Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Vill du jobba för att utveckla samhället i en hållbar riktning? Den här utbildningen vänder sig till dig som vill analysera, förstå och jobba med dagens stora samhällsutmaningar i alla delar av samhället.

Två studenter sitter och pratar med varandra.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Med ett sociologiskt fokus på dagens stora risker, miljökriser och samhällsutmaningar bidrar programmet med olika analytiska färdigheter. Dessa färdigheter krävs för att genomföra utredningsuppdrag, omvärldsanalyser och projektledningsuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet. För att hantera olika samhällsproblem och bidra till en hållbar samhällsutveckling behöver vi förstå samhället, individerna och de sociala processer som möjliggör samhällsförändring. Genom programmets fokus på samhällsanalys får du kompetens att utreda, analysera och bidra med en förståelse för dessa utmaningar. Genom studierna övar du även upp en god förmåga att arbeta självständigt och att kommunicera både skriftligt och muntligt, vilket är oumbärliga egenskaper i dagens arbetsliv.

Du läser 90 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi, ett brett ämne som handlar om sociala strukturer, organisationer, sociala relationer och processer av olika slag, alltifrån samtida globala och historiska samhällsförändringar till människors identitetsskapande och möten i vardagen. Under programmets övriga 90 högskolepoäng får du en fördjupad kunskap i hur samhällsanalyser genomförs samt en fördjupad kunskap om dagens samhällsutmaningar, risker och miljökriser. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Inom programmet finns 30 valbara högskolepoäng som ger möjlighet till exempelvis utbytesstudier eller att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Därefter följer profilkursen Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp som fokuserar centrala färdigheter för en samhällsanalytiker samt placerar dessa färdigheter i det sammanhang de ska användas, den svenska välfärdsstaten. Därpå följer kursen Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp.

Termin fyra läser den studerande kursen Risk och kris i det moderna samhället, 30hp som ger en fördjupad förståelse för och kunskaper om hanteringen av de risker och kriser som dagens och framtidens samhällen ställs inför att hantera. Den femte terminen läses Sociologi, kandidatkurs, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Under den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin genom att välja kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30hp, eller välja andra valfria kurser inom universitetets kursutbud om totalt 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karin Gustafsson

Anmälningskod ORU-19403

Den typ av kompetens som programmet ger efterfrågas på arbetsmarknaden inom såväl offentlig som privat sektor. Vanliga yrken för samhällsvetare är utredare, handläggare och analytiker. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjligt.

Kandidatprogrammet i samhällsanalys ger inte en specifik yrkestitel. Det är istället en generell teoretisk högskoleutbildning som ger kompetens att arbeta inom många olika områden. Programmet ger även en fördjupad kompetens inom området risk och kris vilket är kunskap som blir allt viktigare i stora delar av samhället.

Som samhällsanalytiker kan man exempelvis arbeta med olika analys- och utredningsuppdrag eller med förändrings- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifter för en samhällsanalytiker finns inom både offentlig, privat och ideell verksamhet och man kan arbeta inom områden såsom arbetsmarknad, migration, välfärd, demografi, jämställhet och familjerelaterade frågor. Exempel på yrkestitlar som lämpar sig för en samhällsanalytiker kan vara utredare, handläggare, projektkoordinator, planerare, verksamhetsutvecklare, arbetsförmedlare, omvärldsanalytiker, samordnare, m.m.

Frågor och svar

Termin 1: Sociologi, grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp.
Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 4: Risk och kris i det moderna samhället, 30 hp.
Termin 5: Sociologi, kandidatkurs, 30 hp.
Termin 6: Valfria kurser om 30 hp/studier utomlands/Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

För ytterligare information om innehåll i respektive kurs kan du söka fram kursplaner här.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du kan dock välja att justera den i viss mån. Rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så att du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Sociologi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Termin 5 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kursen Sociologi, kandidatkurs, 30 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Programmet innehåller flera kurser som på olika sätt specifikt behandlar hållbarhetsfrågor. Framför allt sker detta under termin 4 på kursen Risk och kris i det moderna samhället, 30hp. Men även i individuella delkurser som till exempel på delkursen Globalisering, individualisering och risk under termin 3. Möjligheten finns också att under termin 6 välja att som fördjupning i ämnet läsa kursen Hållbar utveckling, 30 hp. 

Termin 6 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Leila Illikainen

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.humus@oru.se

Isabelle Lööw.

Isabelle jobbar för ett hållbart samhälle – bekämpar klimatförändringar med standarder

För Isabelle Lööw ledde Kandidatprogrammet i samhällsanalys till praktik och jobb på Svenska institutet för standarder, där hon använder sina kunskaper för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hedvig Pahlstad på Örebro universitet.

”En bred utbildning – som öppnar för internationella möjligheter”

Hedvig Pahlstad valde Kandidatprogrammet i samhällsanalys vid Örebro universitet och drömmer om en internationell karriär, gärna inom EU.
– Det är en bred utbildning som lär dig att analysera samhällsfenomen på djupet, säger hon.

En bild från ett sammanträde.

Praktik för samhällsanalytiker

Matilda Edqvist, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun våren 2019:

”Jag har under min praktikperiod på Kommunstyrelseförvaltningen inte identifierat mig själv som en praktikant, utan snarare som en ny medarbetare som organisationen vill utveckla och utvecklas av. Jag har lärt mig genom att ta mig an verkliga arbetsuppgifter. Det med, vid behov, stöd från min handledare eller andra medarbetare, beroende på vilken information som varit nödvändig för att jag skulle ta mig vidare i arbetet.

Min kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen genomsyrar allt arbete jag utför på Kommunstyrelseförvaltningen. De tjänsteskrivelser jag har skrivit (motionssvar) hade jag inte haft samma förståelse för, eller haft kunskap att behärska, om jag inte hade läst sociologi eller kursen samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation. För att kunna svara på en motion krävs det kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor, samt att kunna se saker ur olika perspektiv. Detta för att kunna analysera motionen och vara en del i att avgöra om den är relevant att gå vidare med eller inte.

Min analytiska förmåga genomsyrar även arbetet med att värdera projekt inom Örebro kommun. Projektkontoret är en del av ett värderingsteam inom organisationen vars uppgift är att analysera olika projekt, med fokus på vilken nytta genomfört projekt skulle resultera i för medborgarna. Det översiktliga syftet med värderingsteamets uppgift är således att säkerställa att de projekt som gynnar medborgarna mest ska prioriteras.”

Selma Persson Zukic, praktikant på Skolverket, VT2023:

”Mycket av mina tidigare akademiska kunskaper från Samhällsanalysprogrammet har varit användbart vid arbetet på enheten för internationella studier på analysavdelningen på Skolverket. Detta innebär dock inte att jag inte har lärt mig något nytt under praktiken, tvärtom har jag lärt mig mycket, både om hur statliga myndigheter arbetar och kommunicerar men också om hur jag kan bidra med något konkret trots att jag inte har lika mycket expertis inom ett område som mina kollegor. 

På praktikplatsen arbetade jag med en variation av olika uppgifter, däribland skrivandet av en egen fördjupningsstudie och analyser av data från studierna PIRLS och TIMSS, kvalitetsobservationer av provtillfällen och intervjuer med kontaktpersoner på skolor.

Utöver detta har jag även arbetat med insamling och uppdatering av kontaktuppgifter till lärare och skolor inför kommande insatser och med att kvalitetsgranska och testa digitala prov och enkäter inför kommande datainsamlingar.

Under min praktik har mina kunskaper inom kvantitativ metod kommit till användning då jag arbetat mycket med en egen fördjupningsstudie på arbetsplatsen. Denna fördjupningsstudie använder kvantitativ data och kan analyseras genom statistikverktyget SPSS som jag har tidigare akademiska kunskaper inom. Dessa kunskaper kom även till användning då enheten använder ett annat statistikverktyg som är särskilt framtaget för internationella studier kallat IDBAnalyzer. Detta verktyg är något som jag har utvecklat ett eget lärande kring samtidigt som mina kunskaper inom SPSS har varit behjälpliga för detta lärande.

Jag rekommenderar starkt att söka till Skolverket som praktikplats om man är intresserad av analyser begrundat i skolväsendet och önskar en stor variation av arbetsuppgifter samt mycket eget ansvar. Jag hoppas att kommande praktikanter får en lika givande, rolig, lärorik och intressant praktikperiod som jag fick möjlighet till och jag kan definitivt se mig själv arbeta på Skolverket i framtiden.”

Sara Berg, praktikant på Arbetsmiljöverket, VT2023:

”Under min praktik på Arbetsmiljöverket har jag tillhört enheten för statistik och analys. Analysenheten presenterar varje år en omvärldsrapport, men arbetar även andra uppgifter där analys är den mest centrala delen. Samhällsanalys är centralt i verksamheten eftersom myndigheten inhämtar och bearbetar information gällande arbetsmiljön som påverkar och påverkas av sociala strukturer på samhällsnivå.

Jag har haft många fördelar av min akademiska bakgrund på praktikplatsen. De akademiska kunskaperna jag har använt mig av är bland annat olika teorier, både inom sociologi och genusvetenskap. Det jag har haft mest nytta av under praktiken är mina kunskaper om könsmaktsordningen och andra erfarenheter och kunskaper från genusvetenskapen. Det är väldigt få som har en liknande akademisk bakgrund som mig. Det innebär att det finns ett stort behov av den kunskapen och därför har genusperspektivet fått ett större utrymme. I mina uppgifter inom Nollvisionen har jag bidragit med kunskapssammanställningar med ett fokus på genus och jämställdhet för att bidra med ett jämställdhetsintegrerande arbete inom programmet. Det arbetet har även uppskattats väldigt mycket och jag märker själv att de äldre anställda inte har samma jämställdhetstänkande som mig, vilket behövs om myndigheten ska uppnå sina mål för jämställdhetsintegrering. Jag blir mer unik i min roll som praktikant genom den kunskapen.

Kunskapen från kursen samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation har genomsyrat hela praktiken. Hur man letar efter, hittar och arbetar med vetenskapliga artiklar, hur man sammanställer informationen och presenterar den på ett tydligt sätt. Mycket träning från PM- och rapportskrivande från universitetet har hjälpt mig på praktiken då jag vet hur arbetet ska se ut, kan avgöra vad som är relevant eller inte och hur texten ska vara uppbyggd så att alla utan samma förkunskap som mig förstår den."

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.