Kriminologiprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2022 (kommande)

Är du intresserad av allt som har med brott att göra? Kriminologiprogrammet lär dig att kartlägga, analysera och förebygga brott och otrygghet. Som kriminolog kan du bland annat arbeta som utredare, analytiker, rådgivare eller samordnare.

Anmälan öppnar 2022-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Under utbildningen tränas du också i att integrera olika perspektiv, teorier, metoder och forskningsinriktningar om brott och otrygghet för att kunna förstå och förklara varför dessa fenomen uppstår, i syfte att förhindra att problemen fortsätter.

På Kriminologiprogrammet utvecklar du din kunskap om både kriminologisk teori, forskning och metodik. Straff-, social-, och förvaltningsrätt ingår också i programmet, samt en valfri termin där du kan välja att till exempel göra praktik eller studera utomlands.

Undervisningen på Kriminologiprogrammet bedrivs av lärare som är aktiva forskare vid Örebro universitets starka kriminologiska forskningsmiljö samt av aktörer från det omgivande samhället såsom kommunen, Länsstyrelsen, Polisen och Kriminalvården.

Under utbildningen används verkliga eller verklighetstrogna fall och situationer för att du som student ska kunna utveckla din förmåga i kriminologisk teori och metod, och på så sätt förbereda dig inför verkliga situationer i arbetslivet.

Utbildningsplan Kriminologiprogrammet, 180 hp

Första terminen på Kriminologiprogrammet inleds med en introduktion till kriminologiämnet via kursen Kriminologi I och sista terminen avslutas med ett uppsatsarbete i kriminologi om 15 högskolepoäng inom kursen Kriminologi III. Uppsatsen krävs för att kunna ansöka om en kandidatexamen i kriminologi.

Under kriminologiprogrammets andra termin ges dels en kurs i straff-, social- och förvaltningsrättdels en kurs där du lär dig att identifiera och analysera varför brott och otrygghet uppstår, samt att föreslå lösningar på problemen. Det sistnämnda är också i fokus under termin 4. Under den femte terminen inom programmet har du möjlighet att söka praktik och där använda dina kunskaper i kriminologi praktiskt hos en potentiell framtida arbetsgivare. Termin 5 är också den termin då du har möjlighet att välja någon annan kurs/er vid Örebro universitet eller studera utomlands.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Frida Bood

Anmälningskod ORU-39201

Kunskap om och förmåga att kartlägga, analysera, planera och utvärdera är grundläggande inom brottspreventivt och trygghetsskapande arbete, ett arbete som flera olika aktörer har som sin uppgift i samhället.

Kompetens inom kriminologi är idag efterfrågad inom en rad olika verksamhetsområden. Som kriminolog kan du arbeta som till exempel utredare, analytiker, rådgivare eller samordnare hos en rad verksamheter som arbetar med frågor som rör social problematik som brott, otrygghet, missbruk, etc.

Vanliga arbetsplatser för kriminologer är kommuner, länsstyrelser, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Polisen, Brottsförebyggande rådet samt ideella eller privata aktörer ofta med fokus på säkerhet och trygghet. En kandidatexamen i kriminologi, som Kriminologiprogrammet innebär, ger även möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå och sedan forskarutbildning.

Henrik Evertsson

Leif GW inspirerade Henrik att läsa kriminologi

En civil utredare får i stort sett göra samma utredningsarbete som en polis, men har mindre juridiska befogenheter när det kommer till tvångsmedel och beslutsfattande.

– Den största skillnaden är att en polis har rätt att bära vapen, gripa misstänkta och får ta bevismaterial i beslag, berättar Henrik Evertsson, som precis har tagit fingeravtryck på en person i en brottsutredning på polishuset i Örebro.

Bortom allt rimligt tvivel 

I hans arbetsuppgifter ingår att sammanställa bevis och hålla förhör. Han arbetar efter direktiv från en förundersökningsledare som är en polis eller en åklagare.

– Förundersökningsledaren bestämmer vem eller vilka som ska höras i ett ärende, om husrannsakan ska genomföras eller om vi ska beställa olika former av analyser, till exempel DNA.

Allt sammanställs i ett protokoll som han går igenom för att hitta uppslag som han kan använda i förhöret. Han betonar att det är viktigt att inte ha förutfattade meningar när han går in i ett förhör.

– Jag lyssnar och ställer öppna frågor för att få fram en bild om vad som har hänt. Efter det går jag in på detaljer och följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt om vad som har hänt.

När Henrik Evertsson har förhört misstänkt gärningsman, målsägare och eventuella vittnen vid ett misstänkt brott analyserar han de olika förhören för att jämföra vad som överensstämmer och vad som skiljer dem åt.  

– Det är många delar som ska samverka för en fällande dom. Om någon döms för ett brott ska domen stå bortom allt rimligt tvivel.

Den misstänkte har rätten att ta del utredningens bevismaterial under förhörets gång. Men det är den som håller i förhöret som bestämmer när den misstänkte får ta del av det.

Henrik Evertsson berättar om när han höll förhör med en misstänkt ficktjuv som hade stulit plånböcker på olika platser i Sverige. För att bevisa att den misstänkte ljög under förhöret valde han att vänta med bevismaterialet.

– Den misstänkte nekade till att hen hade varit i en viss stad, då kunde jag bevisa att hen ljög under förhöret med hjälp av kameraövervakning.

Leif GW Persson inspirerade

Det är Leif GW Persson som inspirerade Henrik Evertsson att läsa kriminologi. Genom honom har kriminologerna fått ett ansikte, vilket Henrik Evertsson tycker är bra då det behövs fler kriminologer.

– Att läsa kriminologi var klockrent. Ämnet känns inte jobbigt att läsa. För mig var det läsglädje in i benmärgen!

Det roligaste var c-uppsatsen. Tillsammans med en kurskamrat studerade han 32 000 tvillingpar som hade växt upp i skilda miljöer för att se hur arv och miljö påverkar psykopatiska personlighetsdrag.

– Vi kunde dra slutsatsen att miljön påverkar psykopatiska personlighetsdrag marginellt mer än arvet.  Men det är viktigt att säga att bara för att en person har psykopatiska personlighetsdrag behöver det inte betyda att personen är en brottsling.

– Överhuvudtaget har universitetsstudierna gett mig ett kritiskt tänkande som jag har nytta av i mitt arbete. Under ett förhör måste jag snabbt kunna ta till mig den information jag får och kritiskt granska den för att komma vidare i förhöret. 

Huvudfokus för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är att göra dig väl rustad för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta som kriminolog med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.

Utbildningen har också ett särskilt fokus på att du ska lära dig att tillämpa ett teoretiska modeller och metoder på verkliga fall och situationer. Det innebär att du utbildas i att integrera olika vetenskapliga perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott och otrygghet.

Programmet ger möjlighet till praktik genom så kallade verksamhetsförlagda studier såväl som att studera utomlands.

När man läser ett program finns redan en färdig struktur för din utbildning. Kurserna som ingår i Kriminologiprogrammet, och som till viss del (termin 2, termin 4 och praktikkursen under termin 5) är sammansatta utifrån att de ger vissa kompetenser som är samhällsviktiga och attraktiva för arbetsgivare. Med en ”fast” programstruktur vet du också vad du ska läsa termin för termin. Du har även platsgaranti till nästa kurs på Kriminologiprogrammet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Du får också en social tillhörighet med studenter som studerar samma kurser som du och ni följs då åt genom hela programmet.

En fördel med att själv plocka ihop till en kandidatexamen i kriminologi genom att läsa fristående kurser (Kriminologi I, II och III samt ytterligare 90 högskolepoäng) är att det ger dig valfrihet att själv utforma innehållet i din examen och göra din utbildning unikt anpassad till dina intressen och det du vill jobba med i framtiden. Men, det som är en fördel för den ena kan dock vara en nackdel för någon annan, så det är viktigt att du själv funderar över hur du vill planera dina studier och vad som är viktigt för dig. Ta gärna kontakt med en studievägledare för hjälp och stöd i din planering.

Termin 1  Kriminologi I (KR700G)

·         Introduktion till kriminologi 7,5 hp

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning I 7,5 hp

·         Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet 7,5 hp

·         Introduktion till brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete 7,5 hp

Termin 2  Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt 15 hp (KR200G) och Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället 15 hp (KR201G)

Termin 3  Kriminologi II (KR701G)

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning II 15 hp

·         Integrativ teori och forskning om orsaker till brott 7,5 hp

·         Viktimologi 7,5 hp

Termin 4  Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete (KR400G)

·         Evidens- och kunskapsbaserad praktik 5 hp

·         Kartläggning, mätning, analys och informationssökning 10 hp

·         Implementeringskunskap 5 hp

·         Utvärderingskunskap 10 hp

Termin 5

Valfria kurser 30 hp – du väljer själv kurser. Här kan du också välja praktik (HE: gör som hyperlänk) i form av verksamhetsförlagda studier eller plugga utomlands. 

Termin 6 - Kriminologi III (KR702G)

·         Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning III 15 hp

·         Självständigt uppsatsarbete 15 hp

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi och ger möjlighet till jobb inom olika myndigheter som t ex Kriminalvården, Polismyndigheten, Tullverket, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även kommuner, länsstyrelser och olika privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och/eller trygghetsfrämjande frågor kan vara presumtiva arbetsgivare.

Arbetsuppgifterna kan handla om att utreda och analysera brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också om effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottslighet och öka trygghet. Det kan också handla om att planera, sätta in och utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser, det vill säga, åtgärder.

Ibland får vi frågor om en utbildning vid Kriminologiprogrammet gör att man kan arbeta som till exempel polis eller kriminaltekniker. Utbildningen gör att du kan arbeta vid Polismyndigheten men inte som polis utan som till exempel utredare eller analytiker.

Ja, det är mycket litteratur på engelska. Mycket forskning inom kriminologi är internationell och därmed blir litteraturen på engelska.

Vilken litteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen på respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

Studierna vid Kriminologiprogrammet bedrivs på helfart vilket innebär att du studerar på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. Utbildningen sker alltså på campus och ges inte på distans. 

Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka. Det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska läsa in, eller olika uppgifter du ska genomföra.

Om du missar ett tillfälle, till exempel ett seminarium, som är obligatoriskt och examinerande, behöver du kontakta ansvarig lärare för att komma överens om vad du behöver göra för att bli godkänd på kursen. Det kan innebära att du får vänta till nästa gång kursen går, vilket kan vara nästa termin, för att kunna slutföra examinationen i vissa fall.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att välja verksamhetsförlagda studier genom kursen Praktik för kriminologer. Verksamhetsförlagda studier är studier som är förlagda ute i olika verksamheter i form av praktik. Se mer information om praktik inom kriminologiprogrammet här.

Ja. Du har möjlighet att studera utomlands under den femte terminen på Kriminologiprogrammet.

Under termin 5 som är en termin där du fritt kan välja kurser inom Örebro universitets kursutbud finns det möjlighet att studera utomlands. Det innebär att du kan åka som utbytesstudent till utländska lärosäten med vilka Örebro universitet har utbytesavtal. Ansökan om att studera utomlands ska göras ett år innan du ska åka, det vill säga, under termin 3. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudier så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Studentcentrum, studievägledare samt Samordnare för internationalisering på institutionen.

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning, se Anmälan och antagning. Blir det aktuellt att ta in reserver på programmet kommer studievägledare för aktuellt program eller kurs att kontakta den reserv som står på tur. Vi utgår från vilken urvalsgrupp den/de studenter som hoppat av programmet varit antagna inom, och erbjuder reservplats i samma urvalsgrupp. Det innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Vi tar ställning till reservantagning när registreringsperioden till programmet är avslutad, då det är först då vi har en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet eller den fristående kursen i anspråk.

Om du har läst kurser i andra ämnen eller tidigare kurser i kriminologi kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dem på programmet. Via denna länk finner du en sammanfattning av vad som gäller vid tillgodoräknande.

Tillgodoräknande kan göras av kurser med godkänt resultat som lästs vid Örebro universitet eller annat universitet/högskola. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har antagits och tackat ja till kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst. Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövad mot. Du kan också få tidigare yrkesverksamhet tillgodoräknad, om de kunskaper och färdigheter som du har med dig från yrkesverksamheten i huvudsak motsvarar de krav som ställs i den utbildning som du vill göra tillgodoräknande inom.

Kontakta studievägledare i kriminologi för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna. Observera att studievägledaren inte kan ge något förhandsbesked om bedömning av tillgodoräknandet då det är ämnesledningen som fattar beslut om tillgodoräknande.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel reduceras, eftersom du då i praktiken inte studerar på helfart. Kontrollera med CSN, www.csn.se om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för kriminologiprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. Studievägledaren tillhandahåller också blankett för anmälan om studieuppehåll och blankett för ansökan om att få fortsätta studierna efter studieuppehållet. Om du får avslag på en ansökan om att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information om studieuppehåll finner du här.

Det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. För att byta till kriminologiprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmet. Det kan vara svårt att byta utbildningsort på grund av att det måste finnas plats i den grupp/termin där du är i din utbildning. Studieortsbytet ska också fungera studiemässigt. Det betyder att kurserna som ingår i ett annat kriminologiprogram kan vara i annan ordningsföljd och ha haft ett annat innehåll än de du ska läsa på kriminologiprogrammet här på Örebro universitet. För att se vilken grupp/termin du ska in i, behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande. Detta innebär att du kan få börja på annan termin än den du skulle börjat på vid det tidigare lärosätet.

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå. Örebro universitet erbjuder inget renodlat "masterprogram" men däremot kurser på avancerad nivå i kriminologi som i nuläget (2019) leder fram till en magisterexamen inom kriminologi.

Om du vill se vad den lägsta antagningspoängen var till en viss utbildning en tidigare termin kan du göra det via länken nedan. Tänk på att antagningspoängen inte är ”fasta” utan förändras för varje termin beroende på hur många personer som sökt utbildningen, vilka betyg de har från gymnasiet och på högskoleprovet samt hur många platser som för närvarande finns på utbildningen.

Antagningspoängen får Kriminologiprogrammet skiljer sig därmed mellan varje gång som programmet ges.

Du finner tidigare års antagningsstatistik via https://statistik.uhr.se/ 

Nej. Den första kursen på Kriminologiprogrammet är Kriminologi I. Med andra ord, den fristående kursen Kriminologi I är samma kurs som ges som termin 1 på programmet. Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, får du en studiefri ”lucka” den första terminen och blir sedan aktiv på programmet först till termin 2. Det är viktigt att du kontaktar studievägledaren för kriminologi om du blir antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I.

Nej. Vissa lärosäten ha antagning till senare del av program, men detta tillämpas inte på Örebro universitet. Vill du börja på vårt Kriminologiprogram måste du alltid söka in till det på ”vanlig väg” via www.antagning.se 

Nej, programmet och även de fristående kurserna i kriminologi vid Örebro universitet ges endast som platsbunden undervisning, det vill säga på campusområdet.

Eftersom en utbildning från kriminologiprogrammet ger dig en bred kompetens är det svårt att svara på vad löneläget är för en kriminolog. Det kommer med stor sannolikhet bero mycket på vilken typ av tjänst du får och inom vilken typ av verksamhet du får jobb, samt vilka andra typer av erfarenheter du har sedan tidigare eller som du förvärvat under utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktoria Strömberg

Telefon: 019 30 35 84

E-post: This is an email address

Studievägledare: Peter Kjellström

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Hannes Grafström

Hannes bytte polisdrömmen mot kriminologyrket

Varför sökte du programmet?
Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av psykologi och vad som styr det mänskliga beteendet. Längtan efter förståelse, viljan att göra skillnad och att hjälpa människor gjorde att jag funderade på att utbilda mig till polis. Jag hade förstått att det var meriterande att ha läst kriminologi och gick därför en fristående kriminologikurs på universitetet. Där insåg jag direkt att ämnet erbjöd mig allt jag ville ha och sökte programmet. För mig var Örebro universitet förstahandsvalet eftersom jag hade bott här i några år och trivdes bra.  För att vara en medelstor stad händer det mycket och det är lätt att ta sig runt överallt.

Vad är det bästa med ditt program?
Programmet har en mångfald av perspektiv som erbjuds som förklaringsmodell för avvikande beteende. Varje nytt område som vi studerar är intressant och relevant för att förstå varför människor agerar som de gör och i förlängningen hitta sätt att förebygga kriminalitet.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Öppet, trivsamt och kompetent.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Det finns ett brett spektrum av alternativ för den som vill engagera sig i studentlivet i Örebro. Allt från spelföreningar, körsång, spex till mer traditionella studentaktiviteter i form av Kårhuset, beer-pong, sittningar och uteliv. Eftersom campus inte ligger i stadskärnan bor de flesta nära varandra och det skapar gemenskap.

Vad har du för framtidsplaner?
Det är inte omöjligt att jag läser en master i kriminologi efter kandidatexamen. Annars får jag utforska vad arbetsmarknaden har att erbjuda. Fler och fler yrkesgrupper verkar förstå vikten av den kompetens en kriminolog besitter.

Tips till blivande studenter?
Något som fungerat för mig är att räkna antal timmar jag pluggar. Det gör att jag ser till att ha en kontinuerlig inlärning och bidrar också med lugn inför tentamen då jag svart på vitt kan se att jag faktiskt gjort det jobb som är förväntat av mig. Sen är ju sömn och träning bra grejer!