This page in English

Forskningsprojekt

Att beskriva studentaktivt lärande under handlednings-processen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Karin Falk-Brynhildsen

Forskningsämne

Den akademiska fördjupningen inom professionsutbildning är av största vikt för att forskning och evidensbaserad omvårdnad skall vara väl förankrad hos sjuksköterskor i sin kommande profession. Tidigare forskning har visat att studenter kan uppfatta att det är lärarens uppgift att berätta ”sanningen” och studentens uppgift att ”lära sig sanningen” för att kunna besvara frågor på en examination.  I sjuksköterskeprogrammet leder examensarbetet till en kandidatexamen och en professionsexamen. Examensarbetet är ett självständigt arbete. I handledningssituationen av examensarbeten, visar tidigare forskning, att studenter ofta söker efter den ”rätta metoden” eller ”rätt sätt att arbeta”, vilket i sin tur skall leda fram till ett ”korrekt arbete”.

Projektet önskar beskriva både studenters och handledares progression i processen med studentaktivt lärande:

1. Påverkas studenternas förväntan under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande (STQ)?

2. Finns ett samband mellan studenternas förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy (GSE)?

3. Belysa studenternas inre motivation och drivkrafter för det egna lärandet i handledningsprocessen (Fokusgruppsdiskussion).

4.Beskriva handledarnas uppfattningar om sin roll som coach vid studentaktivt lärande under handledningsprocessen (GSE & STQ).

5. Belysa handledarens uppfattning om sin kompetens samt hens reflektioner om sin roll som coach under handledningsprocessen (Fokusgruppsdiskussion).

Datainsamling sker på Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Jönköping University, Karlstads universitet och Örebro universitet. Datainsamling avslutas VT2021.

Finansiärer

  • Örebro universitet