Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Utbildningen ger dig ingenjörskunskaper i kombination med ekonomi, organisation och ledning. Du förbereds för arbete som kräver både tekniskt kunnande och kompetens inom företagsekonomi, projektstyrning samt produktions- och kvalitetsutveckling.

Studenter uppradade i en lärosal.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Basen i utbildningen är maskinteknik, ett brett teknikområde som ger dig förståelse för produkter och utvecklingsprocesser.

Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, konstruktionsmaterial, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, produktionsteknik och lean, energiteknik, ledning och styrning av processer, konstruktionsteknik samt produktutveckling. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt. Att lära sig verktyg och metoder för projektstyrning, samt att få tillfälle att praktisera dessa, är en väsentlig del i utbildningen.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Under utbildningens sista år är några av kurserna valbara.

Undervisningen består av såväl föreläsningar som seminarier, övningar och laborationer. Under föreläsningarna genomgås teoriavsnitten som sedan används under seminarier och övningar samt tillämpas vid laboration och på så vis varvas teori och praktik, för att ge en progressiv utbildning mot ingenjörsyrket.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs på ett företag eller i samarbete med en forskargrupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christer Korin

Anmälningskod ORU-59405

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Du som är kreativ och nyfiken och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi och organisation. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtida verksamheter och produkter. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb.

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtidigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning genomförd i samarbete med näringslivet och som ger relevanta kompetenser.
  • Utbildningen har en gedigen teknikbas, du blir ingenjör. Störst fokus ligger utöver de maskintekniska grunderna på områden med koppling mot ekonomi och organisation, såsom produktions- och kvalitetsutveckling, lean etc.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, teknik, ekonomi och organisation ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng, fördjupningsklassificering m.m. se programmets utbildningsplan. Med reservation för felskrivningar, det är utbildningsplanen som är det bindande dokumentet.

Termin 1
Solidmodellering och ritteknik, 7,5hp
Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15hp
Ingenjörsmetodik M, 7,5hp
Termin 2
Mekanik, 7,5hp
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5hp
Teknik & samhälle I utveckling, 7,5hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Termin 3
Ekonomistyrning för ingenjörer, 7,5 hp
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp
Konstruktionsteknik, 7,5 hp
Energiteknik M, 7,5 hp
Termin 4
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp
Ledning och styrning av processer i teknikföretag, 15 hp
Produktutveckling, 7,5 hp
Termin 5*
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp
Juridik för företagande, 7,5 hp
eller
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Valfri kurs inom maskinteknik 7,5 hp **
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp
Termin 6
Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Kvalitetsutveckling II, 7,5 hp
eller
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

* Termin 5 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

** Utbudet av valfria kurser kan komma att variera. Just nu finns bl.a. följande kurser att välja bland:
- Systemkonstruktion, projektkurs
- Marknadsstyrd idé- och produktutveckling
- Konstruktion för additiv tillverkning (DfAM)

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att högskoleingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer matematik och som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Ekonom eller Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både ingenjörer och ekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15 -30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik.

Möjligen, men rådet är att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över främst det tillverkande företaget, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, kvalitetsutveckling, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, produktionsutveckling och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas i olika tekniska roller, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till produkt- eller produktionsutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för just detta program börjar med en introduktionskurs i matematik veckan före terminsstart. Den kursen är poänggivande (1,5 högskolepoäng) och ges parallellt med studentkårens välkomstaktiviteter.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.nt@oru.se

Stefan Norberg

Företagsekonomi och maskinteknik ger Stefan en bred utbildning

Varför sökte du programmet Högskoleingenjör, Industriell ekonomi?
Jag sökte programmet eftersom det är väldigt brett. Vi läser både företagsekonomi och maskintekniska ämnen. Det ger en bred kunskapsbas som jag tror är bra när man ska jobba inom industrin. Jag är också intresserad av ledarskap och projektarbeten vilket många kurser innehåller. Programmet öppnar även möjligheter att läsa vidare på masternivå inom industriell ekonomi.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi får ofta jobba i projektform, vilket gör att man får samarbeta mycket med andra studenter. Det är ett plus utöver att utbildningen är bred och ger kunskap i företagsekonomi och maskinteknik. Jag trivs jättebra på universitet och vi har bra samarbete med lärarna, som svarar på frågor och funderingar.  Under fjärde terminen får vi också bra kontakt med näringslivet genom gästföreläsningar, mässor, studiebesök och andra roliga event som företagen ordnar. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Växande, öppet och utvecklande. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag har bara bra upplevelser av studentlivet. Alla som engagerar sig inom studentsektionen TekNat, som jag tillhör eller jobbar med kårhuset gör ett superbra jobb. Detta gör studietiden roligt och man träffar många nya människor 

Vad har du för framtidsplaner?
I första hand ta examen nästa vår. Jag planerar att läsa vidare på masternivå inom industriell ekonomi, vilket jag får göra på ett annat universitet eftersom eftersom Örebro universitet inte har något masterprogram med den inriktningen. Efter det får jag se vilka dörrar som öppnar sig på arbetsmarknaden.

Tips till blivande studenter?
Engagera dig i din studentsektion och ta vara på studentlivet som är väldigt bra i Örebro. Man får chansen att knyta många nya kontakter och samtidigt ha superkul – framförallt under introduktionen för nya studenter. Den är grym. 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.