This page in English

Maria Jaensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maria Jaensson

Bakgrund

Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap  och excellent lärare.  Hon är leg. sjuksköterska (1988) och anestesisjuksköterska (1992).  
Maria disputerade 2013 på avhandlingen Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anesthesia. 

Undervisning

Maria är kursansvarig och examinator på avancerad nivå och hennes undervisning är inom anestesiologisk omvårdnad inklusive postoperativ vård och forskningsmetodik. Hon handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Maria undervisar också i två kurser vid Högskolepedagogiskt centrum;  Handledning klinisk verksamhet, grund och Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning

Maria handleder för närvarande två doktorander

 •  Jakob Hedlund sedan 2019 (huvudhandledare)
 • Anna-Karin Moauzzen sedan 2021 (bihandledare)

Forskning

Marias forskning är inom perioperativ vård med fokus på postoperativ återhämtning. Projekten undersöker patienters upplevelser, behov och förutsättningar för att få en optimal återhämtning. Maria forskar också om professionsutveckling för sjuksköterskor och studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning.   

Om du är intresserad av forskningssamarbete, kontakta mig gärna.

Aktuella projekt

 • Postoperativ återhämtning
  Projektet syftar till att beskriva och mäta postoperativ återhämtning.
 •  eHeals-projektet
  Projektet syftar till att psykometriskt utvärdera svenska och arabiska versioner av  instrumenten eHealth Literacy Scale (eHEALS) och HLS-EU-Q16. 
 • SEHLO-projektet
  Projektet undersöker hälsolitteracitet och self-efficacy påverkan på postoperativ återhämtning hos en grupp som genomgått bariatrisk kirurgi.
 • Postoperativ vård
  Projektet syftar till att beskriva kompetens och roll hos sjuksköterskan verksam på uppvakningsavdelning (UVA). Vidare undersöks patienters upplevelse av att vårdas på UVA.
 • Lärande under verksamhetsförlagd utbildning
  Doktorandprojekt som undersöker och beskriver lärandesituationen i en operationssal, utifrån anestesisjuksköterskestudenters och handledares perspektiv.
 •  ProneTection
  Doktorandprojekt som undersöker utbildningsbehov gällande  positionering vid vård av kritiskt sjuka patienter i bukläge. 
 • Team inom företagshälsovård
  Doktorandprojekt som kartlägger och beskriver  företagshälsovården i Sverige ur ett medarbetar- och chefsperspektiv med fokus på interprofessionell teamsamverkan.

 Övrigt

 • Ledamot i högskolepedagogiska kommittén vid Fakulteten för medicin och hälsa
 • Medlem i det svenska hälsolitteracitetsnätverket
 • Medlem i forskning-och utvecklingsrådet i Riksföreningen för anestesi-och intensivvård

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt