This page in English

Forskningsprojekt

Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet - friskfaktorer för en hållbar arbetssituation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2019

Kontaktperson

Sarah Granberg

Forskningsämne

Projektet syftar till att undersöka salutogena faktorer, så kallade friskfaktorer, som bidrar till att personer med hörselnedsättning (HNS) har en hållbar arbetssituation; att de är etablerade och verksamma i ett arbete.

Två studiedesigner ska tillämpas; en kvantitativ tvärsnittsstudie (studie I) och en kvalitativ intervjustudie (studie II). Studierna skall undersöka vilka arbets-, hälso- och privata förhållanden som ökar sannolikheten för personer med hörselnedsättning befinner sig i arbete. Resultaten ifrån studie I och II kommer att ingå i en metasyntes där de båda studierna integreras och tolkas. Resultaten kommer att analyseras med hjälp av ICF som konceptuellt ramverk för att klassificera friskfaktorer för målgruppen. Den övergripande målsättningen med projektet är att kunna bidra till att personer med hörselnedsättning ska få ökade och jämlika förutsättningar till fullt deltagande i arbetslivet.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners