Kriminologiprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Är du intresserad av allt som har med brott att göra?
Kriminologiprogrammet lär dig att på vetenskapliga grunder kartlägga,
analysera och förebygga brott och otrygghet.

Studenter sitter i en grupp och diskuterar.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Huvudfokus för programmet är att rusta dig för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av förebyggande insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.

Du får lära dig att tillämpa ett integrativt perspektiv på brott och otrygghet på verkliga fall och situationer. Det integrativa perspektivet innebär att du tränas i att integrera olika vetenskapliga discipliner, perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott, brottsprevention och trygghet. En kurs i straff-, social-, och förvaltningsrätt ingår i programmet, samt en valfri termin under vilken praktik är möjlig.

Efter utbildningen är du väl förberedd att lösa problem eller frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du kan utgå ifrån ett problem och sedan söka svar i den aktuella problembilden, i befintlig forskning och annan kunskap, för att sedan kunna leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av insatser.

Utbildningsplan Kriminologiprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med en introduktion till kriminologi via kursen Kriminologi I och avslutas med kursen Kriminologi III inom vilken studenten författar ett självständigt uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng. Uppsatsen krävs för att erhålla kandidatexamen i kriminologi, innefattande totalt 180 HP. Under en termin ges möjlighet till verksamhetsförlagda studier och andra valfria kurser vid Örebro universitet eller utbytesstudier.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karin Hellfeldt

Kunskaper om hur man kartlägger, analyserar, planerar och
utvärderar är grundläggande inom brottsprevention och
trygghetsskapande. Utbildningen ger möjlighet till jobb i kommuner,
länsstyrelser, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Polisen
samt hos olika privata aktörer. Utbildningen kan även utgöra en grund
för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarutbildning.

Huvudfokus för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är att göra dig väl rustad för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet. Programmet har också ett särskilt fokus på att du ska lära dig att tillämpa ett integrativt perspektiv på brott och otrygghet, på verkliga fall och situationer. Det innebär att du skolas i en öppenhet att integrera olika vetenskapliga discipliner, perspektiv, teorier och forsknings-inriktningar om brott, brottsprevention och trygghet.

Programmet ger möjlighet till praktik genom så kallade verksamhetsförlagda studier.

När man läser ett program finns redan en färdig struktur för din utbildning. Kurserna som ingår i kriminologiprogrammet är sammansatta utifrån att de ger vissa kompetenser som är vi vet är attraktiva för arbetsgivaren och med en ”fast” programstruktur vet du också vad du ska läsa termin för termin. Du har även platsgaranti till nästa kurs på programmet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Du får också en social tillhörighet med studenter som läser samma kurser som du och ni följs åt genom hela programmet. Fördelen med att själv plocka ihop till en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser är att det ger dig valfrihet att själv utforma innehållet i din examen och göra din utbildning unikt anpassad till dina intressen och det du vill jobba med i framtiden. Det som är en fördel för den ena kan dock vara en nackdel för någon annan, så det är viktigt att du själv funderar över hur du vill planera dina studier och vad som är viktigt för dig.

Termin 1  Kriminologi I (KR700G)

 • Introduktion till kriminologi 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning I 7,5 hp
 • Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet 7,5 hp
 • Introduktion till brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete 7,5 hp

Termin 2  Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt 15 hp (KR200G) och  Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället 15 hp (KR201G)

Termin 3  Kriminologi II (KR701G)

 • Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning II 15 hp
 • Integrativ teori och forskning om orsaker till brott 7,5 hp
 • Viktimologi 7,5 hp

Termin 4  Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete (KR400G)

 • Evidens- och kunskapsbaserad praktik 5 hp
 • Kartläggning, mätning, analys och informationssökning 10 hp
 • Implementeringskunskap 5 hp
 • Utvärderingskunskap 10 hp

Termin 5

Valfria kurser 30 hp - Studenten väljer själv kurser. Här kan man också välja praktik i form av verksamhetsförlagda studier. Mer information om praktiken hittar du här.

Termin 6 - Kriminologi III (KR702G)

 • Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning III 15 hp
 • Självständigt uppsatsarbete 15 hp

Notera att under termin 5 finns möjlighet att välja vilka kurser du vill läsa, vilket ger dig en möjlighet att nischa dina studier inom ett område som du tycker är intressant. Du kan alltså välja kurser fritt inom Örebro universitets kursutbud, exempelvis verksamhetsförlagda studier, vilket är en form av praktik, samt bland de kurser på internationella universitet och högskolor som Örebro har ett avtal med.

Programmet leder till en kandidatexamen i kriminologi och ger möjlighet till jobb inom olika myndigheter som t ex Kriminalvården, Polismyndigheten, Tullverket, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även kommuner, länsstyrelser och olika privata aktörer som arbetar brottsförebyggande kan vara presumtiva arbetsgivare.

Arbetsuppgifterna kan handla om att utreda och analysera brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också om effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottslighet och öka trygghet. Det kan också handla om att planera, sätta in och utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.

Ja, det är mycket litteratur på engelska. Mycket forskning som bedrivs på området är internationell och därmed blir litteraturen på engelska.

Vilken litteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen på respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka.

Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Om du missar ett seminarium som är obligatoriskt och examinerande, behöver du kontakta ansvarig lärare för att komma överens om vad du behöver göra för att bli godkänd på kursen. Det kan innebära att du får vänta till nästa gång kursen går, vilket kan vara nästa termin, för att kunna slutföra examinationen i vissa fall.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att välja verksamhetsförlagda studier genom kursen Praktik för kriminologer. Verksamhetsförlagda studier är studier som är förlagda ute i olika verksamheter i form av praktik. Se mer information om praktik inom kriminologiprogrammet här.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att åka som utbytesstudent till utländska lärosäten med vilka Örebro universitet har utbytesavtal. Ansök om utbytesstudier ska göras ett år innan du ska åka, så under höstterminen när du läser termin 3. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Studentcentrum samt Samordnare för internationalisering på institutionen.

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning, se Anmälan och antagning. Blir det aktuellt att ta in reserver på programmet kommer studievägledare för aktuellt program eller kurs att kontakta den reserv som står på tur. Vi utgår från vilken urvalsgrupp den/de studenter som hoppat av programmet varit antagna inom, och erbjuder reservplats i samma urvalsgrupp. Det innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Vi tar ställning till reservantagning när registreringsperioden till programmet är avslutad, då det är först då vi har en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet eller den fristående kursen i anspråk.

Via denna länk finner du en sammanfattning av vad som gäller vid tillgodoräknande.

Tillgodoräknande kan göras av kurser med godkänt resultat som lästs vid Örebro universitet eller annat universitet/högskola. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har antagits och tackat ja till kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst. Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövad mot. Du kan också få tidigare yrkesverksamhet tillgodoräknad, om de kunskaper och färdigheter som du har med dig från yrkesverksamheten i huvudsak motsvarar de krav som ställs i den utbildning som du vill göra tillgodoräknande inom.

Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna. Observera att studievägledaren inte kan ge något förhandsbesked om bedömning av tillgodoräknandet då det är ämnesledningen som fattar beslut om tillgodoräknande.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel reduceras, eftersom du då i praktiken inte studerar på helfart. Kontrollera med CSN, www.csn.se om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för kriminologiprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. Studievägledaren tillhandahåller också blankett för anmälan om studieuppehåll och blankett för ansökan om att få fortsätta studierna efter studieuppehållet. Om du får avslag på en ansökan om att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information om studieuppehåll finner du här.

Det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. För att byta till kriminologiprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmet. Det kan vara svårt att byta utbildningsort på grund av att det måste finnas plats i den grupp/termin där du är i din utbildning. Studieortsbytet ska också fungera studiemässigt. Det betyder att kurserna som ingår i ett annat kriminologiprogram kan vara i annan ordningsföljd och ha haft ett annat innehåll än de du ska läsa på kriminologiprogrammet här på Örebro universitet. För att se vilken grupp/termin du ska in i, behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande. Detta innebär att du kan få börja på annan termin än den du skulle börjat på vid det tidigare lärosätet.

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå. Örebro universitet erbjuder inget renodlat "masterprogram" men däremot kurser på avancerad nivå som i nuläget (2018) leder fram till en magisterexamen inom kriminologi. På sikt (under 2019) kommer även kurser på masternivå att erbjudas.

Du finner tidigare års antagningsstatistik via https://statistik.uhr.se/ 

All undervisning skall vila på vetenskaplig grund, ett evidensbaserat synsätt och syftar till att stimulera till reflektion, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande. Pedagogiken ska skapa förutsättningar för och stimulera studentens självständiga ansvarstagande för sitt lärande. Studenterna ska förvärva färdigheter i att integrera kunskap om och förståelse för olika företeelser samt färdigheter att tillämpa sin kunskap och förståelse på konkreta fall och situationer.

Studiemiljön kännetecknas av ömsesidig respekt och öppen kommunikation vilket är betydelsefullt för lärandet. Detta skapas bland annat genom tydliga förväntningar i form av kursmål och bedömningskriterier. Stor vikt läggs vid att studenten tar ett omfattande ansvar för sitt eget lärande. Lärarens primära funktion är att vara stödjande och vägledande i studentens egen lärandeprocess samt ge studenten verktyg för att självständigt söka och värdera kunskap.

Pedagogiken innebär att studenten ställs inför frågor och problem som man individuellt och i interaktion med varandra, löser och resonerar kring. Läraren stödjer studenterna i detta via seminarier. Föreläsningar har som huvudsakligt syfte att inspirera studenterna, introducera och förklara särskilt komplicerade områden och att diskutera relevanta forskningsrön.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tove Engqvist

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address