Högskoleingenjör, Maskinteknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

En bred utbildning för dig som vill arbeta i teknikföretag eller som konsult med exempelvis produkt- och produktionsutveckling, konstruktion, beräkning, inköp och försäljning. I samarbete med andra utvecklar du framtidens produkter och system.

Några personer i samtal. Teknisk utrustning syns i bakgrunden.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Maskinteknik är ett brett teknikområde som kontinuerligt utvecklas. Som maskiningenjör har du ett brett tekniskt kunnande och är med och tar fram lösningar för framtidens produkter och tillverkningssystem.

Utbildningen ger dig kunskaper inom flera olika tekniska ämnesområden och därmed en god förberedelse för ett varierat ingenjörsarbete. Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, kvalitetsutveckling, hållbar utveckling, tillverkningsteknik, produktionsteknik och lean, elteknik, energiteknik, entreprenörskap och företagande, konstruktionsteknik och produktutveckling. Efter avslutad utbildning har du ett brett kunnande inom maskinteknik och kan följa utveckling och forskning inom ämnet.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Maskinteknik, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp. Under första terminen läser studenterna även kursen Ingenjörsmetodik M, 7,5 hp.

Under utbildningens sista år är några av kurserna valbara. Studenter som avser att läsa vidare på avancerad nivå, där fördjupade matematikkunskaper ofta är ett krav, kan välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik. Under första läsperioden väljs antingen Juridik för företagande, 7,5 hp eller Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp. Under tredje läsperioden väljs Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp, eller Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp.

Ytterligare val som studenten gör för att profilera sin utbildning under sista året är i läsperiod två där Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs 7,5 hp eller Systemkonstruktion M, projektkurs, 7,5 hp väljs. Därutöver väljer studenten en valfri kurs om 7,5 hp inom maskinteknik med beteckning G1F eller högre.

Huvudområdet maskinteknik omfattar minst 120 hp, varav 15 hp består av ett avslutande examensarbete som vanligtvis genomförs i samarbete med näringslivet.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Patrik Karlsson

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis produktutveckling, konstruktion, beräkning, produktions- och kvalitetsutveckling, underhållsteknik, försäljning, inköp med mera. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan
också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Du som är kreativ och nyfiken och intresserad av förstå och kunna utveckla produkter och processer. Du attraheras av utbildningens bredd och den tekniska överblick som den ger. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb.

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning genomförd i samarbete med näringslivet och som ger relevanta kompetenser.
  • En bred maskinteknisk ingenjörsutbildning som innehåller konstruktion, materialval, produkt- och produktionsutveckling, samt även angränsande områden av betydelse så som elteknik och energiteknik.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Som i alla ingenjörsutbildningar ingår matematik. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik. kurser inom konstruktion, produkt- och produktionsutveckling ger utbildningen dess profil

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, fördjupningsklassificering m.m. se programmets utbildningsplan. Med reservation för felskrivningar, det är utbildningsplanen som är det bindande dokumentet.

Termin 1
Solidmodellering och ritteknik, 7,5hp
Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15hp
Ingenjörsmetodik M, 7,5hp
Termin 2
Mekanik, 7,5hp
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5hp
Teknik & samhälle I utveckling, 7,5hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Termin 3
Elteknik M, 7,5 hp
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp
Konstruktionsteknik, 7,5 hp
Energiteknik M, 7,5 hp
Termin 4
Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Geometrisk modellering och simulering, 7,5 hp
Produktutveckling, 7,5 hp
Formningsteknik, 7,5 hp
Termin 5*
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp
Juridik för företagande, 7,5 hp
eller
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Valfri kurs inom maskinteknik 7,5 hp **
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp
eller
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp
Termin 6
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp
eller
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

* Termin 5 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

** Utbudet av valfria kurser kan komma att variera. Just nu finns bl.a. följande kurser att välja bland:
- Systemkonstruktion, projektkurs
- Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs
- Marknadsstyrd idé- och produktutveckling
- Konstruktion och tillverkning av svetsade produkter

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15-30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik.

Möjligen, men rådet är att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig främst kunnande och övning i att behärska metoder och verktyg för produkt- och produktionsutveckling. Du kommer att få viss vana att arbeta i projekt och känna till metoder för projektstyrning. Utöver den tekniska grunden så behandlas också utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, kvalitetsutveckling, kommunikation mm. Utbildningens bredd ger tillsammans med den erfarenhet och yrkeskunnande som du får genom ditt framtida ingenjörsarbete bra förutsättningar att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter som ger möjlighet till en karriär i olika tekniska roller, kanske som konsult.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/terminstider/   

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.