Lärarutbildning vid Örebro universitet

Framtidens lärarutbildning

Leende barn som står på rad och håller om varandra.

Projektledare Ann Öhman Sandberg berättar om hur projektet förbereder för implementering och slutkonferens. Hon informerar också om projektets hantering av lärarutbildningens samhällsutmaningar hållbar utveckling och interkulturella perspektiv.

Fortsatt utveckling och implementering

Framtidens lärarutbildning fortsätter att växa i omfattning. I nuläget har ungefär 90 personer uppdrag och tjänster inom projektet, vilket motsvarar drygt 25 heltidstjänster. Under våren har vi anställt en forskningskommunikatör med ansvar för lärarutbildningsrelevant forskning och även tillsatt ett tidsbegränsat lektorat med inriktning interkulturella perspektiv.

Projektet har en bred intern samverkan som också involverar forskare och lärare som vanligtvis inte arbetar inom lärarutbildningen. Projektets externa samverkan har utvecklats dels genom ett nytt regionalt samverkansråd, dels genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med Region Örebro län. Det är ett praktiknära forskningsprojekt som genomförs inom ramen för regeringens försöksverksamhet med ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning).

Vidare har jag fortsatt att dela erfarenheter och resultat från projektet i olika sammanhang. Senast har jag tillsammans med bland andra Elisabet Nihlfors och Ulrika Bergmark föreläst på RUN-riksdagen inom det regionala utvecklingsnätverket vid Mittuniversitetet.

För övrigt pågår utvecklingsarbetet för fullt i de tolv delprojekten inom Framtidens lärarutbildning och inom lärarprogrammen. Samtidigt som utvecklingsarbetet är i full gång har implementeringsarbetet påbörjats. En del resultat har redan implementerats och arbetet med utfasning och implementering kommer att intensifieras under slutet av våren och hösten.

Hållbar utveckling och interkulturella perspektiv

Under hösten ska det genomföras intern kompetensutveckling för lärarutbildare med hållbar utveckling och interkulturella perspektiv som övergripande teman. Hållbar utveckling är också temat för maj månads Guldkant för lärarstudenter som drivs av delprojektet Lärarstudent 2.0.

Slutkonferens

Vi har nu påbörjat planeringen inför projektets slutkonferens som kommer att genomföras delvis digitalt under två dagar. Preliminära datum för konferensen är den 15–16 mars 2022.

Vill du veta mer?

Läs mer om delprojektens utvecklingsarbete och resultat

Läs mer om Framtidens lärarutbildning

/Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning

Ann Öhman Sandberg