Kriminologiprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Är du intresserad av allt som har med brott att göra? Kriminologiprogrammet lär dig att kartlägga, analysera och förebygga brott och otrygghet. Som kriminolog kan du bland annat arbeta som utredare, analytiker, rådgivare eller samordnare.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Under utbildningen lär du dig också att integrera olika perspektiv, teorier, metoder och forskningsinriktningar om brott och otrygghet för att kunna förstå och förklara varför dessa fenomen uppstår, i syfte att förhindra att problemen fortsätter.

Verkliga eller verklighetstrogna fall och situationer används under utbildningen för att du ska kunna utveckla din förmåga i kriminologisk teori och metod, och på så sätt förbereda dig inför verkliga situationer i arbetslivet.

Undervisningen på Kriminologiprogrammet bedrivs av lärare som är aktiva forskare vid Örebro universitets starka kriminologiska forskningsmiljö samt av aktörer från det omgivande samhället såsom kommunen, Länsstyrelsen, Polisen och Kriminalvården.

Utbildningsplan Kriminologiprogrammet, 180 hp

På Kriminologiprogrammet utvecklar du dina kunskaper om kriminologisk teori, forskning och metodik. Utöver Kriminologi I, Kriminologi II och Kriminologi III ingår även kurser särskilt utvecklade för kriminologiprogrammet. Dessa kurser handlar bland annat om kunskapbsbaserat brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete samt straff-, social-, och förvaltningsrätt. Under Termin 5, som är en valfri termin, kan du själv välja att till exempel göra praktik, studera utomlands eller läsa någon annan kurs vid Örebro universitet, till exempel någon av de kurser som ligger nära kriminologiämnets forskningsinriktningar.

Termin 1

Kriminologi I, 30 hp.


Termin 2

Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt, 15 hp.

Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället, 15 hp.


Termin 3

Kriminologi II, 30 hp.


Termin 4

Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, 30 hp.


Termin 5

Valfria kurser 30 hp - du väljer själv kurser.

Praktik för kriminologer, 15 hp.

Våld i nära relation, 7,5 hp.

Psykisk störning, droger och brott, 7,5 hp.

Biopsykosocial kriminologi, 7,5 hp.

Polisiärt arbete, 7,5 hp.

Möjlighet att studera utomlands.


Termin 6

Kriminologi III, 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34% - Vid samma meritvärde i betygsurvalet används resultat från högskoleprovet som skiljekriterium före lottning

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karl Olsson

Anmälningskod ORU-39402

Kunskap om och förmåga att kartlägga, analysera, planera och utvärdera är grundläggande inom brottspreventivt och trygghetsskapande arbete, ett arbete som flera olika aktörer har som sin uppgift i samhället.
Kompetens inom kriminologi är idag efterfrågad inom en rad olika verksamhetsområden. Längre tid för etablering på arbetsmarknade kommer sannolikt innebära andra möjligheter än de som redovisas i bilden ovan. Som kriminolog kan du arbeta som till exempel:

 • utredare
 • analytiker
 • handläggare
 • rådgivare
 • samordnare
Detta kan du göra hos en rad verksamheter som arbetar med frågor som rör social problematik som brott, otrygghet, missbruk, med mera.

Vanliga arbetsplatser för kriminologer är:

 • Polismyndigheten
 • Kriminalvården
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • Tullverket
 • Migrationsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • ideella eller privata aktörer med fokus på säkerhet och trygghet.
En kandidatexamen i kriminologi, som Kriminologiprogrammet innebär, ger även möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå och sedan forskarutbildning.

Här ser du vilka arbetsgivare och yrkesroller tidigare studenter på kriminologiprogrammet hade vid den senaste sysselsättningsuppföljningen, 1,5 – 4,5 år efter examen.

Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Under utbildningen lär du dig också att integrera olika perspektiv, teorier, metoder och forskningsinriktningar om brott och otrygghet för att kunna förstå och förklara varför dessa fenomen uppstår, i syfte att förhindra att problemen fortsätter.

Verkliga eller verklighetstrogna fall och situationer används under utbildningen för att du ska kunna utveckla din förmåga i kriminologisk teori och metod, och på så sätt förbereda dig inför verkliga situationer i arbetslivet.

Programmet ger möjlighet till praktik genom så kallade verksamhetsförlagda studier såväl som att studera utomlands.

Fördelar med att läsa  ett program är att det redan finns  en färdig struktur för din utbildning. Det innebär att du vet vad du ska läsa termin för termin. Dessutom är de specifika programkurserna (Termin 2, Termin 4 och Termin 5) som ingår i Kriminologiprogrammet, inkluderade utifrån att de ger kompetenser och förmågor som är samhällsviktiga och attraktiva för arbetsgivare. En annan skillnad är att du har platsgaranti till nästa kurs på Kriminologiprogrammet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Att gå ett program ger också en social tillhörighet med studenter som studerar samma kurser som du eftersom ni följs åt genom hela programmet.

En fördel med att själv plocka ihop till en kandidatexamen i kriminologi genom att läsa fristående kurser (Kriminologi I, II och III samt ytterligare 90 högskolepoäng) är att det ger dig frihet att själv utforma innehållet i din examen och därmed göra din utbildning unikt anpassad till dina intressen och det du vill jobba med i framtiden.

Ta gärna kontakt med en studievägledare för hjälp och stöd i din planering.

Du läser kurserna Kriminologi I, Kriminologi II och Kriminologi III, om totalt 90 högskolepoäng samt ytterligare kurser om 90 högskolepoäng.

För mer information och länkar till kursplaner se Upplägg (rubriken ovan).

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi och ger möjlighet till jobb inom olika myndigheter som t. ex. Polismyndigheten, Kriminalvården, kommuner m. fl.

För mer information se Karriär och arbetsmarknad (rubriken ovan).

Ja, en stor del av kurslitteraturen är på engelska, eftersom mycket forskning inom kriminologi är internationell.

Kurslitteraturen som ingår i en kurs finns att hitta i i kursplanen till respektive kurs.

Litteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet, i studentbokhandeln på campus, samt att ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

Innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, med mera.

Studierna vid Kriminologiprogrammet bedrivs på helfart vilket innebär att du studerar på heltid. Heltid motsvarar 40 timmar/vecka.

Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka. Det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, workshops och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom lärarledd tid ingår även egen studietid då kurslitteratur ska läsas in, eller olika uppgifter ska genomföras.

Utbildningen sker på campus. 

Alla examinerande moment är obligatoriska.
Om du missar ett sådant moment, till exempel ett examinerande seminarium, ges ytterligare ett tillfälle under innevarande kurs att examineras på momentet. Information om detta hittar du vanligen i Kursguiden. Kontakta ansvarig lärare vid behov.

Under Termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att välja verksamhetsförlagda studier genom kursen Praktik för kriminologer. Verksamhetsförlagda studier är studier som är förlagda ute i olika verksamheter i form av praktik.

Se mer information om praktik inom kriminologiprogrammet här.

Ja. Du har möjlighet att studera utomlands under Termin 5.

Termin 5 är en termin där du fritt kan välja kurser, däribland kurser på på utländska lärosäten med vilka Örebro universitet har utbytesavtal.

Ansökan om att studera utomlands ska göras ett år innan du ska åka, det vill säga, under Termin 3. Börja gärna planera för utbytesstudier så tidigt som möjligt eftersom det är mycket att ordna med.

Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Infocenter, studievägledare samt samordnare för internationalisering på institutionen.

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning, se Behörighet och antagning (rubriken ovan).

Blir det aktuellt att ta in reserver på programmet kommer studievägledare att kontakta den reserv som står på tur. Studievägledare utgår från vilken urvalsgrupp den/de studenter som hoppat av programmet varit antagna inom, och erbjuder reservplats i samma urvalsgrupp. Det innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Studievägledare tar ställning till reservantagning när registreringsperioden till programmet är avslutad. Först då finns en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet eller den fristående kursen i anspråk.

Om du har läst kurser i andra ämnen eller tidigare kurser i kriminologi kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dem inom programmet. Via denna länk finner du en sammanfattning av vad som gäller vid tillgodoräknande.

Kontakta studievägledare i kriminologi för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Observera att studievägledaren inte kan ge något förhandsbesked om bedömning av tillgodoräknandet då det är ämnesledningen som fattar beslut om tillgodoräknande.

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel påverkas,.

Kontrollera med CSN, www.csn.se, om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för kriminologiprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. 

Läs mer om Studieuppehåll och studieavbrott.

Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information.

För att byta till kriminologiprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmet, samt att det måste finnas plats på den termin där du är i din utbildning. För att se vilken termin du ska in i, behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande.

Det kan vara svårt att byta utbildningsort på grund av att kurserna som ingår i ett annat kriminologiprogram kan vara i annan ordningsföljd och ha haft ett annat innehåll än de du ska läsa på kriminologiprogrammet här på Örebro universitet.

Nej.

För att byta till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet behöver du söka och bli antagen till programmet. Tillgodoräknande av redan lästa kriminologikurser kan bli aktuellt. Kontakta studievägledare för mer information. 

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom ämnet.

Örebro universitet erbjuder kurser på avancerad nivå i kriminologi som leder fram till en magisterexamen i kriminologi.

Du finner tidigare års antagningsstatistik via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Tänk på att antagningspoängen inte är ”fasta” utan förändras för varje termin. Det beror på hur många personer som sökt utbildningen, vilka betyg de har från gymnasiet och på högskoleprovet samt hur många platser som för närvarande finns på utbildningen.

Antagningspoängen för Kriminologiprogrammet skiljer sig därmed mellan varje gång som programmet ges.

Nej.

Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, vid Örebro universitet har du möjlighet att något annat första terminen på programmet.  Kontakta studievägledaren för kriminologi om du blir antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I.

Nej, Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet ges endast som platsbunden undervisning, det vill säga på campus.

Eftersom en utbildning från Kriminologiprogrammet ger dig en bred kompetens är det svårt att svara på vad löneläget är för en kriminolog. Det kommer med stor sannolikhet bero mycket på vilken typ av tjänst du får och inom vilken typ av verksamhet du får jobb, samt vilka andra typer av erfarenheter du har sedan tidigare eller som du förvärvat under utbildningen.

För mer information se Karriär och arbetsmarknad (rubriken ovan).

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Peter Kjellström

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.bsr@oru.se

Fredrik T Petersson

”En bra bedömning kan minska risken för återfall i brott – och hjälpa patienten”

Fredrik T Petersson jobbar med att bedöma återfallsrisken för våldsbrottslingar som vårdas inom rättspsykiatrin.

Omaima Al-Rubaye

“Inget brott är det andra likt – som utredare måste du tänka själv”

Som brottsutredare hos Polismyndigheten möter Omaima Al-Rubaye både brottsoffer, misstänkta och vittnen.

Charles Kabonero

”Jag följer klienten från brottsmisstanke ända till återanpassning i samhället”

Som frivårdsinspektör jobbar kriminologen Charles Kabonero med att förhindra att brottslingar återfaller i brott.

Fanny Björndahl

”Som kriminolog är jag intresserad av det brottsförebyggande perspektivet”

Fanny Björndahl är utredare hos Polismyndigheten i Vivalla i Örebro.

Norea Forsman Olsson

”Som kriminolog bidrar jag med viktig kunskap om brott och trygghet”

För Norea Forsman Olsson ledde Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet till en tjänst som utvecklingsledare i Uppsala kommun, där hon jobbar med att samordna trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.
– Det är ett otroligt varierande arbete – jag har användning för det jag lärde mig på utbildningen varje dag, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.