AI.MEE

Det övergripande målet med AI.MEE var att ge ökade möjligheter till samverkan inom forskning och utveckling i regionen inom autonoma system, artificiell intelligens (AI) och sensorbaserade lösningar. Projektet syftade till att utveckla en permanent test- och demonstrationsmiljö – och skapa en plattform för kunskapsspridning inom områdena.

AI.MEE var ett regionalt utvecklingsprojekt i samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Region Örebro län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekttid: augusti 2017-december 2020.

Projektkoordinator: Amy Loutfi.

Status: Avslutat

Demonstratorer och forskningsprojekt

AI.MEE (Testbed for Intelligent Autonomous Machines for Enterprise and Exploration) pågick i drygt tre år, från augusti 2017 till december 2020. Vid starten konstaterades att det saknades en testbädd i Örebroregionen med fokus på robotteknik, artificiell intelligens och autonoma system. Under projektets gång utvecklades därför Robotlabbet på Örebro universitet, som blev en permanent test- och demonstrationsmiljö. I labbet tog vi två gånger i veckan emot besök från företag och offentliga organisationer fram till coronapandemin då vi tvingades ställa in eller reducera besöken kraftigt.

Vi har genomfört tio delprojekt (case) baserat på Region Örebro läns satsning på smart specialisering för innovationsbaserad tillväxt.

Det övergripande målet har varit att ge ökade möjligheter till samverkan inom forskning och utveckling i regionen inom autonoma system, artificiell intelligens (AI) och sensorbaserade lösningar. Projektet syftar till att utveckla en permanent test- och demonstrationsmiljö – och skapa en plattform för kunskapsspridning inom områdena.

Läs mer om AI.MEE:s delprojekt här.

Utfall

Utgångspunkten var att etablera tre testmiljöer i länet, bland annat planerades en miljö under marken i Karlskoga. Men det saknades intresse från aktörer, forskare och företag i regionen, och i maj 2019 beviljade Tillväxtverket ändringsbeslutet att genomföra alla projekt i Robotlabbet.

Totalt 19 företag fick stöd genom projektet, vilket var högre än målet på 15 företag. Sju av dem ingick även samarbeten med forskningsinstitutioner, vilket var ett mindre än projektets mål.

Projektets främsta målgrupp, små och medelstora företag (SME), visade stort intresse, men deras startsträcka var ofta för lång. Det uppdagades att företagen många gånger behöver en viss teknisk mognad för att ingå samarbete. I andra fall saknades resurser och förmåga att ta ledarskap. I projektet använde vi därför större bolag som fick ge idéer och lösningar som även kan användas av SME-företag.

Att Örebro utsetts till en nod i den nationella satsningen ”AI Sweden” är ett tecken på att kunskapen om den höga forskningsnivån har spridit sig nationellt. På Örebro universitet har plattformen AI Impact Lab byggts upp på lärdomar inom projektet. Arbetet sker i samarbete mellan Region Örebro län och Örebro Universitet.

AI Impact Lab ska fungera som en kunskapsnod där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste forskningen inom AI. Inom AI Impact Lab startar även AI.ALL våren 2021, ett projekt som kan ses som en vidareutveckling av AI.MEE, med ännu större fokus på artificiell intelligens.

Framgångsfaktorer

Regionalt perspektiv och regional förankring
Relationer mellan aktörerna i regionen har stärkts liksom medvetenheten om universitets styrka inom AI. Regionala företag har prioriterats att delta i pilotprojekten. Genom att arbeta i nätverken som finns i regionen höjs den tekniska nivån i näringslivet och den digitala omställningsförmågan stärks.

Robotlabbet.

Robotlabbet – kunskapsförmedling och demonstration
Förmågan att använda robotlabbet som en kunskapsförmedlande plattform, för teknikutveckling och demonstration. Robotlabbet är en del av förberedelsearbetet inför en kommersialisering av AI. Detta är unikt för projekt AI.MEE sett i förhållande till andra projekt inom området. Att ha något konkret att visa upp, att handfast kunna pröva teknik med forskare på plats har varit framgångsrikt för kunskapsspridning men har också gynnat relationen mellan universitet och näringslivet. Kopplingen mellan robotlabb och kommunikation har varit en framgångsfaktor för att kunna nå ut. Genom robotlabbet kunde avancerad AI-forskning tillgängliggöras för en bredare målgrupp. Det skapades en framgångsrik koppling mellan forskning och praktik.

Korta delprojekt/case
Formen med korta delprojekt/case där forskare jobbat tillsammans med företag har bidragit till att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. För teknik- och investeringsmogna företag öppnas möjligheter att ta del av ny teknik och i samspel med forskare vidareutveckla tjänster och produkter. De stora tekniktunga företagen är helt centrala för att kunna möta upp och omsätta den unika spetsforskning inom AI som AI.MEE-projektet erbjuder. Genom att använda projektmodellen (casebeskrivningen) som ett verktyg har en snabbare implementering tvingats fram. Casebeskrivningen är ett testverktyg som tydligt och stringent prövar förutsättningarna för framgång i de olika projekten. Det får till följd att de projekt som inte förmår att skapa resultat inom utsatt tid avslutas.

AI Impact Lab
Ett tydligt resultat av projektet är etableringen av AI Impact Lab på Örebro universitet. Det är en plattform som erbjuder ett brett samarbete så att kopplingen mellan forskning och praktik inom AI kan utvecklas vidare.