Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Hållbart företagande

Hållbart företagande

Unik utbildning

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Profilen Hållbart företagande utgör Sveriges första tvååriga master i företagsekonomi med en sådan inriktning. Den riktar sig till dem som vill arbeta med hållbarhetsfrågor, går igenom de senaste koncepten inom detta växande område och har ett starkt stöd från näringslivet.

Nya kurser

Till mastern har ett antal nya kurser tagits fram av några av Sveriges ledande experter inom hållbarhet som är verksamma vid Örebro universitet och som också är lärare på kurserna. Här får studenter bland annat lära sig om företagsetik, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbar "supply chain management". Föreläsningar blandas med praktikfall, gruppövningar, studiebesök och projektarbeten, ofta i samarbete med företag som deltagit med sin kunskap i utvecklingen av kursen och som själva medverkar som exempel i undervisningen.

Praktik på hållbarhetsavdelning

I utbildningen ingår också möjligheten att arbeta på en hållbarhetsavdelning hos något av de många företag som bildat en referensgrupp runt utbildningen. Praktiken sker under termin tre och följs av arbetet med att skriva uppsats inom hållbarhet, till exempel i samarbete med något av företagen i vår referensgrupp. Det ges även möjlighet att som alternativ till praktik istället åka på utbyte utomlands till några av våra partneruniversitet som erbjuder bra kurser inom hållbarhet.

Utbytesstudier

Du kan välja att läsa en termin av programmet utomlands som alternativ till praktiken. Vi har många utbyten med andra universitet och du kan välja att läsa kurser inom hållbarhet i t.ex. Frankrike eller välja något annat ämnesområde som du vill ha med i din utbildning. Kontakta studievägledare Henrik Strandahl för mer information.

 Profilen Hållbart företagande innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 CSR-Företagsetik, 7,5 hp Hållbarhetsredovisning, styrning & kommunikation, 7,5 hp Hållbara försörjningssystem, 7,5 hp
Miljömanagement, 7,5 hp
Termin 2 Affärsförnyelse och tillväxt, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Termin 3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 22,5 hp  forts VFU
Företagsekonomisk samhällsanalys, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp

Lydia Lundström

Till sommaren tar hon examen från masterprogrammet i företagsekonomi, inriktning hållbart företagande, och är mycket nöjd med att ha läst till en nivå på sin utbildning.

– När jag började söka jobb efter civilekonomexamen upptäckte jag att de tjänster jag var intresserad av krävde en masterexamen, säger hon.

Det som har genomsyrat utbildningen är den nära kontakten till forskning och näringsliv. Under föreläsningar har studenterna tagit del av forskarnas kunskap i hållbarhet och arbetat med olika fallstudier. Ofta på uppdrag från olika företag.

– Vi fick till exempel granska Stena Recyclings hållbarhetsrapport utifrån den forskning som finns. Vid redovisningen var hållbarhetschefen från Stena med och lyssnade på våra tankar och idéer.

Genom bland annat studiebesök på Spendrups och Scania och en Telecomdag med Telia och Telenor har studenterna på olika sätt förberetts inför arbetslivet. Under Telecomdagen arbetade studenterna i grupp om hållbarhetsfrågor som redovisades för företagen. Den grupp Lydia Lundström arbetade med valde hållbarhet kring barn och skola.

– Barn behöver lära sig vett och etikett i sitt mobilanvändande. Vårt förslag var att de ska få ta mobilkörkort och inte bara släppas fria med sin telefon.

Ny inriktning – mot informationsteknik
Men det som hon framförallt är mest nöjd med är den verksamhetsförlagda utbildningen som studenterna har möjlighet att göra under ett halvår. Eftersom utbildningen har bra samarbeten med företag som vill erbjuda praktikplats till masterstudenterna finns det flera företag att välja mellan.

– Jag var på Telias hållbarhetsavdelning där jag drev tre projekt om barns rättigheter. Hur barnen marknadsförs, deras integritet och hur Telias TV-utbud är kopplat till barns rättigheter.

Efter den verksamhetsförlagda utbildningen valde Lydia Lundström att skriva sin D-uppsats för Telia. Ämnet blev Telias arbete med digital arbetsmiljö i projektet ”Walk the talk”.

– Walk the talk fokuserar bland annat på digital arbetsmiljö och att Telia ska vara ett tekniskt föredöme när det gäller intern teknik i företaget.  Hur man kan arbeta hemifrån, bygga digitala samarbetsytor från olika ställen i Sverige och världen och använda olika digitala verktyg.

Den verksamhetsförlagda utbildningen och D-uppsatsen på Telia fick Lydia Lundström att se ett nytt yrkesområde som hon skulle kunna tänka sig att arbeta med efter examen – informationsteknik. 

– Digital arbetsmiljö ska underlätta arbetet. Det är människorna bakom teknik som ska gynnas av utvecklingen, säger hon.

Erik Häggström

Genom att läsa inriktningen hållbart företagande vill Erik kunna göra gott för andra och inte bara arbeta för ekonomiska vinster.  

– Inom företagsekonomi handlar mycket om ekonomiska vinster, genom att läsa om hållbart företagande kan jag bidra med förändring.

Erik Häggström är inne på andra terminen på det tvååriga masterprogrammet. Programmet startade hösten 2018 och är med sin profil en unik utbildning i Sverige. Första terminen innebar ett nära samarbete med näringslivet. Studenterna träffade hållbarhetschefer från Telenor, Kommuninvest, Trelleborg AB och Stena Metall för att arbeta med olika praktikfall.

– Vi hade två fullmatade dagar där vi arbetade med olika praktikfall. Den ena dagen handlade om finansiering och den andra om telekom. Praktikfallen gav oss möjlighet att koppla teorin till praktiken.

De globala målen för agenda 2030 har genomsyrat terminen. Representanter från företagen har berättat hur de arbetar med dem. Hållbart företagande vilar på ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter. Ur en ekonoms synvinkel kan det innebära transportsystem, bokföring eller affärsmodeller.

– I dagligvaruhandeln har vi till exempel tittat på matvarukedjan. Där kan hållbarhet handla om var olika varor kommer ifrån så att alla i näringskedjan har rättvisa arbetsvillkor.

Studenterna har också fått göra studiebesök hos olika företag. Bland annat har de besökt Scania och Spendrups. De fick bland annat höra om hur Spendrups arbetar med cirkulär ekonomi.

– Spendrups återvinner slaggprodukter från sin produktion till energianvändning. På det sättet kan företaget nyttja mindre energi för att framställa sina produkter.

Erik Häggström tycker att första terminen på utbildningen har varit riktigt bra, dels för att alla arbeten har varit kopplade till olika företag och dels för att lärarna har hög ämneskompetens.

I början av året fick Erik Häggström och hans kurskamrat Charlotte Flodman Thorsen ett stipendium för att resa till Yokohama City University i Japan. Under en vecka tog de del av universitetets erfarenheter och kunskaper kring hur hållbara städer bör utvecklas med hänsyn till en åldrande befolkning.

– För japanerna handlar hållbara städer om lycka. Och det kanske borde vara det slutgiltiga målet för alla, säger Erik Häggström.

Nu går han andra terminen på programmet. Den består av en kurs i vetenskaplig teori, övriga kurser är valbara. Och till hösten ska han ut på praktik.

– Jag har redan praktikplatsen klar på en hållbarhetsavdelning på ett finansinstitut.

Sista terminen på utbildningen ska studenterna genomföra ett examensjobb där tanken är att de ska arbeta med det företag där de har gjort sin praktik.

I framtiden vill Erik Häggström arbeta som interkonsult där han är rådgivande för hur hans arbetsplats kan arbeta med hållbar utveckling inom hela organisationen.

Text och foto: Anna Asplund

Johan Dennelind, VD på Telia.

Hur ser du på behovet av en utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Utbildningen ligger helt rätt i tiden. Vår vision på Telia Company är att hållbarhetsaspekterna ska vara helt integrerade i hela vår affär, och även om vi har kommit en bit på vägen så kommer vi under lång tid ha behov av medarbetare med specialistkompetens på området.

Har behovet förändrats?

Behovet har alltid funnits där men insikten om hur viktigt det är har ökat. Medvetenheten om att vi aktivt behöver arbeta med de här frågorna är betydligt större nu än för bara tio år sedan. Tidigare var hållbarhetsarbete också väldigt fokuserat på riskhantering, att säkerställa att företaget handlade ansvarsfullt gentemot miljön och samhället. Idag skiftar fokus mer och mer mot hur vi tar vara på de affärsmöjligheter de globala utmaningarna ger i vår verksamhet och därmed hur vi bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Jag är övertygad om att det skapar största möjliga värde för affären på lång sikt att integrera hållbarhetsaspekter i allt vi gör, men det kräver djup förståelse för alla aspekter som driver värde i ett företag. Det är viktigt att inte förlora den starka kopplingen till affären, det är trots allt handelsstudenter som ska utexamineras.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen Hållbart företagande i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Det finns stora möjligheter inom flera olika delar av vår verksamhet, inte bara de som jobbar direkt med till exempel hållbarhetsrapportering. Det kan handla om roller inom strategi, affärsutveckling, inköp, med mera.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Tveka inte. Företag driver utvecklingen i våra samhällen, det är genom att vara med och utveckla ett företag i rätt riktning som du har störst möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Den student som har en sådan här utbildning med dig in i näringslivet har mycket att tillföra.

Jessika Lind Petrén, Hållbarhetschef på Stena Metall

Hur ser du på behovet av utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Samhället utvecklas i snabb takt och det gör också hållbarhetsfrågorna. För företag är det i dag viktigt med en djup förståelse om hur hållbarhet påverkar affären, marknaden och intressenterna.

Har behovet förändrats?

Tiden när det räckte för företag att ha en hållbarhetsspecialist är förbi. För att bygga ett starkt konkurrenskraftigt bolag måste hela ledningsgruppen ha god förståelse för hållbarhetsfrågorna och hur de skall integreras i företagens strategier. Det finns därför ett behov av högre utbildningar där framtidens ledare får redskap och kunskap om hur affärsstrategi och hållbarhet knyts samman.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

En utbildning inom området måste visa hur ett strukturerat hållbarhetsarbete och utveckling av affärsstrategier hänger samman och hur man med stöd av hållbarhetsarbetet skapar konkurrensfördelar. Utbildningen måste ge verktyg för hur man arbetar med hållbarhet och hur man löpande uppdaterar sin kunskap.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen Hållbart företagande i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Personen skulle jobba ute i organisationen och där använda sin sakkunskap inom hållbarhet för att arbeta med exempelvis affärsutveckling och kundrelationer.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Skaffa dig grundläggande kunskaper om miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsrisker såsom antikorruption. Lär dig sedan redskap för att koppla frågorna till affärsutvecklingen. Lär dig också hur du kommunicerar hållbarhet på ett trovärdigt sätt.

Erik Feldt, Hållbarhetschef på Nordea

Hur ser du på behovet av utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Det finns ett stort behov. Hållbarhet har gått från att primärt handla om riskhantering och rapportering till vara en central konkurrensfaktor. Hållbara företag kommer att locka till sig de bästa medarbetarna och få nöjdare kunder och aktieägare.

Har behovet förändrats?

Behovet har ökat. Detta är drivet både av en ökande insikt inifrån företagen och ökande krav utifrån.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Det är viktigt att utbildningen sätter in hållbarhet i rätt kontext. Effektivt hållbarhetsarbete handlar om att integrera hållbarhet i allt företaget gör och det kräver både sakkunskap om rena hållbarhetsfrågor och förståelse för företagets verksamhet.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Finansbranschen har kommit långt när det gäller ansvarsfulla investeringar men hållbarhet i en bank är mycket mer. Det handlar också om utlåning, rådgivning, samhällsengagemang och hur vi tar hand om våra medarbetare och jobbar med våra leverantörer. En person med den här utbildningen skulle kunna arbeta antingen i det centrala hållbarhetsteamet eller i något av affärsområdena eller gruppfunktionerna.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Tänk på att hållbarhet inte bara kan hjälpa till att skapa ett bättre samhälle, det är också bra för affärerna.