Audionomprogrammet (studieort Örebro), 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du främja människors möjligheter till kommunikation, socialt samspel och upplevd livskvalitet? Programmet är för dig som vill arbeta med konsekvenser av hörselproblem, rehabilitering av hörselskada samt utveckling av kommunikationsförmåga.

Studenter på Audionomprogrammet vid Örebro universitet
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Audionomprogrammet ger dig bred kompetens inom hörselvetenskap genom kurser i bland annat akustik, fonetik och talperception, hörselns anatomi och fysiologi samt audiologisk rehabilitering. Programmet är tvärvetenskapligt med innehåll som spänner över medicin, teknik, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. Allt för att förbereda dig inför din kommande yrkesroll som legitimerad audionom.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med audiologisk diagnostik, utredning och rehabilitering. Det innebär att till exempel genomföra hörselmätningar och hörhjälpmedelsanpassning, hålla stödjande samtal, ge rådgivning eller undervisa. Du kan även specialisera dig inom något område, såsom arbetslivsanpassningar för personer med hörselskador. Som audionom möter du människor i alla åldrar och med olika bakgrunder i behov av stöd kring hörsel och kommunikation.

I utbildningen ingår också praktisk verksamhetsförlagd utbildning inom hörselvården.

Utbildningen leder till audionomexamen och kandidatexamen. Det ger dig också möjlighet att studera vidare på avancerad nivå inom hörselvetenskap/audiologi.

Utbildningsplan Audionomprogrammet (studieort Örebro), 180 hp

Audionomprogrammet ges som distansutbildning. Du söker och antas dock till en viss studieort, där de praktiska delarna av utbildningen kommer att genomföras. Viss fysisk undervisning sker också på universitetets campus i Örebro. Kravet på fysisk närvaro uppgår till sammanlagt 20 veckor fördelat över programmets tre år, varav 15 veckor på studieorten och 5 veckor på campus.

De praktiska inslagen i utbildningen består av metodundervisning och patientarbete. Största delen genomförs som verksamhetsförlagd utbildning inom studieortens sjukvårdsregion under handledning av legitimerad audionom.

Under utbildningens första år inhämtar du grundläggande kunskaper inom områdena kommunikation, ljudmiljö, akustik, audionomprofessionen och dess vetenskapliga grund samt beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du lär dig också om vetenskaplig teori och metod, hörselsystemens uppbyggnad och funktion samt sambandet mellan ljudens akustiska egenskaper och hörselsystemens tolkning av dessa. Du tränar på att genomföra grundläggande hörselmätningar.

Andra årets studier är först inriktade på skador och sjukdomar knutna till hörsel- och balanssystemen och hur man utreder dessa i samband med audiologisk diagnostik. Därefter studerar du audiologisk rehabilitering samt beteendevetenskap med inriktning kognition. De praktiska delarna är inriktade på laborationer, hörhjälpmedel och patientarbete.

Tredje året fördjupar du dig inom audiologisk diagnostik, rehabilitering och prevention med avseende på vuxna och barn. Du fördjupar dig även inom hörselvetenskapen genom att analysera, dra slutsatser, värdera och argumentera på ett vetenskapligt sätt i ditt examensarbete. Genom praktik får du inblick i olika teamkonstellationer inom hörselvårdande verksamhet, samt kunskap om audionomens möjliga roller inom samhälleliga verksamheter.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Audionomexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Susanne Köbler

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79418

Audionomer arbetar ofta inom offentligt finansierade hörcentraler och audiologiska kliniker, eller privat hörselvård. Audionomer har en given plats även hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som specialister vid exempelvis anpassning av en arbetsplats utifrån specifika kommunikationsbehov. En del audionomer är engagerade i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel.

Arbetsmarknadens efterfrågan på audionomer är stor. Det finns därför mycket goda chanser till jobb efter examen.

Efter examen kan du också läsa vidare på avancerad nivå till magister- eller masterexamen. Även möjlighet till forskarutbildning finns.

Inom Audionomprogrammet kommer du att studera följande ämnesområden:

Akustik/psykoakustik – Inom akustiken undersöks ljud på ett naturvetenskapligt sätt. Du lär dig att använda olika beräkningar och teknisk apparatur för att beskriva ljud. Inom psykoakustiken studerar du hur människor uppfattar och tolkar ljud.

Audiologisk rehabilitering – Du lär dig om vilka rehabiliteringsinsatser som kan vara aktuella för en enskild patient. Det handlar om allt från tekniska hjälpmedel som hörapparater till lämpliga strategier för kommunikation i olika situationer.

Beteendevetenskap – För att kunna ge råd och stöd till patienter studerar du aspekter inom bland annat utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, kognitionsvetenskap och pedagogik.

Diagnostik/hörselmätningar – Du lär dig olika metoder och tekniker för hörselmätning. Hörselmätningar är av central betydelse i audionomens arbete.

Fonetik och talperception – Du behöver förstå hur talkommunikation fungerar och studerar därför hur språkljuden bildas och hur hjärnan tolkar tal.

Hörselns anatomi, fysiologi, och patofysiologi – För att förstå hur människans hörsel fungerar studerar du hörselsystemets anatomi och fysiologi. Du lär dig att förstå hur olika hörselskador uppstår och påverkar människan.

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod – Audionomens arbete utgår från vetenskapligt grundad kunskap. Du lär dig därför vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till olika frågeställningar så att du är väl rustad för ditt yrkesliv.

Att studera på distans innebär att undervisning och prov för det mesta sker digitalt. Du behöver ha tillgång till en internetansluten dator med god internetuppkoppling samt headset och webbkamera. Du förväntas delta i både ljud och bild när du träffar lärare och medstudenter.

Som audionom behöver du vissa praktiska färdigheter (till exempel mätmetoder) och förmåga att möta patienter. Detta måste du träna på genom fysisk närvaro på dels Campus Örebro, dels på studieorten. Kravet på fysisk närvaro under programmets sex terminer uppgår till cirka 15 veckor på studieorten och cirka 5 veckor vid Campus Örebro. Boende och resor i samband med detta måste du själv ordna och bekosta.

Distansstudier ställer krav på dig som student att kunna planera din tid på egen hand och hålla deadlines. Eftersom dina medstudenter kan vara spridda över hela landet blir det inte lika enkelt att plugga ihop med andra, även om det går att träffas digitalt.

Kravet på fysisk närvaro under programmets sex terminer uppgår till cirka 15 veckor på studieorten och cirka 5 veckor vid Campus Örebro.

Det betyder att du behöver vara i Örebro en vecka tidigt i termin 1 (den fjärde studieveckan), ytterligare en vecka i slutet av termin 2, en vecka under termin 3 och två veckor under termin 4 (både tidigt och sent på terminen).

På studieorten behöver du vara en dag i termin 1, en vecka i termin 2, tre veckor i termin 3, fyra veckor i termin 4, sex veckor i termin 5 och en vecka i termin 6. De metodinriktade delarna genomför du på själva studieorten, men de patientinriktade kan komma att genomföras på andra platser inom den sjukvårdsregion som studieorten ligger i. Det kan innebära att du behöver resa till någon annan ort inom regionen.

 

Audionomprogrammet erbjuder utbildningsplatser på studieorterna i Örebro, Östersund, Umeå och Luleå. Det betyder att du söker och antas till en viss studieort. På studieorten genomför du den verksamhetsförlagda utbildning (praktik) som ingår i programmet. Viss fysisk närvaro i Örebro krävs dock av alla studenter (totalt cirka 5 veckor under hela studietiden).

På studieorten får du praktisk undervisning och möjlighet att självständigt träna på ett flertal mätmetoder, vilka du ska kunna genomföra som legitimerad audionom. Du får under handledning också delta i patientarbete. De praktiska delarna uppgår till totalt cirka 15 veckor under hela studietiden.

Nej. Den praktik som ingår i utbildningen genomför du på den studieort som du har antagits till. Det betyder att du gör verksamhetsförlagd utbildning (praktik) i Örebro, Östersund, Umeå eller Luleå. Vissa praktikplatser kan också vara förlagda till annan plats inom den sjukvårdsregion där studieorten ligger.
Det är universitetet som i samarbete med studieortens sjukvårdsregion anvisar dig till en praktikplats.

Audionomprogrammet på Örebro universitet är den enda audionomutbildningen i Sverige som ges på distans. Genom samarbete med olika vårdgivare kan vi erbjuda praktiska utbildningsmoment inom regionerna Örebro, Jämtland-Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten.

Audionomprogrammet på Örebro universitet kännetecknas av:

  • Tvärvetenskaplig kompetens – lärare med olika bakgrund arbetar tillsammans inom de olika ämnena.

  • Akademiskt djupt – många lärare är forskare som driver egna forskningsprojekt, vilket berikar utbildningen.

  • Universitetspedagogisk utbildning – de undervisande lärarna har som regel pedagogisk utbildning anpassat för högskole- och universitetsstudier.

  • Tydliga kursplaner - för att underlätta för dig som student satsar programmet på att formulera tydliga lärandemål och integrera dessa i utbildningen på ett bra sätt. Detta innebär också en programmet fortlöpande kvalitetssäkring av kursinnehåll och undervisningsmetoder.

  • Integrerad VFU – den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eller praktiken innebär att du både lär dig praktiska metoder och träffar patienter i klinisk miljö. Praktiken görs parallellt med den teoretiska utbildningen så att praktik och teori integreras. VFU genomförs i samarbete med sjukvårdsregionerna Region Örebro län, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Norrbotten. 

  • Kvalificerad handledning – de handledare du träffar under VFU har som regel handledarutbildning. De arbetar tillsammans med programmets lärare för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska hålla hög kvalitet och ge dig rätt färdigheter för yrkeslivet.

  • Internationellt samarbete – Audionomprogrammet har ett särskilt samarbete med hörselvården på Island. Du kommer därför att träffa isländska studenter under din studietid.

  • Lokaler och utrustning för metodövningar – Audionomprogrammets lokaler på Campus Örebro har modern och relevant utrustning för metodövningar och laborationer. Möjlighet finns att nyttja utrustningen utöver schemalagd tid, för att själv kunna öva olika praktiska moment.

För att vara behörig att söka till Audionomprogrammet behöver du gymnasiekunskaper i matematik och fysik motsvarande Matematik B och Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, och Naturkunskap 2.

Det innebär att du som student bör vara förtrogen med områden som ekvationslösning och geometri samt fysikaliska mätetal och enheter. Under utbildningens inledande veckor erbjuds - i mån av tid - nya studenter stöd att repetera sina kunskaper.

Undervisningsspråket på Audionomprogrammet är svenska. Vid tillfällen då undervisningen sker tillsammans med studenter från länder utanför Sverige, eller vid besök ifrån internationella samarbetspartners, används dock engelska som undervisningsspråk.

Litteraturen som används på Audionomprogrammet är för det mesta på engelska. Du behöver därför kunna läsa och förstå engelska texter med vetenskapligt innehåll. Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter skrivs på svenska.

Den grundläggande behörigheten i svenska bör vara tillräcklig för att du ska klara dina studier på Audionomprogrammet. Undervisningsspråket är svenska och de skriftliga inlämningsuppgifterna ska skrivas på god svenska.

Tänk på att audionomyrket innebär att du ofta kommunicerar och samtalar med personer med hörselskada. Ditt språk och ditt tal blir då extra viktigt för att personer med denna typ av funktionsnedsättning ska uppfatta vad du säger. Du behöver också kunna uppfatta, förstå och tolka det dessa personer säger till dig.

Hörselnedsättning och hörapparater behöver inte vara ett problem för att läsa utbildningen. Det beror dock på hur grav hörselnedsättningen är och vilka svårigheter man har i den talade kommunikationen med andra.

En del av arbetsformerna i utbildningen (seminarier, grupparbeten, metodövningar etc.) grundar sig på muntlig kommunikation. Tekniskt stöd finns och kan användas vid muntlig undervisning på Campus Örebro. I utbildningen ingår också praktiska moment såsom hörselmätningar och tekniska rehabiliteringsåtgärder. Då är det av vikt att hörseln är tillräcklig för att kunna utföra dessa moment. Det kan t.ex. handla om att höra om en patient uppfattar ett ord korrekt eller att kunna identifiera om en hörapparat är trasig.

I audionomprofessionen är samtalet med patienten viktigt, både under utredning och i samband med olika åtgärder, till exempel vid anpassning av tekniska hjälpmedel. Du bör därför vara införstådd med att du kommer att interagera och samtala mycket och därför behöver kunna uppfatta samtal mellan 2 eller 3 personer.

Det enkla svaret är att det inte är någon större skillnad. Ursprungligen handlade audiologi om medicinska aspekter såsom hörsel- och balanssystemets sjukdomar och relaterade sjukdomar medan hörselvetenskap såg hörsel ur ett bredare perspektiv. Det perspektivet innefattade utöver rent medicinska aspekter även ljud, signalbearbetning, mänskliga beteenden och pedagogik. Idag är det ingen större skillnad på ämnena då även begreppet audiologi blivit mer omfattande och därmed liknar hörselvetenskap.

Ja. Sedan 2015 bedrivs den verksamhetsförlagda utbildningen för studieort Örebro vid Audiologiska klinikens utbildningsenhet (AudU). Verksamheten genomförs i samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. 

Audionomutbildning har funnits i Örebro, en kommun som har utropat sig till Europas teckenspråkshuvudstad, sedan 1969. I staden finns allmänt mycket kompetens kring hörsel- och hörselproblematik och även ett riksgymnasium för döva- och hörselskadade. Inom regionen finns en fullt utrustad utbildningsklinik och ett av Sveriges största audiologiska forskningscentrum, med koppling till universitetet.

Efter genomförda studier har du möjlighet att ansöka om två examina, dels en kandidatexamen i hörselvetenskap, dels en yrkesexamen som audionom. Med en audionomexamen kan du hos Socialstyrelsen ansöka om legitimation. Du får därmed möjlighet att självständigt utöva audionomyrket.

Du kan också gå vidare till fortsatta studier på avancerad nivå:

Efter magister-/masterexamen inom hörselvetenskap är du kvalificerad att söka doktorandtjänster relaterade till hörselvetenskap. Relevant forskarutbildningen vid Örebro universitet bedrivs inom ämnet funktionsnedsättning och samhälle.

Det råder stor brist på audionomer i hela landet och efterfrågan väntas fortsätta öka, inte minst i norra Sverige. 

De flesta audionomer arbetar inom offentlig eller privat hörselvård. En hel del audionomer arbetar också inom hörapparatindustrin som försäljare eller med support för hörselhjälpmedel. Hos leverantörsföreningen Svensk Hörsel finns information om vilka leverantörer som för närvarande finns på svenska marknaden.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Jannie Agirman-Lexö

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.hv@oru.se

Rebecka Rådsäter

”Som audionom gör du skillnad för människors livskvalitet”

Rebecka Rådsäter gick Audionomprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag som audionom på Östersunds sjukhus. Hon älskar mötet med människor.
– Våra patienter blir friskare och upplever större livsglädje, säger hon.

Alexander Tegstam student audionomprogrammet

För Alexander är audionom rätt val

Idag går han fjärde terminen på programmet. Han trivs och tycker att utbildningen växer och blir bättre för varje termin. En stor fördel med programmet är att det innehåller mycket praktik.

– Vi får gå ut på praktik redan under termin två, sedan fortsätter vi med det kontinuerligt.

Under utbildningen har han bland annat fått arbeta med diagnostik, rehabilitering och tekniska hjälpmedel.

– En person med hörselnedsättning behöver hjälp med att återanpassa sig till samhället. Varje individ har specifika behov. Audionomens uppgift är att hitta strategier och tekniska hjälpmedel.

Den som vill arbeta som audionom behöver vara intresserad av att jobba med människor, vara stöttande och motiverande. Audionomer arbetar länge med samma patient eftersom att rehabiliteringsfasen är lång. Yrket kräver också ett tekniskt intresse eftersom att diagnostik handlar om mätningar med hjälp av apparater. Alexander Tegstam menar att det är en fördel att ha stort tålamod.

– Det tar ungefär 10 år innan en person med hörselnedsättning söker vård. Sedan tar det tid att prova ut en hörapparat och hjärnan behöver tid att anpassa sig. Ibland kan patienten ha orimliga krav på de hjälpmedel som finns. 

Ett yrke som behövs i framtiden

Han är övertygad om att audionomyrket kommer att behövas i framtiden. En orsak är en allt äldre befolkning. Dessutom får allt fler yngre hörselskador, mycket eftersom de lyssnar på musik i hörlurar.

– Förr berodde hörselskador till stor del på bullriga arbetsplatser. Idag är det hörlurar och hur du lyssnar i dem som är bekymret, säger Alexander.

I februari 2015 kom en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) som visade att 1,1 miljoner unga människor mellan 12 – 35 år i medel- och höginkomstländer riskerar hörselskador på grund av att de lyssnar för länge och för högt i sina hörlurar. Men även annat, som nattklubbar, barer och sportevenemang påverkar hörseln för målgruppen. 

– Det är viktigt att hörselsystemet får ta paus, det behöver vila och möjlighet till att återhämta sig, konstaterar Alexander.

Text och foto: Anna Asplund

Moa-Lill Häggqvist testar hörseln på kursaren Malin Grönqvist

Audionomprogrammet bygger från teori till praktik

Varför sökte du Audionomprogrammet?

Jag tyckte att programmet lät intressant men visste ingenting om yrket. Men bilden jag fick var att det är ett väldigt intressant jobb med en bredd som omfattar kunskap inom teknik, beteendevetenskap och medicin.

Vad är det bästa med ditt program?

Det bästa är att programmet är väldigt teoretiskt i början av utbildningen. På det sättet byggs våra kunskaper upp inför kommande praktiska terminer. När vi utför de praktiska övningar är vi väl förberedda och vet hur vi ska gå tillväga. En annan sak som är bra är att klasserna inte är så stora. Varje klass består av cirka 20 – 30 studenter, vilket ökar sammanhållningen och gemenskapen. Programmet är väldigt brett vilket gör att vi får mycket kunskap inom flera olika ämnen.

Vad har du för framtidsplaner?

I framtiden har jag tagit audionomexamen och fått en tillsvidareanställning inom kommunen. Jag är intresserad av att specialisera mig inom yrket och i framtiden skulle jag vilja jobba vidare med diagnostik.

Tips till blivande studenter?

Ta tag i plugget direkt. Vi alla strävar efter samma mål så våga be om hjälp.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.