This page in English

Stephen Widen

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: c3RlcGhlbi53aWRlbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P1231

Om Stephen Widen

Forskning

Stephen Widén är docent, fil. Dr i psykologi och verksam inom Funktionsnedsättning och samhälle vid Örebro universitet. Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som inrymmer forskare inom bland annat medicin, psykologi och samhällsvetenskap.

Ett sätt att bedriva tvärvetenskaplig forskning har för Stephen varit att försöka föra ut forskning som utgår från psykologiska teorier och modeller till andra områden som välkomnar tvärvetenskaplig forskning. Audiologi är ett ämne som har tvärvetenskaplig karaktär, där det förutom rent audiologiska/medicinska inslag även innehåller ämnen som teknik, psykologi och samhällsvetenskap.

Stephens egen forskning har kommit att fokusera områden som beslutsfattande och hälsopsykologi, där etablerade teorier och modeller har använts för att förstå barns och ungdomars hälsorisktagande när det gäller bullerinducerade hörselskador. Att söka finna faktorer som motverkar att ungdomar tar hälsorisker kan vara ett led i att utveckla modeller som kan vara användbara i preventivt arbete av bullerrelaterade hörselskador. Stephens forskning har efter avhandlingen utvecklats mot nya områden och kan huvudsakligen delas in i två inriktningar. Dels handlar det om att utveckla modeller för att förstå hälsorisktagande inte bara utifrån individens eget beslutsfattande, utan mer utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, där variabler som kön, kultur och socioekonomisk status lyfts in som viktiga faktorer. Den andra inriktningen fokuserar barn och ungdomar med hörselnedsättningar som har en integrerad skolgång med normalhörande barn. Olika typer av hörtekniska hjälpmedel är därför en viktig del för att dessa barn och ungdomars skall ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs i skolan. Forskningen syftar till att undersöka barn med hörselnedsättning, deras lärare samt klasskamraters upplevelser av att använda ett flermikrofonsystem i undervisningen. Här fokuseras upplevda nackdelar och fördelar med tekniken, vilka implikationer hjälpmedlet har haft för den pedagogiska situationen samt vilka hinder som kan finnas för implementering av systemet i skolans verksamhet.

Övriga uppdrag

Stephen är studierektor för doktorander i ämnet Funktionsnedsättning och samhälle vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.

Undervisning

Stephen undervisar främst inom utvecklingspsykologi, socialpsykologi,  forskningsmetodik och statistik, samt handleder doktorander i olika forskningsprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter