This page in English

Stephen Widen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303686

Rum: P1231

Om Stephen Widen

Forskning

Stephen Widén är docent, fil. Dr i psykologi och verksam inom handikappvetenskap vid Örebro universitet. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som inrymmer forskare inom bland annat medicin, psykologi och samhällsvetenskap.

Ett sätt att bedriva tvärvetenskaplig forskning har för Stephen varit att försöka föra ut forskning som utgår från psykologiska teorier och modeller till andra områden som välkomnar tvärvetenskaplig forskning. Audiologi är ett ämne som har tvärvetenskaplig karaktär, där det förutom rent audiologiska/medicinska inslag även innehåller ämnen som teknik, psykologi och samhällsvetenskap.

Stephens egen forskning har kommit att fokusera områden som beslutsfattande och hälsopsykologi, där etablerade teorier och modeller har använts för att förstå barns och ungdomars hälsorisktagande när det gäller bullerinducerade hörselskador. Att söka finna faktorer som motverkar att ungdomar tar hälsorisker kan vara ett led i att utveckla modeller som kan vara användbara i preventivt arbete av bullerrelaterade hörselskador. Stephens forskning har efter avhandlingen utvecklats mot nya områden och kan huvudsakligen delas in i två inriktningar. Dels handlar det om att utveckla modeller för att förstå hälsorisktagande inte bara utifrån individens eget beslutsfattande, utan mer utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, där variabler som kön, kultur och socioekonomisk status lyfts in som viktiga faktorer. Den andra inriktningen fokuserar barn och ungdomar med hörselnedsättningar som har en integrerad skolgång med normalhörande barn. Olika typer av hörtekniska hjälpmedel är därför en viktig del för att dessa barn och ungdomars skall ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs i skolan. Forskningen syftar till att undersöka barn med hörselnedsättning, deras lärare samt klasskamraters upplevelser av att använda ett flermikrofonsystem i undervisningen. Här fokuseras upplevda nackdelar och fördelar med tekniken, vilka implikationer hjälpmedlet har haft för den pedagogiska situationen samt vilka hinder som kan finnas för implementering av systemet i skolans verksamhet.

Övriga uppdrag

Stephen är studierektor för doktorander i ämnet Handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.

Undervisning

Stephen undervisar främst inom utvecklingspsykologi, socialpsykologi,  forskningsmetodik och statistik, samt handleder doktorander i olika forskningsprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, E. , Mäki-Torkko, E. , Widén, S. , Gustafsson, J. , Manchaiah, V. , Mahomed-Asmail, F. , Swanepoel, D. W. , Yerraguntla, K. & et al. (2021). Validation of the Brief International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for hearing loss: an international multicentre study. International Journal of Audiology, 60 (6), 412-420.
Lundin, E. , Widén, S. , Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Granberg, S. (2020). Prevalence, diagnoses and rehabilitation services related to severe dual sensory loss (DSL) in older persons: a cross-sectional study based on medical records. International Journal of Audiology, 59 (12), 921-929.
Arvidsson, J. , Staland-Nyman, C. , Widén, S. & Tideman, M. (2020). Sysselsättning för unga med intellektuell funktionsnedsättning: Betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och geografiska härkomst. Socialvetenskaplig tidskrift, 27 (1), 25-49.
Strandberg, T. , Möller, K. & Widén, S. (2017). Doctoral theses within the Swedish Institute for Disability Research 2000-2012: A review of content and interdisciplinarity. International Journal of Health Sciences, 5 (2), 1-10.
Widén, S. , Båsjö, S. , Möller, C. & Kähäri, K. (2017). Headphone listening habits and hearing thresholds in Swedish adolescents. Noise & Health, 19 (88), 125-132.
Manchaiah, V. , Zhao, F. , Widén, S. , Auzenne, J. , Beukes, E. W. , Ahmadi, T. , Tome, D. , Mahadeva, D. & et al. (2017). Social Representation of "Loud Music" in Young Adults: A Cross-Cultural Study. Journal of american academy of audiology, 28 (6), 522-533.
Manchaiah, V. , Zhao, F. , Widén, S. , Auzenne, J. , Beukes, E. W. , Ahmadi, T. , Tomé, D. , Deepthi, M. & et al. (2017). Social representation of "music" in young adults: A cross-cultural study. International Journal of Audiology, 56 (1), 24-32.
Båsjö, S. , Möller, C. , Widén, S. , Jutengran, G. & Kähäri, K. (2016). Hearing thresholds, tinnitus, and headphone listening habits in nine-year-old children. International Journal of Audiology, 55 (10), 587-596.
Arvidsson, J. , Widén, S. , Staland-Nyman, C. & Tideman, M. (2016). Post-school destination: A study of women and men with intellectual disabilities and the gender-segregated Swedish labor market. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 13 (3), 217-226.
Arvidsson, J. , Staland-Nyman, C. , Widén, S. & Tideman, M. (2016). Sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning: boendegeografiska skillnader. Tidsskrift for velferdsforskning, 19 (3), 241-260.
Hua, H. , Anderzén-Carlsson, A. , Widén, S. , Möller, C. & Lyxell, B. (2015). Conceptions of working life among employees with mild-moderate aided hearing impairment: A phenomenographic study. International Journal of Audiology, 54 (11), 874-880.
Jessica, A. , Widén, S. & Tideman, M. (2015). Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden. Research and Practice in Intellectual and Developmental, 2 (2), 180-193.
Hua, H. , Emilsson, M. , Kähäri, K. , Widén, S. , Möller, C. & Lyxell, B. (2014). The impact of different background noises: effects on cognitive performance and perceived disturbance in employees with aided hearing impairment and normal hearing. Journal of the American Academy of Audiology, 25 (9), 859-868.
Landälv, D. , Malmström, L. & Widén, S. (2013). Adolescents' reported hearing symptoms and attitudes toward loud music. Noise & Health, 15 (66), 347-354.
Hua, H. , Karlsson, J. , Widén, S. , Möller, C. & Lyxell, B. (2013). Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: a comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. International Journal of Audiology, 52 (9), 642-649.
Widén, S. , Bohlin, M. & Johansson, I. (2011). Gender perspectives in psychometrics related to leisure time noise exposure and use of hearing protection. Noise & Health, 13 (55), 407-414.
Bohlin, M. C. , Sorbring, E. , Widén, S. E. & Erlandsson, S. I. (2011). Risks and music: patterns among young women and men in Sweden. Noise & Health, 13 (53), 310-319.
Widén, S. , Holmes, A. , Johnson, T. , Bohlin, M. & Erlandsson, S. (2009). Hearing, hearing-related risk-taking behavior andattitudes towards noise among young American adults. International Journal of Audiology, 48 (8), 537-545.
Erlandsson, S. , Holmes, A. , Widén, S. & Bohlin, M. (2008). Cultural and social perspectives on attitudes, noise and risk behaviour in children and young adults. Seminars in Hearing, 29 (1), 29-41.
Holmes, A. , Widén, S. , Erlandsson, S. , Carver, C. & White, L. (2007). Perceived hearing status and attitudes towards noise in young adults. American Journal of Audiology, 16 (2), S182-S189.
Widén, S. & Erlandsson, S. (2007). Risk perception in musical settings: a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2 (1), 33-44.
Widén, S. , Holmes, A. & Erlandsson, S. (2006). Reported Hearing Protection Use in Young Adults from Sweden and the USA: Effects of Attitude and Gender. International Journal of Audiology, 45 (5), 273-280.
Olsen-Widén, S. & Erlandsson, S. (2004). Self-Reported Tinnitus and Noise Sensitivity among Adolescents in Sweden. Noise & Health, 7 (25), 29-40.
Erlandsson, S. & Olsen, S. E. (2004). The effects of noise, attitudes, and risk-taking on children and young adults. Perspectives on Hearing and Hearing Disorders in Childhood, 10, 8-12.
Olsen-Widén, S. & Erlandsson, S. (2004). The Influence of Socio-Economic Status on Adolescent Attitude to Social Noise and Hearing Protection. Noise & Health, 7 (25), 59-70.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bohlin, M. & Widén, S. (2008). Risktagande: hot eller utveckling?. I: Soly Erlandsson & Emma Sorbring, Ung på 2000-talet: Perspektiv på ungdomars vardag. Trollhättan: Högskolan i Väst.
Erlandsson, S. & Widén, S. (2006). Riskbeteende och sociala faktorers betydelse för barn och ungdomars hörsel. I: Erland Hjelmquist, Inre och yttre världar: Funktionshinder i psykologisk belysning (ss. 111-128). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Widén, S. (2014). Hearing assistive technology in school, necessary but not enough. Konferensbidrag vid NAS, Nordic Audiology Society, Turku, Finland, 1-3 September, 2014.
Strandberg, T. , Möller, K. & Widén, S. (2013). Doctoral theses within the Swedish Institute for Disability Research, 2000-2012: a survey study. Konferensbidrag vid 12th Research Conference, Nordic Network of Disability Research, Turku, Finland, 30-31 May, 2013.

Rapporter

Bohlin, M. & Widén, S. (2016). University teacher and student judgements on misleading behavior in study situations. Trollhättan: University West (Högskolan Väst rapportserie 2016:4).