarna vid Örebro universitet har en tydlig forskningsanknytning och aktiva forskare är engagerade i utbildning på samtliga nivåer. Utbildningarna genomsyras av kvalitetsdrivande processer, med kollegialiteten i centrum för en levande kvalitetskultur. Universitetets kvalitetssäkringssystem utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet och ska användas som ett av verktygen för att göra strategiska prioriteringar.

Utbildningsutbudet präglas av bredd och bygger på lärosätets befintliga styrkor där vi med idékraft arbetar för att proaktivt möta framtida samhällsutmaningar med bildningsperspektiv och hållbar utveckling som hörnstenar. Med universitetets roll i samhällsbyggandet och strävan att mötas över akademiska disciplingränser som utgångspunkt, är universitetet som fysisk plats central för lärosätets utbildningar. Utbildningarna bedrivs huvudsakligen i programform för att åstadkomma stabilitet och förutsägbarhet i verksamheten. Campus är en viktig mötesplats för samarbete, kritisk diskussion och reflektion. Detta är en förutsättning för den långsiktighet i utvecklingen av utbildningarna, utbildningens kompetensförsörjning och lärarnas kompetensutveckling som universitetet eftersträvar. Utbildningsmiljön möjliggör pedagogiska arbetssätt som använder ny teknik för att skapa utbildning i högskolepedagogisk framkant. Resurser och infrastruktur ska så långt det är möjligt samutnyttjas mellan utbildningar.

Universitetet erbjuder fristående kurser, som utvecklas med de attraktiva professionsinriktade utbildningsprogrammen som bas, för nybörjare, befintliga studenter och studenter som återkommer efter en tid i arbetslivet. I utbudet finns kurser som ger introduktion tillsammans med kurser som möjliggör breddning, fördjupning och specialisering till programmens innehåll och inriktning. Kurserna ger också möjlighet till att komplettera och uppdatera tidigare studier.

Vi har mod att ompröva och att tänka nytt. Vid Örebro universitet utvecklas utbildningarna i syfte att möta framtida förändringar och samhälleliga behov. Detta innebär ett kontinuerligt utvecklings- och revideringsarbete som går i takt med tilldelningen av resurser och som baseras på regelbundna uppföljningar. Det kräver också ett internationellt perspektiv på högre utbildning. Ett gott internationellt rykte och positionering bidrar i sin tur till attraktiviteten i och kvalitetsutvecklingen av utbildning. Utbildningarna skapar förutsättningar för studenternas utveckling som globala samhällsmedborgare med förmåga till forskningsbaserad kritisk reflektion.