Psykologprogrammet, 300 hp

Programmet är en professionsutbildning som leder fram till en psykologexamen. Studierna sker inom ämnesområdet psykologi. Efter examen gör du ett års praktisk tjänstgöring (PTP) för att sedan
ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Psykologprogrammet är en femårig generalistutbildning, som innefattar studier inom ämnesområdet psykologi ur många olika perspektiv.

Psykologprogrammet i Örebro karaktäriseras av ett fokus på prevention, det vill säga förebyggande insatser. Det förekommer dels inom utvecklingspsykologi där du tidigt i utbildningen bland annat får teoretiska och praktiska kunskaper inom preventionsvetenskap. Fokus på prevention förekommer också senare i programmet, bland annat avseende insatser som främjar psykisk och fysisk hälsa och förebygger ohälsa hos ungdomar och vuxna samt förebyggande insatser på arbetsplatser och i organisationer.

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning får du på psykologprogrammet i Örebro den långa psykologpraktiken under programmets sjätte termin. Därefter tränas du i praktiskt psykologarbete under patientarbetet på universitetets egen psykologmottagning. När du lär dig psykologisk behandling läggs stor vikt vid ett vetenskapligt förhållningssätt, där du själv lär dig att välja insatser baserat på tillgänglig vetenskapligt förankrad kunskap samt att utvärdera hur bra dina insatser fungerar.

Utbildningsplan Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat. Inom det ämnesrelaterade blocket faller kurser som berör psykologin som vetenskapsområde på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Inom det vetenskapliga blocket faller kurser som berör vetenskapsteori och -filosofi, vetenskaplig metod, analys och psykologexamensuppsats. Inom det professions- och färdighetsrelaterade blocket faller kurser som berör generiska färdigheter för psykologer, såsom att samtala och utreda, men också yrkesetik och juridik, psykologpraktik och en särskild delkurs om självkännedom ur ett professionsperspektiv.

Inom ramarna för de nio temakurserna (Psykologisk temakurs I-IX) finns delkurser som tillåter fördjupning i vart och ett av de tre blocken. Programmet inleds med "Psykologisk temakurs I" vars första delkurs omfattar en orientering i psykologyrket. Under resterande delar av år 1 ligger fokus på normalpsykologiska processer. Under år 2 introduceras psykopatologi och klinisk psykologi, och här finns det möjlighet att ersätta en av terminerna med utbytesstudier. År 3 är till stor del inriktad mot professionella färdigheter. År 4 och 5 ägnas till största del åt fördjupning och tillämpning. Kurserna läses i en fast ordning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 35

Urval: Betyg (40 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (60 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Psykologexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sofia Bergbom

Psykologer arbetar inom psykiatri, somatisk verksamhet och på vårdcentraler, samt inom kriminalvården. På universitet arbetar psykologer med utbildning och forskning. I förskola och skola utreder psykologer individärenden och handleder personal. Inom försvaret kan psykologer arbeta med bland annat urval. Psykologer är också verksamma inom arbetsliv och organisationer.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Christina Ljungquist

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Alla landets psykologprogram leder fram till en psykologexamen och inom ramen för denna finns examensmål som lärosätena måste garantera att studenterna har uppnått under för sin utbildning. Ett särskilt fokus för psykologprogrammet vid Örebro universitet ligger dock på förebyggande arbete inom psykologisk verksamhet och även på att bidra till ömsesidigt utbyte mellan vetenskap/forskning och praktiskt psykologarbete.

Programmet inleds med "Psykologisk temakurs I" vars första delkurs omfattar en orientering i psykologyrket. Under resterande delar av år 1 ligger fokus på normalpsykologiska processer. Under år 2 introduceras psykopatologi och klinisk psykologi. År 3 är till stor del inriktad mot professionella färdigheter. År 4 och 5 ägnas till största del åt fördjupning och tillämpning. Exempelvis har studenterna egna patienterna inom ramen för kurserna i psykologisk behandling och patientarbete som sträcker sig från termin 8-10. Behandlingarna bedrivs på Örebro universitets psykologmottagning. 

Studierna bedrivs på helfart och är campusbaserade. Det innebär att du som student ska kunna vara på campus i Örebro upp till 40 timmar per vecka.

Hur undervisningen är upplagd varierar en hel del mellan de olika kurserna och delkurserna. Inom ramen för de 40 timmar per vecka som du som student förväntas lägga på studierna finns såväl lärarledd tid i form av föreläsningar och seminarier samt uppgifter av individuell karaktär som exempelvis PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och inte minst inläsning av litteratur. 

Ja, mycket av litteraturen inom psykologprogrammet är på engelska. Mycket forskning som bedrivs på området är internationell och därmed blir litteraturen på engelska.

Vilken litteratur som ingår i en kurs framgår av kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema med mera.

Nej, utbildningen är campusförlagd och går inte att läsa på distans.

Hur mycket som är obligatoriskt varierar mellan de olika kurserna och delkurserna. Moment som är obligatoriska fungerar examinerande. Om man inte kan närvara ska det erbjudas möjlighet till omexamination. Ibland ges omexaminationen i ett annat format (exempelvis kan närvaro vid seminarium i vissa fall omexamineras genom en skriftlig uppgift), men ibland äger omexaminationen rum först vid motsvarande tillfälle nästkommande termin. Information om detta framgår av varje kursplan.

Ja, inom ramen för termin 4 finns möjlighet att åka på utbytesstudier. Mer information om utbytesstudier finner du via https://www.oru.se/student/plugga-utomlands/

Praktiken omfattar 15 veckor på termin 6. Universitetet tillhandahåller praktikplatser men som student har man även möjlighet att leta praktikplats på egen hand.

Tillgodoräknande kan göras av kurser med godkänt resultat som lästs vid Örebro universitet eller annat universitet/högskola. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har antagits och tackat ja till psykologprogrammet vid Örebro universitet. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst. Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem (inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Mer information om tillgodoräknande finner du här

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel reduceras, eftersom du då i praktiken inte studerar på helfart. Kontrollera med CSN, www.csn.se  om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för psykologprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. Studievägledaren tillhandahåller också blankett för anmälan om studieuppehåll och blankett för ansökan om att få fortsätta studierna efter studieuppehållet. Om du får avslag på en ansökan om att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information om studieuppehåll finner du här.

Ja, du som är programstudent på psykologprogrammet kommer att behöva ansöka till varje ny termin inom programmet. Detta gör du via www.antagning.se under ordinarie ansökningsperiod. Om du ansöker i tid, tackar ja till ditt antagningsbesked och registrerar dig under utsatt period har du som programstudent platsgaranti till 30 hp per termin. 

Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. Det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program, vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. För att byta till psykologprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmets termin 1. Ett studieortsbyte innebär ofta en förlängning av utbildningstiden eftersom utbildningarna är olika upplagda på de olika orterna.

För att bli antagen till psykologprogrammet i Örebro krävs Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Läs mer om behörighetskrav på www.antagning.se

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning. Om det blir aktuellt att kalla reserver till programmet kommer studievägledare att kontakta den reserv som står på tur. Det finns olika urvalsgrupper vilket innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Ämnesledningen tar ställning till om eventuell reservantagning ska ske först när registreringsperioden till programmet är avslutad. Detta är tätt inpå terminsstart, men det är först då vi har en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet i anspråk.

Du finner tidigare års antagningsstatistik via https://statistik.uhr.se/

Antagning till psykologprogrammet vid Örebro universitet sker till varje höst- och vårtermin, se aktuella datum för att ansöka på www.antagning.se  

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.