This page in English

Bo Söderquist

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: Ym8uc29kZXJxdWlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303022

Rum: X4223

Bo Söderquist
Forskningsämne

Om Bo Söderquist

Bo Söderquist är professor i medicin inriktning infektionssjukdomar vid Örebro universitet och överläkare vid Infektionskliniken och Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro.

Forskning

Pågående forskning handlar främst om olika aspekter på stafylokocker och stafylokockinfektioner.

Huvudsakligt forskningsområde är ledprotesinfektioner men även andra infektioner orsakade av stafylokocker studeras. Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på ett påtagligt sett förbättrat livskvaliteten hos många människor. Resultatet är i de flesta fall utomordentligt men allvarliga komplikationer i form av djupa infektioner förekommer sällsynt (1-2%). Ledprotesinfektion medför ofta långvarigt lidande för patienten med upprepade operationer och lång tids antibiotikabehandling. Dessutom avsevärda kostnader för sjukvården. De pågående projekten syftar till att klarlägga molekylär-genetiska och –epidemiologiska aspekter på stafylokock-orsakad ledprotesinfektion inklusive hudens mikrobiom hos patienter som genomgår ledproteskirurgi både avseende Staphylococcus aureus och koaglulas-negativa stafylokocker, främst Staphylococcus epidermidis, för att öka förståelse för virulens och patogenetiska mekanismer vid ledprotesinfektion men även hur prevention, diagnostik och behandling av ledprotesinfektion kan förbättras. Dessa projekt genomförs i nära samarbete med Statens Serum Institut i Köpenhamn. Dessutom studeras långsamväxande anaeroba bakteriers betydelse vid ledprotesinfektion.

Andra forskningsområden är sepsis orsakad av S. aureus hos vuxna, sepsis hos nyfödda orsakad av S. epidermidis och sepsis hos patienter med hematologiska maligniteter orsakade av S. epidermidis.

Bo Söderquist har författat eller varit medförfattare till ca 170 vetenskapliga artiklar och handlett drygt 20 doktorander varav  hälften som huvudhandledare. Han är också anlitad som granskare och föreläser regelbundet på lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten och utbildningar, företrädesvis om ledprotesinfektioner.

2017 identifierades en ny bakterieart som orsakat ledprotesinfektion och som tilldelades namnet Finegoldia nericia (Nericia – lat. för Närke).

Undervisning

Bo Söderquist undervisar på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Har varit kliniskt temaansvarig i temagrupp Försvar 2012 - 2021.

Samarbete och uppdrag

Vicedekan för forskarutbildning vid Medicinska fakulteten sedan 1 februari 2023.

Vetenskapligt samarbete med flera institutioner bl a M Stegger, Köpenhamn, Danmark, H Brüggemann, Århus, Danmark, F Laurent, Lyon, Frankrike,   R Ehricht, Jena, Tyskland, J Hofstätter, Wien, Österrike och M Wouthuyzen-Bakker, Groningen, Nederländerna . 

Ledamot i arbetsgrupp för nationella guidelines för ortopediska infektioner, Svenska infektionsläkarföreningen. Nationellt vårdprogram 2023 - www.infektion.net. 

Medgrundare till CoNSortium, europeisk arbetsgrupp för koagulas-negativa stafylokocker.

Medlem i International Working Group on the Classification of Staphylococcal Cassette Chromosome Elements (IWG-SCC). (Avser MRSA)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Andersson, S. , Hjelmqvist, H. , Karlsson, M. , Ericsson, E. , Söderquist, B. , Eriksson, M. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Andersson, S. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Söderquist, B. (ed.) , Eriksson, M. (ed.) & Möller, M. (ed.) (2017). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2017. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Grenegård, M. , Karlsson, M. , Andersson, S. , Hjelmqvist, H. , Ericsson, E. , Kihlgren, A. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Andersson, S. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Kihlgren, A. (ed.) & Söderquist, B. (ed.) (2016). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2016. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Manuskript