This page in English

Forskningsprojekt

Lärande under verksamhetsförlagd utbildning utifrån anestesisjuksköterskestudenten och handledarens perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Person på operationsbord med narkosmask över ansiktet.
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning anestesi innehåller utöver teori även praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildningen (VFU). Idag finns det ingen nationell styrning eller samsyn för hur många veckor VFU som är minimum för att studenten ska nå det nationella målet ”visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter”.

Tidigare forskning har visat att anestesisjuksköterskestudenter upplever stress under sin utbildning. Operationsavdelningar är komplexa miljöer som innehåller mycket teknisk avancerad utrustning och där studentens lärande sker genom ett samspel mellan olika professioner. Den anestesiologiska omvårdnaden måste samtidigt bedrivas så att vårdkvalitet och patientsäkerhet garanteras.

Lärandeprocesser utifrån anestesisjuksköterskestudent och handledare i en operationsmiljö är idag ett obeforskat område i Sverige. Idag ingår handledning till studenter i den dagliga verksamheten dvs. i klinisk rutin. Mer kunskap behövs för att förstå lärandemiljöns resurser och hinder ur ett student- och handledarperspektiv i arbetet mot en hållbar utveckling och en utbildning av hög kvalitet.

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva lärandesituationen i en operationssal, utifrån anestesisjuksköterskestudenters och handledares perspektiv

I projektet ingår kvalitativa och kvantitativa studier samt en integrerad litteraturöversikt.