This page in English

Forskningsprojekt

Barns rättigheter i utbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Projektet syftar till att fördjupa kunskaperna om vad barnets rättigheter i utbildning innebär, och aktualiserar frågor kring såväl den mänskliga rätten till utbildning, som frågor om rättigheter i utbildning och genom utbildning. I studien ställs följande två huvudfrågor:
- Hur konstrueras barnet som rättighetsbärare i förskolan och skolan?
- Hur konstrueras utbildningsinstitutionens ansvar för och uppgifter gällande barnets rättigheter?

Genom att söka svar på hur vårt samhälle betraktar "förskolebarnet" och "skoleleven" som rättighetsbärande subjekt, och vilka föreställningar som finns om hur förskolan och skolan ska agera och ordna sin verksamhet ur ett rättighetsperspektiv, förväntas studien kunna bidra till kunskapsutvecklingen kring barns rättigheter i utbildning.

I projektets första del har frågan om barns rättigheter i utbildning undersökts på samhällsnivå. Detta har skett genom policystudier, där konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning i nationell politik har analyserats. Analysen av den svenska politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning har vidare ingått i en större komparativ studie, där svensk politik har jämförts med Nya Zeeländsk.

Projektets andra del påbörjades under hösten 2010 och beräknas pågå under drygt tre år. Frågorna om hur barnet konstrueras som rättighetsbärare och hur utbildningsinstitutionens roll och ansvar konstrueras ska i detta steg studeras på verksamhetsnivå. Genom fältstudier på förskolor och skolor, där såväl observationer som intervjuer av barn/elever och pedagoger används som datainsamlingsmetoder, ska projektets två huvudfrågor undersökas. Publicering och övrig redovisning av denna andra del och av projektets sammantagna resultat beräknas ske under 2013 och 2014.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Deborah Harcourt
  • Jonathon Sargeant, Australian Catholic University