Förskollärarprogrammet, 210 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt och kreativt sätt? Vill du leda en pedagogisk verksamhet som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära? Då är Förskollärarprogrammet rätt val för dig.

Närbild på barn som bygger med färgglada klossar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barns omsorg, utveckling och lärande genom lek och skapande. Vid Örebro universitet är barns förhållande till natur och skapande verksamhet ett särskilt tema i utbildningen.

Utbildningen till förskollärare omfattar tre delar; förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår omvärlden på olika sätt. Lek är centralt för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, utveckling och lärande tas kontinuerligt upp i olika kurser. Du lär dig också om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling, interkulturalitet, samt om estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Studierna inom UVK breddar och fördjupar kunskaper som är centrala för yrket som förskollärare. Du får exempelvis lära dig om förskolans uppdrag och organisation, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering. Dessutom lär du dig om specialpedagogik, föräldrasamverkan samt dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

I utbildningen till förskollärare varvas kurser inom förskolepedagogik och UVK med VFU. Redan den första terminen gör du VFU, där du under handledning får pröva arbetet som förskollärare i praktiken. Vid Örebro universitet knyts innehållet i VFU-kurserna till det ämnesinnehåll som du läser den aktuella terminen, vilket skapar en helhet och tydlig koppling mellan teori och praktik.

Som avslutning på din utbildning skriver du ett självständigt arbete, där du utvecklar din vetenskapliga kompetens inom det förskolepedagogiska området.

Du har också möjlighet till utbytesstudier under en av utbildningens terminer.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Förskollärarprogrammet är 3.5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå, som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Här nedan kan du ta del av vad du läser under de olika terminerna.

Termin 1
Programmets första termin läser du bland annat om pedagogiskt ledarskap, sociala relationer, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 2
Under denna termin läser du kurser inom det förskolepedagogiska området. Terminen inleds med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Därefter fortsätter den med kurser om barns rörelse och hälsa samt barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande.

Termin 3
Även denna termin innehåller kurser inom det förskolepedagogiska området. Här fortsätter du läsa om barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande. Vidare läser du om barns matematiklärande, samt om barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Termin 4
Ledarskap och konflikthantering, specialpedagogik samt dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete är det centrala innehållet denna termin. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 5
Första delen av terminen behandlar samverkan med vårdnadshavare. Sedan läser du om interkulturella frågor samt om mat, hälsa och hållbar utveckling. Du är dessutom ute på fem veckors VFU. Under denna termin finns möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6
Denna termin läser du fördjupande kurser om barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet, barns språk-, läs- och skrivutveckling, samt förskollärares professionsblivande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 7
Sista terminen på programmet läser du om läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetod för att sedan avsluta din utbildning med att skriva ett självständigt arbete.

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019 eller senare.   

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
 • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
 • Didaktik och lärande (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)
 • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)

Termin 2

Förskolepedagogik I, 15 högskolepoäng 
 • Lek, lärande och estetik (15 hp)
Förskolepedagogik II, 7,5 högskolepoäng 
 • Barns rörelse och hälsa (7,5 hp)
Förskolepedagogik III, 15 högskolepoäng 
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 1 (7,5 hp)

Termin 3 

Förskolepedagogik III, 15 högskolepoäng (fortsättning från termin 2)
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 2 (7,5 hp)
Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Musik/drama, rytmik (7,5 hp)
Förskolepedagogik V, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Barn upptäcker matematiken (7,5 hp)
Förskolepedagogik VI, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)

Termin 4

Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning förskola, 30 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Ledarskap och konflikthantering (7,5 hp)
 • Specialpedagogik (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
 • Dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Termin 5 

Förskolepedagogik VII, 22,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Samarbete med vårdnadshavare/föräldrar (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
 • Mångfald och interkulturalitet (7,5 hp)
Förskolepedagogik VIII, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Mat, hälsa och hållbar utveckling (7,5 hp)

Termin 6

Förskolepedagogik IX (avancerad nivå), 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
Förskolepedagogik X (avancerad nivå), 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
 • Förskolelärares professionsblivande (7,5 hp)

Termin 7

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
Förskolepedagogik XI, 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Självständigt arbete (15 hp)

Kursplan

Här kan du söka efter kursplaner. Observera att alla kursplaner inte är fastställda ännu när det gäller Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019. 

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet någon av höstterminerna 2015-2018 och inte haft något uppehåll i studierna.

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
 • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
 • Didaktik och lärande (7,5 hp)
 • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)

Termin 2

Förskolepedagogik I, 30 högskolepoäng
 • Lek, utveckling och lärande (15 hp)
 • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)
 • Barn upptäcker matematiken 1 (7,5 hp)

Termin 3 

Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng
 • Barns möte med naturvetenskapliga och estetiska lärprocesser (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
 • Utomhusvistelse och hållbar utveckling (7,5 hp)
 • Naturvetenskap och estetiska gestaltningsformer (7,5)

Termin 4

Förskolepedagogik III, 30 högskolepoäng
 • Experiment, skapande och lek (7,5 hp)
 • Rörelse och lek (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
 • Miljöer som pedagogisk resurs (7,5 hp)

Termin 5 

Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 högskolepoäng
 • Specialpedagogik (7,5 hp)
 • Dokumentation, uppföljning och analys av lärande och utveckling (7,5 hp)
Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng
 • Samarbete mellan vårdnadshavare och förskola (7,5 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna IIb, inriktning förskola, 7,5 högskolepoäng
 • Utvärderings- och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Termin 6

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola 15 högskolepoäng
 • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
Förskolepedagogik V, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
 • Självständigt arbete (15 hp)

Termin 7

Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng 
 • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
 • Att stödja barns lärande i matematik 2 (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
 • Förskollärares professionsblivande (7,5 hp)

Kursplan

Här kan du söka efter kursplaner

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 90

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Förskollärarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Med en examen från Förskollärarprogrammet kan du arbeta med att leda pedagogisk verksamhet för barn i förskola och förskoleklass.

Det finns idag ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb nu och på fem års sikt. Förskollärare är numera ett legitimationsyrke och för att kunna bli tillsvidareanställd på en förskola eller skola behöver du, förutom din yrkesexamen, en förskollärarlegitimation.

Lönen för förskollärare varierar beroende på var i landet du arbetar och hur lång yrkeserfarenhet du har. Hos Statistiska Centralbyrån går det att hitta statistik på löner i Sverige. Du kan också vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i frågan.

Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande så är förskollärare rätt yrkesval för dig. Som förskollärare arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet och ge en trygg omsorg för barn mellan ett och sex år. Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig goda kunskaper om barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Något som vi speciellt satsar på i utbildningen till förskollärare är integreringen av naturvetenskap och teknik med estetiska ämnen som bild, musik/rytmik/drama och rörelse. I dessa kurser lär du dig bland annat om hur du utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet genom praktiska övningar, skogsexkursioner, grundläggande förståelse för naturen och hållbar utveckling. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för förskollärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar studier i 3,5 år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en utbildning till förskollärare kan du arbeta i förskolan och i förskoleklass. För att arbeta i årskurs 1-6 krävs en grundlärarexamen eller motsvarande. Är du intresserad av studier till grundlärare finns möjlighet att utbilda dig till det på Örebro universitet. Läs mer om våra grundlärarprogram: Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 p och Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. 

Om du vill studera till förskollärare vid Örebro universitet ska du söka Förskollärarprogrammet som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Susanne Sundquist

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Therese Persson

Varför sökte du Förskollärarprogrammet?
Jag kände tidigt att jag ville arbeta med människor på ett eller annat sätt. Efter gymnasiet började jag arbeta på grundsärskolan med inriktning ämnesområden. Jag har arbetat som lärarvikarie men kände att det krävs en lärarutbildning för att bli lärare ”på riktigt”. Dels för att få en fast anställning som förskollärare, dels för att få en fördjupad kunskap om syftet med det vi gör – barns lek, utveckling och lärande.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Jag bor cirka två mil utanför Örebro, men förbindelserna till universitetet är goda. Som mamma till två barn blev det också ett naturligt val att välja det närmsta alternativet.

Vad är det bästa med ditt program?
Variationen! Att variera teori med praktik skulle jag vilja säga är ett genomgående tema för förskollärarprogrammet. Vi läser litteratur och bearbetar den tillsammans i seminarieform. Praktiskt får vi prova det vi läser i form av workshops, utflykter i studiesyfte och i estetiska uttrycksformer. Programmet har också flera tillfällen med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där vi med handledning får prova på hur det känns att vara i arbetslivet. VFU:n är dessutom ett utmärkt tillfälle att testa sin kommande ledarroll.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
En lärorik miljö.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
På campus finns det restauranger, caféer och gemensamma samlingsytor där man kan umgås och studera på egen hand eller tillsammans med andra. Genom studentkåren erbjuds aktiviteter och du kan själv välja att engagera dig i studentföreningar om du vill.

Vad har du för framtidsplaner?
Min önskan inför framtiden är att jag får arbeta några år som förskollärare efter avslutad utbildning för att sedan läsa vidare till specialpedagog. Jag har ett stort engagemang för barns rätt till språk. Barns språkliga sårbarhet ligger mig nära hjärtat. I framtiden önskar jag att det är en självklarhet att erbjuda barn möjligheter till språkträning så tidigt som möjligt för att förekomma eventuella svårigheter.

Tips till blivande studenter?
Att ligga steget före kan kanske låta tråkigt, men du kommer att tacka dig själv om du gör det. Titta till exempel på studiehandledningen en vecka framåt eller se över vilken litteratur som behövs innan kursstart kan vara klokt. Har du frågor finns massor av hjälp att få bland annat i grupper på Facebook, hos studentkåren och kårsektionen Corax, och hos Studentcentrum.