Lagen och allmänna handlingar

En kvinna med en lagbok i handen.

Förvaltningsrätt

Örebro universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Verksamheten styrs av regler och den centrala lagstiftningen utgörs av förvaltningslagen (FL). Myndighetsutövning riktar sig alltid mot någon enskild person och handlar om beslut eller åtgärder som avgörs ensidigt och som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter. Besluten eller åtgärderna handlar ofta om en enskilds rätt till lagstadgade förmåner, rättigheter eller förpliktelser och agerandet grundar måste ha stöd i lag/författning. Örebro universitets beslut om antagning till utbildning, examination och tillgodoräknande av kurser utgör exempel på myndighetsutövning.

Offentlighetsprincipen

Reglerna om offentlighetsprincipen (t ex handlingsoffentlighet), diarieföring, arkiv och förvaltningslagen gäller myndigheter och de anställda som arbetar vid myndigheten. Principen är grundlagsreglerad sedan 1766. Det innebär bland annat att universitetet har en skyldighet att hantera handlingar och bevara dem så att offentlighetsprincipen upprätthålls. Allmänna handlingar ska däför diarieföras enligt gällande lagstiftning.

Objektivitetsprincipen

Enligt Regeringsformen (RF) 1:9 § anges att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska:

  • behandla alla lika inför lagen,
  • vara saklig,
  • vara opartiska