Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

En utbildning för dig som är intresserad av produktutveckling och som vill utveckla din kreativitet. Utbildningens maskintekniska bas ger dig en bred kompetens inom produktutveckling som efterfrågas av teknik- och konsultföretag.

Tre personer undersöker ett föremål.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Industridesign innebär att arbeta med produktens utformning med hänsyn till tillverkning samt mekaniska, estetiska, miljömässiga och andra funktionella kriterier. Du har ett brett tekniskt kunnande och är med och tar fram hållbara lösningar för framtidens produkter.

I programmets industridesignavsnitt ingår moment som designhistoria, designmetodik, förstudie och analys, hållbar design, skissteknik, färg, form, gestaltning, presentationsteknik och designprojekt. Utbildningens tekniska bas utgörs av maskinteknik som är ett brett teknikområde som ger dig förståelse för produkter och utvecklingsprocesser. Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering, hållbar utveckling, industridesign, entreprenörskap, konstruktionsteknik och produktutveckling.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Under utbildningens sista år är några av kurserna valbara.

Undervisningen består av såväl föreläsningar som seminarier, övningar och laborationer. Under föreläsningarna genomgås teoriavsnitten som sedan används under seminarier och övningar samt tillämpas vid laboration och på så vis varvas teori och praktik, för att ge en progressiv utbildning mot ingenjörsyrket.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs på ett företag eller i samarbete med en forskargrupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christer Korin

Anmälningskod ORU-59404

Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Du som är kreativ och nyfiken och intresserad av produktutveckling. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtida produkter. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb.

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtidigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning genomförd i samarbete med näringslivet och som ger relevanta kompetenser.
  • Utbildningen har en gedigen teknikbas, du blir ingenjör. Utöver de maskintekniska grunderna så är det kurser inom konstruktion, produktutveckling och industriell design som ger utbildningen dess profil.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Som i alla ingenjörsutbildningar så ingår matematik. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik. kurser inom konstruktion, produktutveckling och industriell design ger utbildningen dess profil

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng, fördjupningsklassificering m.m. se programmets utbildningsplan. Med reservation för felskrivningar, det är utbildningsplanen som är det bindande dokumentet.

Termin 1
Solidmodellering och ritteknik, 7,5hp
Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15hp
Ingenjörsmetodik M, 7,5hp
Termin 2
Mekanik, 7,5hp
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5hp
Teknik & samhälle I utveckling, 7,5hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Termin 3
Industridesign, introduktion, 7,5 hp
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp
Konstruktionsteknik, 7,5 hp
Industridesign, designmetodik, 7,5 hp
Termin 4
Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp
Produktutveckling, 7,5 hp
Formningsteknik, 7,5 hp
Termin 5*
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp
Juridik för företagande, 7,5 hp
eller
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Valfri kurs inom maskinteknik 7,5 hp **
Industridesign, projektkurs, 7,5 hp
Termin 6
Geometrisk modellering och simulering, 7,5 hp
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp
eller
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

* Termin 5 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

** Utbudet av valfria kurser kan komma att variera. Just nu finns bl.a. följande kurser att välja bland:
- Systemkonstruktion, projektkurs
- Produktionsutveckling med investeringskalkyl
- Marknadsstyrd idé- och produktutveckling
- Konstruktion för additiv tillverkning (DfAM)
- Formningsteknik II

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15 -30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för just detta program börjar med en introduktionskurs i matematik veckan före terminsstart. Den kursen är poänggivande (1,5 högskolepoäng) och ges parallellt med studentkårens välkomstaktiviteter.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik.

Möjligen, men rådet är att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig främst kunnande och övning i att behärska metoder och verktyg för produktutveckling och där industridesign ingår som en komponent. Du kommer att få viss vana att arbeta i projekt och känna till metoder för projektstyrning. Utöver den tekniska grunden så behandlas också utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, kvalitetsutveckling, kommunikation mm. Utbildningens bredd ger tillsammans med den erfarenhet och yrkeskunnande som du får genom ditt framtida ingenjörsarbete bra förutsättningar att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter som ger möjlighet till en karriär i olika tekniska roller, kanske som konsult.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Emma Stensson

Maskinteknik är en källa för inspiration

Varför sökte du programmet Högskoleingenjör, industriell design och produktutveckling?
Ingenjörsyrket har fångat mitt intresse av flera olika anledningar. Men det var främst tanken på att få arbeta med problemlösning i en miljö som ständigt utvecklas som fick mig att söka programmet.

Det som även lockade var att programmet erbjöd en maskinteknisk bas. Det ger en bred grund, där jag får möjlighet att utveckla min kreativitet och lägga extra fokus på industriell design och produktutveckling som var mitt stora intresse när jag sökte programmet

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Jag hade besökt staden tidigare och gillade att det är en lite av en ”mindre storstad” och jag hade hört bra saker om universitetet. Innan jag sökte programmet kollade jag upp det på webben.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag får studera ingenjörskonst genom olika typer av kurser, både på detaljnivå och med helhetsperspektiv. Variationen har gett mig möjlighet att upptäcka flera (för mig nya områden) inom maskinteknik och att utmana mig i rollen som blivande ingenjör. Jag gillar också att vi arbetar mycket i projekt. Där har vi chansen att jobba med egna idéer och finna förslag på lösningar.  

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Familjärt, personligt och modernt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag hade inte så bra koll på studentlivet innan jag kom till universitet, men jag slussades in redan under introduktionen när jag blev medlem i studentkåren. Därifrån har jag fått massor av förslag på aktiviteter och sätt att engagera mig. Jag skulle säga att studentlivet i Örebro erbjuder något för alla, både för den som vill hitta på saker hela tiden och vara superengagerade men även för den som vill vara med på särskilda aktiviteter någon gång ibland.  

Vad har du för framtidsplaner?
Egentligen har jag nog hur många framtidsplaner eller framtidsvisioner som helst, haha.

Men just nu vill jag efter min examen lägga all fokus på ett spännande företag där jag på sikt får vara med och utveckla hela verksamheten och mig själv. För tillfället vill jag arbeta med produktions- eller kvalitetsutveckling. Samtidigt skulle det vara kul att jobba mot produktutveckling eller konstruktion, som var min tanke när jag sökte programmet. Jag vill prova på så mycket och så brett som möjligt innan jag förhoppningsvis hittar min nisch. Det finns så mycket roligt man kan tänkas göra!

Tips till blivande studenter?
Förutom att söka till programmet. Hitta en bra studieteknik som passar dig, eftersom du får ut mycket mer av dina studier och det blir enklare att planera. Och be om hjälp, det finns massor av bra tips och råd att ta del av. Både från universitetets sida men också från varandra. Och det självklara, ha kul under studietiden!

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.