Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Vill du vara med och påverka framtiden? Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med olika samhällsfrågor inom privat eller offentlig sektor.

Studenter i en lärosal. En lärare syns i förgrunden.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet har ett särskilt fokus på samhällsanalys, vilket innebär att du får kompetens att utreda och bidra med kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor. Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör samhällets organisering och förändring.

Du läser 90 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi, ett brett ämne som handlar om sociala strukturer, organisationer, relationer och processer av olika slag, alltifrån globala och historiska samhällsförändringar till människors identitetsskapande och möten i vardagen. Genom programmets fokus på samhällsanalys får du även kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen. Denna kombination av kunskaper behövs på arbetsmarknaden och efterfrågas för olika utredningsuppdrag, projektledning och andra kvalificerade tjänster inom både privat och offentlig verksamhet. Genom studierna övar du upp en god förmåga att arbeta självständigt och att kommunicera både skriftligt och muntligt, vilket är viktiga egenskaper i dagens arbetsliv.

Idag lever vi i en globaliserad värld och många av de samhällsfrågor vi har att hantera är av gränsöverskridande karaktär, därför är globalisering och dess konsekvenser ett tema som behandlas under utbildningen. Programmet har en internationell profil. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men en kurs om 30 hp ges på engelska och läses tillsammans med studenter från andra länder. Inom programmet finns 30 valbara högskolepoäng som ger möjlighet till utbytesstudier eller att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik.

Det sista året läser studenten Sociologi, kandidatkurs, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Under den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin genom att välja kursen Praktik för samhällsanalytiker eller välja andra valfria kurser inom universitetets kursutbud om totalt 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Vårterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 27

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karin Gustafsson

Anmälningskod ORU-19234

Den typ av kompetens som programmet ger efterfrågas på arbetsmarknaden inom såväl offentlig som privat sektor. Vanliga yrken för samhällsvetare är utredare, handläggare och analytiker. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjligt.

Frågor och svar

Termin 1: Sociologi, grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp.
Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 4: Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp.
Termin 5: Sociologi, kandidatkurs, 30 hp.
Termin 6: Valfria kurser om 30 hp/studier utomlands/Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

För ytterligare information om innehåll i respektive kurs kan du söka fram kursplaner här.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du kan dock välja att justera den i viss mån. Rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så att du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Sociologi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Termin 5 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kursen Sociologi, kandidatkurs, 30 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Förutom de möjligheter till utlandsstudier som nämnts ovan, innehåller programmet en kurs som ges på engelska (termin 4). Denna kurs läses tillsammans med inresande studenter från andra länder. Det finns även delkurser inom programmet som genom sitt innehåll bidrar med ett internationellt perspektiv, till exempel delkursen Globalisering, individualisering och risk som ingår i termin 3.

Termin 6 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Leila Illikainen

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Kanslibron i Örebro

Praktik för samhällsanalytiker

Matilda Edqvist, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun våren 2019:
”Jag har under min praktikperiod på Kommunstyrelseförvaltningen inte identifierat mig själv som en praktikant, utan snarare som en ny medarbetare som organisationen vill utveckla och utvecklas av. Jag har lärt mig genom att ta mig an verkliga arbetsuppgifter. Det med, vid behov, stöd från min handledare eller andra medarbetare, beroende på vilken information som varit nödvändig för att jag skulle ta mig vidare i arbetet.

Min kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen genomsyrar allt arbete jag utför på Kommunstyrelseförvaltningen. De tjänsteskrivelser jag har skrivit (motionssvar) hade jag inte haft samma förståelse för, eller haft kunskap att behärska, om jag inte hade läst sociologi eller kursen samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation. För att kunna svara på en motion krävs det kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor, samt att kunna se saker ur olika perspektiv. Detta för att kunna analysera motionen och vara en del i att avgöra om den är relevant att gå vidare med eller inte.

Min analytiska förmåga genomsyrar även arbetet med att värdera projekt inom Örebro kommun. Projektkontoret är en del av ett värderingsteam inom organisationen vars uppgift är att analysera olika projekt, med fokus på vilken nytta genomfört projekt skulle resultera i för medborgarna. Det översiktliga syftet med värderingsteamets uppgift är således att säkerställa att de projekt som gynnar medborgarna mest ska prioriteras.”

Anny Mattsson, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun våren 2019:
”Min praktik är förlagd på Kommunstyrelseförvaltningen som är en del av Örebro kommun. Kommunstyrelseförvaltningen utgör främst en stödfunktion till kommunstyrelsen och till programnämnderna, det vill sig den politiska delen av kommunens verksamhet. Dess uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter på ett övergripande plan och ansvara för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kommunen som helhet.

Under min tid på praktiken har jag haft möjlighet att använda mig av mina akademiska kunskaper och vidareutveckla dessa, samtidigt som jag även har utvecklat nya förmågor och kunskaper. Den akademiska kunskap som jag upplever mig haft mest användning av på praktiken är perspektivtagande, förmågan att se och analysera fenomen utifrån olika perspektiv. Att förstå människors olika förutsättningar och hur detta påverkar dem. Detta har varit en viktig förmåga, eftersom den kommunala verksamheten riktar sig till en stor målgrupp, som har varierade förutsättningar som ska bemötas på bästa möjliga sätt.

Förmågan att inhämta och bearbeta stora mängder information är även något som varit användbart under praktikperioden, då jag har skrivit rapporter, gjort utredningsarbeten och även tagit del av uppdatering av de mallar som används inom projektverksamheten. Denna typ av uppgifter kräver insamling och förståelse av information för att kunna genomföras.”

Moa Ramnerö, praktikant i Örebro kommun och Region Örebro, våren 2019:
”Under min praktik som utredare inom Örebro kommun och Region Örebro har jag haft stor användning av mina akademiska kunskaper i flera avseenden, främst av metod- och teorikunskaper då jag genomfört intervjuer med både barn och högt uppsatta chefer. Min utbildning har även varit värdefull när jag sedan har skrivit och analyserat materialet i olika rapporter framförallt eftersom utbildningen har gett mig verktyg att kommunicera vetenskapligt. Det finns dock en stor skillnad när det gäller språket, vilket har varit en omställning. Språket i de kommunala rapporterna och vid muntlig framställning ska vara enklare, jämfört med det vetenskapliga språket. Min handledare har därav uppmanat mig använda enklare ord samt vara mer rak i mina texter då rapporterna ofta ska utgöra beslutsunderlag för politik samt förstås av de medborgare som vill läsa dem. I den vetenskapliga världen uppmuntras det däremot att analysera fenomen från olika synvinklar, vilket således komplicerar kommunikationen inom kommunen. Genom att närvara och medverka i olika möten och konferenser har jag även fått en inblick i hur politiken och tjänstepersoner arbetar.”

Beatrice Fors i Entréhuset

Sociologi är helt rätt för Beatrice

Varför sökte du Kandidatprogram i samhällsanalys?
Den största anledningen är faktiskt sociologin. När min storasyster läste sociologi fick jag läsa och rätta hennes uppsatser. Det var då jag förstod vad jag ville studera och började leta efter program som ger kandidatexamen i ämnet. När jag hittade Kandidatprogram i samhällsanalys fanns det inga andra alternativ som var intressanta. Jag är född och uppvuxen i Almby, ett stenkast från universitetet. I grundskolan hade vi många idrottslektioner på campus och känslan när jag började plugga här var att ”komma hem”.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag tycker att det är väldigt roligt att vi under tre terminer studerar kurserna i sociologi tillsammans med personalvetarprogrammet. Det är kul att vi blir fler på kurserna och att vi får möjlighet att träffa nya människor och knyta fler kontakter inför arbetslivet.

En annan sak som är bra, är att utbildningen ger en bredd och valmöjligheterna är många. Under sista terminen kan vi välja mellan praktik, valfri kurs eller utlandsstudier.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Valmöjligheter, stort och utvecklande. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro? 
Jag tror många blir positivt överraskade av vår ”lilla” stad. Örebro ses nog inte som en typisk studentstad, men möjligheterna till härliga studiemiljöer finns överallt. Runt universitetet men även inne i staden. Som student kan du engagera dig i en mängd olika aktiviteter, till exempel i kårsektionerna, programråd, turneringar och fester.

Vad har du för framtidsplaner? 
När jag började plugga var planen att göra mina tre år och bara söka en massa jobb sista året i hopp om att börja arbeta direkt vid examen. Under tiden som gått har planerna förändrats något. Jag är osäker på ifall mina tre år kommer räcka, det kan hända att jag fortsätter läsa ytterligare ett år.

Tips till blivande studenter?
Gå med i eller skapa en grupp för din klass på Facebook. Bestäm träff med någon som du kan vandra runt med på introduktionen. Det kan vara skönt att inte känna sig ensam och förvirrad första dagen på universitetet. Ytterligare ett tips är föreläsningarna om studieteknik och akademiskt skrivande som brukar arrangeras under introduktionen. De var jättebra! Njut, ha kul och umgås med folk som ger dig energi så att du att orkar hela din utbildning.

Hannes Kärrman

Favoritämnet sociologi lockade Hannes till ny utbildning

Det var programmets huvudämne sociologi och Örebro som lockade Hannes Kärrman till att söka utbildningen. Staden var han bekant med sedan tidigare och den ligger på lagom avstånd från hemorten Eskilstuna.

– Örebro är den lilla storstaden, här finns allt och sociologi var mitt favoritämne på gymnasiet.

Han tycker att sociologi inte är helt enkelt, det gäller att kunna tänka abstrakt. Allt är inte svart eller vitt och man måste kunna analysera och se saker från olika synvinklar. Enligt Hannes Kärrman handlar sociologi om mänskliga relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå men även om människans relationer till saker med symboliskt värde.

– Det kan handla om en persons relation till en vägskylt, säger han.

Utbildningen har handlat om olika sociala processer och vilka krafter som påverkar våra sociala omständigheter och relationer.

– Vi har arbetat med frågor som hur globaliseringen påverkar vår syn på grannen, hur välfärdsstaten påverkar samhällsmedborgarens livsvillkor och hur samhället rör sig.

Utbytesstudier och magisterexamen

Under sista terminen på programmet valde flera av hans studiekamrater att göra praktik, men för Hannes Kärrman var det utbytesstudier på University of Victoria i Kanada som lockade. Han ser tiden i Kanada som ett utmärkt tillfälle att leva i ett annat land, anpassa sig till en ny kultur och träffa människor från hela världen.

– Utbytesterminen fick mig att lämna min bekvämlighetszon. Jag har lärt känna mig själv och omvärlden.

På University of Victoria läste han bland annat hur hälsan påverkar människan i olika stadier under en livstid och vad digital kultur och medier betyder för sociala relationer. Han läste även en kurs i miljövetenskap med fokus på hur vår mat produceras och en kurs i kulturgeografi där samhällsfrågor och samtida samhällskunskap studerades.

Till höstterminen återvänder Hannes Kärrman till Örebro universitet för att börja plugga på ett program i hållbar utveckling inom offentlig planering på magisternivå, men målet är att avsluta studierna med en masterexamen på Högskolan i Södertörn. Intresset för hållbar utveckling väcktes under fjärde terminen av kandidatutbildningen.

– Vi läste en kurs om hållbar utveckling i organisationer. Jag kände att det var intressant och vill i framtiden arbeta med att organisera lösningar på samhällsproblem i en kommun eller icke vinstdrivande organisationer.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat