Audionomprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du främja människors möjligheter för kommunikation, socialt samspel och upplevd livskvalitet? Då ska du läsa till audionom. Programet för dig som vill arbeta med konsekvenser av hörselproblem, rehabilitering av hörselskada samt utveckling av kommunikationsförmåga.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Audionomprogrammet har hörselvetenskap som huvudämne och leder till att du får både en yrkesexamen som ger dig möjlighet att arbeta som legitimerad audionom och en kandidatexamen som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå.

I arbetet som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. Du genomför audiologisk diagnostik och rehabilitering vilket bland annat innehåller hörselmätning, hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning. Dina studier på audionomprogrammet omfattar därför kurser med varierande inriktning mot både teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora.

Förutom en tvärvetenskaplig teoretisk utbildning innehåller audionomutbildningen även praktiska studier. De praktiska delarna av din utbildning genomför du på Region Örebro läns Audiologiska Utbildningsenhet. Örebro universitet är ensam om att kunna erbjuda denna typ av sammanhållen praktisk utbildning för dig som student.

Efter audionomutbildningen kan du arbeta inom hörselvård, arbetsförmedling eller försäkringskassa, engagera dig i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel, eller läsa vidare till magister- och masterexamen samt inleda en forskarutbildning.

Utbildningsplan Audionomprogrammet, 180 hp

Under utbildningens första år inhämtar du grundläggande kunskaper inom områdena kommunikation, ljudmiljö och akustik, audionomprofessionen och dess vetenskapliga grund, beteende och samhällsvetenskapliga perspektiv, vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, hörselsystemens uppbyggnad och funktion samt psykoakustik, akustisk fonetik och talperception. Dessutom tränar du i att tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt och att muntligt och skriftligt kommunicera dina inhämtade kunskaper.

Under andra året fördjupar du dina teoretiska kunskaper och tillämpar dessa praktiskt. Dina studier belyser konsekvenser av en påverkad hörsel- och kommunikationsfunktion utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt där du tränar att se och beskriva samband mellan människans kommunikationsförmåga och inre respektive yttre påverkande faktorer. Studierna inriktar sig mot hörsel- och balanssystemens patofysiologi, audiologisk diagnostik, signalteori, audiologisk rehabilitering samt beteendevetenskap med inriktning kognition. Du integrerar teoretisk kunskap med praktisk tillämpning i form av metodövningar och fördjupar dig ytterligare under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna. Du vidareutvecklar förmågan att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt, dina färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation samt att reflektera över din egen lärande- och utvecklingsprocess.

Under utbildningens tredje år fördjupar du dig inom audiologisk diagnostik, rehabilitering och prevention med avseende på vuxna och barn både genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Den vetenskapliga skolningen fortsätter du genom att du analyserar, drar slutsatser, värderar och argumenterar på ett vetenskapligt sätt utifrån olika fenomen inom hörselvetenskap. I examensarbetet förenar du fördjupade studier inom hörselvetenskap med ett vetenskapligt arbetssätt. Utbildningens tredje år inbegriper också kunskap om audionomens möjliga roller inom samhälleliga verksamheter.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Audionomexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Susanne Köbler

Audionomer arbetar ofta inom offentligt finansierade hörcentraler och audiologiska kliniker, eller privat hörselvård. Audionomer har en given plats även hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som specialister vid exempelvis anpassning av en arbetsplats utifrån specifika kommunikationsbehov. En del audionomer är engagerade i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel.


Efter programmet kan du läsa vidare på avancerad nivå till magister och masterexamen. Även möjlighet till forskarutbildning finns.

Inom audionomprogrammet kommer du att studera följande ämnesområden:

Akustik – Inom akustiken undersöks ljud på ett objektivt sätt. Centrala begrepp är ljudnivå, frekvens, fas och spektrum. Vi använder olika beräkningar och teknisk apparatur för att beskriva ljud på ett naturvetenskapligt sätt.

Audiologisk rehabilitering – Audiologisk rehabilitering utgår ifrån en helhetssyn på människan. Det innebär att det är individens/patientens specifika behov som står i centrum och även styr vilka rehabiliteringsinsatser som blir aktuella för den enskilde patienten. Det kan t.ex. handla om kommunikation och hur man kan använda så kallade kommunikationsstrategier konstruktivt i svåra lyssningssituationer. Teknologiska hjälpmedel har en mycket central roll inom audionomens arbetsområde. Detta innefattar allt från vanliga hörapparater till olika former av samtalsförstärkare och varseblivningshjälpmedel. Denna bransch är i ständig utveckling, och utrustningarna går numera ofta att koppla samman till större system. För att förstå hur olika typer av audiologisk teknologi fungerar och ska användas innefattar audionomutbildningen även ämnen som elektroakustik och digital signalbehandling.

Beteendevetenskap – i audionomens yrkesroll ingår att ge råd och stöd till både individer och till olika grupper. De flesta audionomer har kontakt med patienter och anhöriga i sitt dagliga arbete. Inom beteendevetenskapen, i relation till audionomprogrammet, studeras därför t.ex. utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, kognitionsvetenskap, pedagogik, samhällsstruktur och organisationsteori.

Diagnostik/hörselmätningar – Att kunna mäta hörseln är mycket centralt inom hörselvetenskap. En stor del av utbildningen ägnas därför åt olika tekniker och metoder för hörselmätning. Du kommer att få lära dig psykoakustiska mätmetoder såsom, ton- och talaudiometri, elektroakustiska mätningar såsom tympanometri, och elektrofysiologiska mätningar såsom hjärnstamsaudiometri (ABR/ASSR).

Fonetik och talperception – I studiet av talkommunikation är fonetik och talperception centrala. Fonetik handlar om hur språkljuden bildas, och vilka akustiska egenskaper de har. Talperception handlar om hur hjärnans tolkning av den inkommande talsignalen går till.

Hörselns anatomi, fysiologi, och patofysiologi – För att förstå hur människans hörsel fungerar studerar vi hörselsystemets anatomi och fysiologi, och för att förstå hur olika hörselskador uppstår och påverkar människan studerar vi hörselsystemets patofysiologi. Särskilt fokus läggs här på örat och dess nervförbindelser till hjärnan.

Psykoakustik – psykoakustik handlar om hur människor uppfattar och tolkar ljud (se info om akustik). Kunskaper inom ämnet är därför viktiga för att t.ex. kunna utföra hörselmätningar.

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod – Vetenskapsteori och vetenskaplig metod är mycket centralt i all universitetsutbildning, forskning och klinisk verksamhet. Vi sätter därför stor vikt vid att hörselvetenskap baseras och utförs på vetenskaplig grund. I din blivande profession som audionom har du också ett ansvar att följa kunskapsutvecklingen i relation till professionen och ämnet. Under utbildningen kommer du därför stegvis tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt till olika frågeställningar så att du är väl rustad för ditt yrkesliv.

Örebro är Europas teckenspråkshuvudstad. I Örebro finns riksgymnasiet för döva- och hörselskadade och den generella kunskapen och kompetensen i staden rörande hörsel- och dövhet är stor. Det är därför naturligt att högre utbildning rörande hörsel- och hörselproblematik finns i staden. Audionomprogrammet har funnits i Örebro sedan 1969 och är idag Sveriges största och mest utbyggda audionomprogram med en fullt utrustad och fullt fungerande utbildningsklinik och ett av Sveriges största forskningscentrum i audiologi kopplat till utbildningen, Audiologiskt forskningscentrum.

Programmet kännetecknas av:

  • Tvärvetenskaplig kompetens – vi är många lärare med olika bakgrund arbetar tillsammans inom de olika ämnena
  • Akademiskt djupt - många lärare är forskare och driver egna forskningsprojekt som på många sätt belyses i utbildningen
  • Universitetspedagogisk utbildning – de allra flesta av de undervisande lärarna har pedagogisk utbildning anpassat för högskole- och universitetsstudier
  • Tydliga kursplaner, tydligt formulerade lärandemål, fortlöpande kvalitetssäkring av programmet – för att underlätta för dig som student har programmet satsat på att göra olika styrdokument begripliga samt att integrera dessa i utbildningen på ett bra sätt. Detta medför också att programmet fortlöpande kvalitetssäkrar undervisningsinnehållet och undervisningsmetoderna
  • Integrerad VFU i dedikerad studentklinik – den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eller praktiken görs på Audiologiska utbildningsenheten (AudU) och drivs i samarbete med Audiologiska kliniken inom Region Örebro län (RÖL). VFU:n är en integrerad del av audionomprogrammet och görs parallellt med den teoretiska utbildningen för att få bra samordning mellan teori och praktik.
  • Kvalificerad handledning på VFU- samtliga handledare har handledarutbildning eller är under pågående handledarutbildning. Handledare och lärare på audionomprogrammet jobbar tillsammans för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska hålla hög kvalitet med rättssäker bedömning och som dessutom är förberedande inför yrkeslivet. 
  • Närhet till- och samarbete med en av Sveriges största hörselkliniker - Audiologiska kliniken i Örebro är en av Sveriges största audiologiska kliniker. Audionomprogrammet samarbetar på många plan med kliniken, där samarbetet omkring AudU utgör den största delen
  • Internationellt samarbete – audionomprogrammet har utbyte med Aston University i England som också har ett audionomprogram. Lärare ifrån audionomprogrammet i Örebro åker dit och undervisar och lärare därifrån kommer och gästundervisar här hos oss. I framtiden kommer vi även att kunna erbjuda studentutbyten på flera plan.
  • Lokaler och utrustning för metodövningar – audionomprogrammets lokaler och utrustning för metodövningar och laborationer är moderna och relevanta. Möjlighet finns dessutom att nyttja utrustningen utöver schemalagd tid för att själv kunna öva olika praktiska moment.

Behörigheten till audionomprogrammet rörande matematik och fysik är Matematik B och Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, och Naturkunskap 2. I realiteten innebär detta att du som student bör vara förtrogen med områden som ekvationslösning och geometri samt fysikaliska mätetal och enheter. Under utbildningens inledande veckor erbjuds (i mån av tid) nya studenter stöd i att repetera dessa kunskaper.

Undervisningsspråket på audionomprogrammet är svenska förutom vid särskilda tillfällen såsom vid besök ifrån internationella samarbetspartners. Då används engelska som undervisningsspråk. Det mesta av litteraturen som används på audionomprogrammet är på engelska och du bör därför vara väl förtrogen med att kunna läsa och förstå engelska texter. Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter skrivs på svenska.

Vi välkomnar alla människor som är behöriga att studera på audionomprogrammet. Det är dock viktigt att tänka på att undervisningsspråket är svenska samt att skriftliga inlämningsuppgifter ska skrivas på adekvat svenska. Det är också mycket viktigt att tänka på att du, under utbildningen och även i din kommande yrkesroll, skall arbeta med och samtala med personer med hörselskada varför ditt språk och tal är extra viktigt för att personer med denna typ av funktionsnedsättning ska uppfatta vad du säger. Du behöver också kunna uppfatta, förstå och tolka det personer/patienter säger till dig. Om du är osäker på om du har de kunskaper i svenska som krävs för högskolestudier, gå då in på länken och testa dina språkkunskaper hos Tisus, Stockholms universitet.

Hörselnedsättning och hörapparater behöver inte vara ett problem för att läsa utbildningen, men det kan bero på hur grav hörselnedsättningen är och vilka svårigheter man har i den talade kommunikationen med andra. Arbetsformerna i utbildningen (föreläsningar, seminarier, grupparbeten, metodövningar etc.) grundar sig på muntlig kommunikation. Tekniskt stöd i form av portabel slinga finns och kan användas vid muntlig undervisning. I utbildningen ingår också praktiska moment såsom hörselmätningar och tekniska rehabiliteringsåtgärder. Då är det av vikt att hörseln är tillräcklig för att kunna utföra dessa moment. Det kan t.ex. handla om att höra om en patient uppfattar ett ord korrekt eller att kunna identifiera om en hörapparat är trasig. I sin audionomprofession samtalar man med sina patienter, både i utredande samtal och i samband med olika åtgärder, t.ex. anpassning av tekniska hjälpmedel. Du bör därför vara införstådd med att du kommer att integrera och samtala mycket och att du därför bör kunna uppfatta samtal mellan 2 eller 3 personer.

Det enkla svaret är att det inte är någon större skillnad. Ursprungligen handlade audiologi om medicinska aspekter såsom hörsel- och balanssystemets sjukdomar och relaterade sjukdomar medan hörselvetenskap såg hörsel ur ett bredare perspektiv där, förutom rent medicinska aspekter, även ljud, signalbearbetning, mänskliga beteenden och pedagogik fokuserades. Idag är det ingen större skillnad på ämnena då även begreppet audiologi är mer omfattande och liknar därmed hörselvetenskap.

Ja, det stämmer. Sedan 2015 bedrivs den verksamhetsförlagda utbildningen vid Audiologiska klinikens utbildningsenhet som är ett samarbete mellan Region Örebro län (RÖL) och Örebro universitet. Syftet med AudU är att skapa en större stabilitet i den verksamhetsförlagda utbildningen för audionomstudenter. En stor fördel med AudU är att alla studenter får samma goda förutsättningar för att uppnå målen för de kliniska kurserna.

Efter genomfört audionomprogram har du möjlighet att ansöka om två examen. Dels en kandidatexamen i hörselvetenskap och dels en yrkesexamen som audionom. Med en audionomexamen kan du ansöka om att bli legitimerad audionom (hos socialstyrelsen) och har därmed rätten att självständigt utforma din yrkesbana inom ramen för audionomlegitimationen. Du kan också gå vidare till fortsatta studier på avancerad nivå:

Efter magister-/masterexamen inom hörselvetenskap är du kvalificerad att söka doktorandtjänster relaterade till hörselvetenskap. Relevant forskarutbildningen vid Örebro universitet bedrivs av Institutet för handikappvetenskap.

De flesta som utbildar sig till audionom väljer att arbeta inom offentlig eller privat hörselvård. Inom dessa två marknader är efterfrågan på audionomer god men man behöver vara beredd att flytta dit jobben finns. Läs SACO:s prognos om var framtidens jobb finns.

En hel del audionomer arbetar också inom hörapparatindustrin som försäljare eller med support för hörselhjälpmedel. Hos leverantörsföreningen Svensk Hörsel finns information om vilka leverantörer som för närvarande finns på svenska marknaden.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.