Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Vill du vara med och påverka framtiden? Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med olika samhällsfrågor inom privat eller offentlig sektor.

Studenter i en lärosal. En lärare syns i förgrunden.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet har ett särskilt fokus på samhällsanalys, vilket innebär att du får kompetens att utreda och bidra med kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor. Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör samhällets organisering och förändring.

Du läser 90 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi, ett brett ämne som handlar om sociala strukturer, organisationer, relationer och processer av olika slag, alltifrån globala och historiska samhällsförändringar till människors identitetsskapande och möten i vardagen. Genom programmets fokus på samhällsanalys får du även kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen. Denna kombination av kunskaper behövs och efterfrågas för olika utredningsuppdrag, projektledning och andra kvalificerade tjänster inom både privat och offentlig verksamhet. Genom studierna övar du upp en god förmåga att arbeta självständigt och att kommunicera både skriftligt och muntligt, vilket är viktiga egenskaper i dagens arbetsliv.

Idag lever vi i en globaliserad värld och många av de samhällsfrågor vi har att hantera är av gränsöverskridande karaktär, därför är globalisering och dess konsekvenser ett tema som behandlas under utbildningen. Programmet har en internationell profil. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men en kurs om 30 hp ges på engelska och läses tillsammans med studenter från andra länder. Inom programmet finns 30 valbara högskolepoäng som ger möjlighet till utbytesstudier eller att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik.

Det sista året läser studenten Sociologi, kandidatkurs, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Under den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin genom att välja kursen Praktik för samhällsanalytiker eller välja andra valfria kurser inom universitetets kursutbud om totalt 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Ylva Uggla

Den typ av kompetens som programmet ger efterfrågas inom såväl offentlig som privat sektor. Vanliga yrken för samhällsvetare är utredare, handläggare och analytiker. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjligt.

Frågor och svar

Termin 1: Sociologi, grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp.
Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 4: Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp.
Termin 5: Sociologi, kandidatkurs, 30 hp.
Termin 6: Valfria kurser om 30 hp/studier utomlands/Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Du söker fram kursplaner för kurserna här.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du kan dock välja att justera den i viss mån. Rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så att du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Sociologi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Termin 5 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kursen Sociologi, kandidatkurs, 30 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Förutom de möjligheter till utlandsstudier som nämnts ovan, innehåller programmet en kurs som ges på engelska (termin 4). Denna kurs läses tillsammans med inresande studenter från andra länder. Det finns även delkurser inom programmet som genom sitt innehåll bidrar med ett internationellt perspektiv, till exempel delkursen Globalisering, individualisering och risk som ingår i termin 3.

Termin 6 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Martin Bolinder

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Matilda Edqvist, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun våren 2019:
”Jag har under min praktikperiod på Kommunstyrelseförvaltningen inte identifierat mig själv som en praktikant, utan snarare som en ny medarbetare som organisationen vill utveckla och utvecklas av. Jag har lärt mig genom att ta mig an verkliga arbetsuppgifter. Det med, vid behov, stöd från min handledare eller andra medarbetare, beroende på vilken information som varit nödvändig för att jag skulle ta mig vidare i arbetet.

Min kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen genomsyrar allt arbete jag utför på Kommunstyrelseförvaltningen. De tjänsteskrivelser jag har skrivit (motionssvar) hade jag inte haft samma förståelse för, eller haft kunskap att behärska, om jag inte hade läst sociologi eller kursen samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation. För att kunna svara på en motion krävs det kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor, samt att kunna se saker ur olika perspektiv. Detta för att kunna analysera motionen och vara en del i att avgöra om den är relevant att gå vidare med eller inte.

Min analytiska förmåga genomsyrar även arbetet med att värdera projekt inom Örebro kommun. Projektkontoret är en del av ett värderingsteam inom organisationen vars uppgift är att analysera olika projekt, med fokus på vilken nytta genomfört projekt skulle resultera i för medborgarna. Det översiktliga syftet med värderingsteamets uppgift är således att säkerställa att de projekt som gynnar medborgarna mest ska prioriteras.”

Anny Mattsson, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun våren 2019:
”Min praktik är förlagd på Kommunstyrelseförvaltningen som är en del av Örebro kommun. Kommunstyrelseförvaltningen utgör främst en stödfunktion till kommunstyrelsen och till programnämnderna, det vill sig den politiska delen av kommunens verksamhet. Dess uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter på ett övergripande plan och ansvara för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kommunen som helhet.

Under min tid på praktiken har jag haft möjlighet att använda mig av mina akademiska kunskaper och vidareutveckla dessa, samtidigt som jag även har utvecklat nya förmågor och kunskaper. Den akademiska kunskap som jag upplever mig haft mest användning av på praktiken är perspektivtagande, förmågan att se och analysera fenomen utifrån olika perspektiv. Att förstå människors olika förutsättningar och hur detta påverkar dem. Detta har varit en viktig förmåga, eftersom den kommunala verksamheten riktar sig till en stor målgrupp, som har varierade förutsättningar som ska bemötas på bästa möjliga sätt.

Förmågan att inhämta och bearbeta stora mängder information är även något som varit användbart under praktikperioden, då jag har skrivit rapporter, gjort utredningsarbeten och även tagit del av uppdatering av de mallar som används inom projektverksamheten. Denna typ av uppgifter kräver insamling och förståelse av information för att kunna genomföras.”

Moa Ramnerö, praktikant i Örebro kommun och Region Örebro, våren 2019:
”Under min praktik som utredare inom Örebro kommun och Region Örebro har jag haft stor användning av mina akademiska kunskaper i flera avseenden, främst av metod- och teorikunskaper då jag genomfört intervjuer med både barn och högt uppsatta chefer. Min utbildning har även varit värdefull när jag sedan har skrivit och analyserat materialet i olika rapporter framförallt eftersom utbildningen har gett mig verktyg att kommunicera vetenskapligt. Det finns dock en stor skillnad när det gäller språket, vilket har varit en omställning. Språket i de kommunala rapporterna och vid muntlig framställning ska vara enklare, jämfört med det vetenskapliga språket. Min handledare har därav uppmanat mig använda enklare ord samt vara mer rak i mina texter då rapporterna ofta ska utgöra beslutsunderlag för politik samt förstås av de medborgare som vill läsa dem. I den vetenskapliga världen uppmuntras det däremot att analysera fenomen från olika synvinklar, vilket således komplicerar kommunikationen inom kommunen. Genom att närvara och medverka i olika möten och konferenser har jag även fått en inblick i hur politiken och tjänstepersoner arbetar.”

Maja Ewell

Varför sökte du programmet Kandidatprogram i samhällsanalys?
Jag började läsa sociologi som grundkurs och min tanke var inte att läsa hela programmet. Ungefär halvvägs in i terminen bestämde jag mig för att söka programmet, eftersom jag hade fått mersmak för ämnet. Jag tyckte att sociologi verkade spännande och allmänbildande, och dessutom hade jag lärt känna många härliga personer via introduktionen vilket gjorde att det kändes roligt att fortsätta läsa tillsammans med dem.

Jag sökte Örebro universitet i första hand eftersom att jag bor och är uppväxt här. Många av mina vänner bor här och jag trivs bra i staden eftersom den är lagom stor och har ett bra ungdomsliv.

Vad är det bästa med ditt program?
Att det är en bred utbildning som ger en många nya perspektiv på samhället. Vi får en stor förståelse för människor och hur människan hänger samman med samhället. Utöver de kunskaper som är användbara i arbetslivet får vi med oss mycket som är användbart rent privat. Det är en relativt fri utbildning där vi delvis har möjlighet att välja kurser, utbytestermin och praktik.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Innovativt, fräscht och lättillgängligt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Överraskande bra! Universitetet erbjuder en superbra introduktion som ger en bra start för resten av studentlivet. Örebro kanske inte är känd som en klassisk studentstad, men både jag och mina kompisar har blivit positivt överraskade. Man lär känna nya vänner från hela Sverige, vilket är jätteroligt! Jag upplever att Örebro som stad och studentlivet är tätt sammanflätat vilket gör att man inte blir ”isolerad” till studentbubblan.

Vad har du för framtidsplaner?
Eftersom det är en så bred utbildning känner jag att det finns många alternativ och möjligheter efter examen. Jag har funderat på att fortsätta plugga och doktorera i sociologi. Jag vill arbeta med något där jag har chans att förbättra samhället och är intresserad av frågor som rör miljö, jämställdhet och kriminologi. Oavsett vad jag bestämmer mig för känner jag att min utbildning ger mig bra förutsättningar för att senare kunna jobba med ämnen som jag brinner för.

Tips till blivande studenter?
För mig är det jätteviktigt med planering, självdisciplin och att gå på föreläsningarna. Men alla har sin egen studieteknik, vissa föredrar att läsa mer medan andra lär sig bättre genom att lyssna. Oavsett vad kommer man in i det och hittar sin egen grej. Förhoppningsvis har man valt att läsa något man är intresserad av och då blir det automatiskt roligare, men ha tålamod! Hitta någon du trivs att plugga med, drick mycket kaffe och gå på Kåren då och då! 😊

Josefhine Björn, Teresia Ljung och Alva Hall

Professionsprofilen innebär att studenter från ett program anordnar dagen. I samarbete med Karin Collén beslutar de vilka gäster som ska bjudas in från arbetsmarknaden.

– Det är enkla möten där studenter och våra gäster har rundabordsamtal. Gästerna berättar vad de jobbar med och studenterna får möjlighet att ställa frågor, förklarar Karin Collén.

Alva Hall, Josefhine Björn och Teresia Ljung var ansvariga den här gången. De går fjärde terminen och kommer att vara de första med att ta examen vårterminen 2019.

– Utbildningen är ny och det finns inga alumner. Därför kände vi ett behov att få veta mer om olika möjligheter i ett kommande arbetsliv, säger Alva Hall.

– Det är ett brett program, vi har bland annat haft kurser i välfärd, jämställdhet och organisering och globalisering. Det var spännande att höra vad våra gäster arbetar med, tillägger Teresia Ljung.

De är nöjda med sin utbildning och vill i framtiden jobba med övergripande samhällsorienterande frågor.

– Jag vill jobba med något som innebär individfrågor men på en övergripande nivå, säger Josefhine Björn.

Hanaa Filali från Ramböll management consulting tyckte att det var nyttigt att få träffa och prata med studenterna. I framtiden ser hon att företaget har ett behov av deras kompetens.

– Vi behöver medarbetare med ett starkt samhällsengagemang som vill arbeta med utveckling av offentlig sektor inom särskilda områden, säger hon

Programansvarig Ylva Uggla var också på plats för att höra mer om dagens diskussioner.

– Det är en generell samhällsvetarutbildning med sociologi som huvudämne, som ger kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden idag, säger Ylva Uggla.

Studievägledare Martin Bolinder ger rådet till den som är osäker på kommande yrkesval eller vill få in en fot på arbetsmarknaden att det finns möjlighet att göra praktik under en termin.

– Sista terminen är valfri, då kan studenterna välja praktik, utbytesstudier eller valfri kurs, säger Martin Bolinder.

Text och bild: Anna Asplund

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.