Kriminologiprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2023 (öppen)

Är du intresserad av allt som har med brott att göra? Kriminologiprogrammet lär dig att kartlägga, analysera och förebygga brott och otrygghet. Som kriminolog kan du bland annat arbeta som utredare, analytiker, rådgivare eller samordnare.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Under utbildningen tränas du också i att integrera olika perspektiv, teorier, metoder och forskningsinriktningar om brott och otrygghet för att kunna förstå och förklara varför dessa fenomen uppstår, i syfte att förhindra att problemen fortsätter.

På Kriminologiprogrammet utvecklar du din kunskap om både kriminologisk teori, forskning och metodik. Straff-, social-, och förvaltningsrätt ingår också i programmet, samt en valfri termin där du kan välja att till exempel göra praktik eller studera utomlands.

Undervisningen på Kriminologiprogrammet bedrivs av lärare som är aktiva forskare vid Örebro universitets starka kriminologiska forskningsmiljö samt av aktörer från det omgivande samhället såsom kommunen, Länsstyrelsen, Polisen och Kriminalvården.

Under utbildningen används verkliga eller verklighetstrogna fall och situationer för att du som student ska kunna utveckla din förmåga i kriminologisk teori och metod, och på så sätt förbereda dig inför verkliga situationer i arbetslivet.

Utbildningsplan Kriminologiprogrammet, 180 hp

Första terminen på Kriminologiprogrammet inleds med en introduktion till kriminologiämnet via kursen Kriminologi I och sista terminen avslutas med ett uppsatsarbete i kriminologi om 15 högskolepoäng inom kursen Kriminologi III. Uppsatsen krävs för att kunna ansöka om en kandidatexamen i kriminologi. Under termin tre läser du fortsättningskursen kriminologi II.

Under programmets andra termin ges dels en kurs i straff-, social- och förvaltningsrätt, dels en kurs där du lär dig om att förebygga brott och otrygghet genom att identifiera och analysera varför uppstår dessa problem uppstår samt att föreslå lösningar. Det förebyggande arbetet av brott och otrygghet är också huvudfokus under hela termin fyra. Under den femte terminen inom programmet har du möjlighet att söka praktik och där använda dina kunskaper i kriminologi praktiskt hos en potentiell framtida arbetsgivare. Termin fem är också den termin då du har möjlighet att välja någon annan kurs/er vid Örebro universitet eller studera utomlands.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34% - Vid samma meritvärde i betygsurvalet används resultat från högskoleprovet som skiljekriterium före lottning

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karl Olsson

Anmälningskod ORU-39302

Kunskap om och förmåga att kartlägga, analysera, planera och utvärdera är grundläggande inom brottspreventivt och trygghetsskapande arbete, ett arbete som flera olika aktörer har som sin uppgift i samhället.

Kompetens inom kriminologi är idag efterfrågad inom en rad olika verksamhetsområden. Som kriminolog kan du arbeta som till exempel utredare, analytiker, rådgivare eller samordnare hos en rad verksamheter som arbetar med frågor som rör social problematik som brott, otrygghet, missbruk, etc.

Vanliga arbetsplatser för kriminologer är kommuner, länsstyrelser, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Polisen, Brottsförebyggande rådet samt ideella eller privata aktörer ofta med fokus på säkerhet och trygghet. En kandidatexamen i kriminologi, som Kriminologiprogrammet innebär, ger även möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå och sedan forskarutbildning.

Huvudfokus för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är att göra dig väl rustad för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta som kriminolog med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.

Utbildningen har också ett särskilt fokus på att du ska lära dig att tillämpa ett teoretiska modeller och metoder på verkliga fall och situationer. Det innebär att du utbildas i att integrera olika vetenskapliga perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott och otrygghet.

Programmet ger möjlighet till praktik genom så kallade verksamhetsförlagda studier såväl som att studera utomlands.

När man läser ett program finns redan en färdig struktur för din utbildning. Kurserna som ingår i Kriminologiprogrammet, och som till viss del (termin 2, termin 4 och praktikkursen under termin 5) är sammansatta utifrån att de ger vissa kompetenser som är samhällsviktiga och attraktiva för arbetsgivare. Med en ”fast” programstruktur vet du också vad du ska läsa termin för termin. Du har även platsgaranti till nästa kurs på Kriminologiprogrammet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Du får också en social tillhörighet med studenter som studerar samma kurser som du och ni följs då åt genom hela programmet.

En fördel med att själv plocka ihop till en kandidatexamen i kriminologi genom att läsa fristående kurser (Kriminologi I, II och III samt ytterligare 90 högskolepoäng) är att det ger dig valfrihet att själv utforma innehållet i din examen och göra din utbildning unikt anpassad till dina intressen och det du vill jobba med i framtiden. Men, det som är en fördel för den ena kan dock vara en nackdel för någon annan, så det är viktigt att du själv funderar över hur du vill planera dina studier och vad som är viktigt för dig. Ta gärna kontakt med en studievägledare för hjälp och stöd i din planering.

Termin 1  Kriminologi I (KR700G)

·         Introduktion till kriminologi 7,5 hp

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning I 7,5 hp

·         Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet 7,5 hp

·         Introduktion till brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete 7,5 hp

Termin 2  Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt 15 hp (KR200G) och Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället 15 hp (KR201G)

Termin 3  Kriminologi II (KR701G)

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning II 15 hp

·         Integrativ teori och forskning om orsaker till brott 7,5 hp

·         Viktimologi 7,5 hp

Termin 4  Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete (KR400G)

·         Evidens- och kunskapsbaserad praktik 5 hp

·         Kartläggning, mätning, analys och informationssökning 10 hp

·         Implementeringskunskap 5 hp

·         Utvärderingskunskap 10 hp

Termin 5

Valfria kurser 30 hp – du väljer själv kurser. Här kan du också välja praktik (HE: gör som hyperlänk) i form av verksamhetsförlagda studier eller plugga utomlands. 

Termin 6 - Kriminologi III (KR702G)

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning III 15 hp

·         Självständigt uppsatsarbete 15 hp

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi och ger möjlighet till jobb inom olika myndigheter som t ex Kriminalvården, Polismyndigheten, Tullverket, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även kommuner, länsstyrelser och olika privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och/eller trygghetsfrämjande frågor kan vara presumtiva arbetsgivare.

Arbetsuppgifterna kan handla om att utreda och analysera brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också om effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottslighet och öka trygghet. Det kan också handla om att planera, sätta in och utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser, det vill säga, åtgärder.

Ibland får vi frågor om en utbildning vid Kriminologiprogrammet gör att man kan arbeta som till exempel polis eller kriminaltekniker. Utbildningen gör att du kan arbeta vid Polismyndigheten men inte som polis utan som till exempel utredare eller analytiker.

Ja, det är mycket litteratur på engelska. Mycket forskning inom kriminologi är internationell och därmed blir litteraturen på engelska.

Vilken litteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen på respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

Studierna vid Kriminologiprogrammet bedrivs på helfart vilket innebär att du studerar på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. Utbildningen sker alltså på campus och ges inte på distans. 

Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka. Det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska läsa in, eller olika uppgifter du ska genomföra.

Om du missar ett tillfälle, till exempel ett seminarium, som är obligatoriskt och examinerande, behöver du kontakta ansvarig lärare för att komma överens om vad du behöver göra för att bli godkänd på kursen. Det kan innebära att du får vänta till nästa gång kursen går, vilket kan vara nästa termin, för att kunna slutföra examinationen i vissa fall.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att välja verksamhetsförlagda studier genom kursen Praktik för kriminologer. Verksamhetsförlagda studier är studier som är förlagda ute i olika verksamheter i form av praktik. Se mer information om praktik inom kriminologiprogrammet här.

Ja. Du har möjlighet att studera utomlands under den femte terminen på Kriminologiprogrammet.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att studera utomlands. Det innebär att du kan åka som utbytesstudent till utländska lärosäten med vilka Örebro universitet har utbytesavtal. Ansökan om att studera utomlands ska göras ett år innan du ska åka, det vill säga, under termin 3. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudier så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Studentcentrum, studievägledare samt Samordnare för internationalisering på institutionen.

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning, se Anmälan och antagning. Blir det aktuellt att ta in reserver på programmet kommer studievägledare för aktuellt program eller kurs att kontakta den reserv som står på tur. Vi utgår från vilken urvalsgrupp den/de studenter som hoppat av programmet varit antagna inom, och erbjuder reservplats i samma urvalsgrupp. Det innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Vi tar ställning till reservantagning när registreringsperioden till programmet är avslutad, då det är först då vi har en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet eller den fristående kursen i anspråk.

Om du har läst kurser i andra ämnen eller tidigare kurser i kriminologi kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dem på programmet. Via denna länk finner du en sammanfattning av vad som gäller vid tillgodoräknande.

Tillgodoräknande kan göras av kurser med godkänt resultat som lästs vid Örebro universitet eller annat universitet/högskola. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har antagits och tackat ja till kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst. Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövad mot. Du kan också få tidigare yrkesverksamhet tillgodoräknad, om de kunskaper och färdigheter som du har med dig från yrkesverksamheten i huvudsak motsvarar de krav som ställs i den utbildning som du vill göra tillgodoräknande inom.

Kontakta studievägledare i kriminologi för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna. Observera att studievägledaren inte kan ge något förhandsbesked om bedömning av tillgodoräknandet då det är ämnesledningen som fattar beslut om tillgodoräknande.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel reduceras, eftersom du då i praktiken inte studerar på helfart. Kontrollera med CSN, www.csn.se om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för kriminologiprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. Studievägledaren tillhandahåller också blankett för anmälan om studieuppehåll och blankett för ansökan om att få fortsätta studierna efter studieuppehållet. Om du får avslag på en ansökan om att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information om studieuppehåll finner du här.

Det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. För att byta till kriminologiprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmet. Det kan vara svårt att byta utbildningsort på grund av att det måste finnas plats i den grupp/termin där du är i din utbildning. Studieortsbytet ska också fungera studiemässigt. Det betyder att kurserna som ingår i ett annat kriminologiprogram kan vara i annan ordningsföljd och ha haft ett annat innehåll än de du ska läsa på kriminologiprogrammet här på Örebro universitet. För att se vilken grupp/termin du ska in i, behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande. Detta innebär att du kan få börja på annan termin än den du skulle börjat på vid det tidigare lärosätet.

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå. Örebro universitet erbjuder inget renodlat "masterprogram" men däremot kurser på avancerad nivå i kriminologi som i nuläget (2019) leder fram till en magisterexamen inom kriminologi.

Om du vill se vad den lägsta antagningspoängen var till en viss utbildning en tidigare termin kan du göra det via länken nedan. Tänk på att antagningspoängen inte är ”fasta” utan förändras för varje termin beroende på hur många personer som sökt utbildningen, vilka betyg de har från gymnasiet och på högskoleprovet samt hur många platser som för närvarande finns på utbildningen.

Antagningspoängen får Kriminologiprogrammet skiljer sig därmed mellan varje gång som programmet ges.

Du finner tidigare års antagningsstatistik via https://statistik.uhr.se/ 

Nej. Den första kursen på Kriminologiprogrammet är Kriminologi I. Med andra ord, den fristående kursen Kriminologi I är samma kurs som ges som termin 1 på programmet. Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, får du en studiefri ”lucka” den första terminen och blir sedan aktiv på programmet först till termin 2. Det är viktigt att du kontaktar studievägledaren för kriminologi om du blir antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I.

Nej. Vissa lärosäten ha antagning till senare del av program, men detta tillämpas inte på Örebro universitet. Vill du börja på vårt Kriminologiprogram måste du alltid söka in till det på ”vanlig väg” via www.antagning.se 

Nej, programmet och även de fristående kurserna i kriminologi vid Örebro universitet ges endast som platsbunden undervisning, det vill säga på campusområdet.

Eftersom en utbildning från kriminologiprogrammet ger dig en bred kompetens är det svårt att svara på vad löneläget är för en kriminolog. Det kommer med stor sannolikhet bero mycket på vilken typ av tjänst du får och inom vilken typ av verksamhet du får jobb, samt vilka andra typer av erfarenheter du har sedan tidigare eller som du förvärvat under utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Peter Kjellström

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Fredrik T Petersson

”En bra bedömning kan minska risken för återfall i brott – och hjälpa patienten”

Fredrik T Petersson jobbar med att bedöma återfallsrisken för våldsbrottslingar som vårdas inom rättspsykiatrin.

Omaima Al-Rubaye

“Inget brott är det andra likt – som utredare måste du tänka själv”

Som brottsutredare hos Polismyndigheten möter Omaima Al-Rubaye både brottsoffer, misstänkta och vittnen.

Charles Kabonero

”Jag följer klienten från brottsmisstanke ända till återanpassning i samhället”

Som frivårdsinspektör jobbar kriminologen Charles Kabonero med att förhindra att brottslingar återfaller i brott.

Fanny Björndahl

”Som kriminolog är jag intresserad av det brottsförebyggande perspektivet”

Fanny Björndahl är utredare hos Polismyndigheten i Vivalla i Örebro.

Norea Forsman Olsson

”Som kriminolog bidrar jag med viktig kunskap om brott och trygghet”

För Norea Forsman Olsson ledde Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet till en tjänst som utvecklingsledare i Uppsala kommun, där hon jobbar med att samordna trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.
– Det är ett otroligt varierande arbete – jag har användning för det jag lärde mig på utbildningen varje dag, säger hon.