Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du bli specialist på internationell juridik och digitalisering? Rättsvetarprogrammet vid Örebro universitet är för dig som drömmer om ett kvalificerat juridiskt arbete i Sverige eller utomlands och som är intresserad av digitala teknologier samt dess betydelse för juridiken.

En student sitter och läser.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Rättsvetare från Örebro universitets kandidatutbildning inom ämnet rättsvetenskap är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska problem av internationell såväl som nationell karaktär. Utbildningen lägger särskilt fokus på att studera rättsområden med internationell anknytning samt juridikens förhållande till digitalisering och digitala teknologier. Utbildningen ger god inblick i olika internationella, europeiska och nationella institutioners administration och struktur.

Utbildningen inleds med en introduktion till rättsvetenskapen där rättssystem och juridikens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras det på internationell rätt, även återkopplingar till svensk rätt och digitalisering. Förvaltningsrätt, EU-rätt, folkrätt, mänskliga rättigheter, komparativ rätt, rättsteori och digitala teknologier inom internationell, europeisk och nationell juridik behandlas ingående. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och rättegångsspel som ställer krav på analytisk förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen och examinationen bedrivs ofta på engelska. Kurser som ges på engelska är öppna för utbytesstudenter, så du får möjlighet att plugga tillsammans med studenter från hela Europa.

Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning förbereder dig till ett brett spann av juridiskt inriktade jobb inom främst offentlig sektor men även privat sektor, som till exempel handläggare av juridiska ärenden, myndighetsjurist vid förslagsvis konkurrensverket, migrationsverket, biträdande jurist.

Under utbildningen ges möjlighet till utlandsstudier. Efter programmet finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen. Örebro universitet ger dig som student även stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät.

Utbildningsplan Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, 180 hp

Termin ett, Rättsvetenskaplig introduktionskurs, introducerar studenterna till juridisk metod, svenska- och internationella rättskällor, rättsstatliga och civilrättsliga principer, statsrätt, juridik och digitala teknologier.

Termin två, Introduktion till digitalisering och legal tech, tar upp hur juridiken kan bli legal tech och digitala lösningar hos myndigheter och domstolar. Kursen Komparativ konstitutionell rätt bygger på den nationella svenska statsrätten. Halva terminen fokuserar på svensk Förvaltningsrätt för att ge studenter en stadig grund i hur den offentliga sektorn och myndigheter fungerar i Sverige.

Termin tre, Folkrätt och EU-rätt. Principerna för den internationella rättsordningen och dess institutioner behandlas. Internationell reglering behandlas, exempelvis inom den dynamiska juridiken som styr hur internationella och EU-institutioner fungerar, interagerar och hur dessa förhåller sig till digitala teknologier.

Termin fyra, Mänskliga rättigheter, behandlar mänskliga rättigheter globalt, regionalt och nationellt, och avslutas med ett rättegångsspel. Denna termin innehåller även kursen Internationell privaträtt med fokus på avtalsrätt, familjerätt och lagvalsfrågor.

Termin fem innehåller EU:s offentliga rätt samt Legal tech, AI och automatisering som berör rättsområden som kan aktualiseras kring autonoma system. Under denna termin fördjupar sig studenten även i kursen Juridik och digitala teknologier. Här avhandlas exempelvis digital omvandling, teknologins störande effekter och de sociala mediernas utmaningar och möjligheter i relation till framförallt folkrätt och EU-rätt.

Den avslutande sjätte terminen innehåller en kurs som introducerar studenterna till olika rättstraditioner inom och utanför Europa. Studenterna fördjupar sig även i Rättsteori och metod samt avslutar terminen med examensarbetet 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg 50%, Högskoleprov 50%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Senem Eken

Anmälningskod ORU-39401

Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning förbereder dig till ett brett spann av juridiskt inriktade jobb inom främst offentlig sektor men även privat sektor, som till exempel handläggare av juridiska ärenden, myndighetsjurist vid förslagsvis konkurrensverket, migrationsverket, biträdande jurist på bland annat juristbyrå. Som rättsvetare med internationell inriktning så står dörren även öppen inom internationella organisationer, NGO:s (non-governmental organization) och företag.

Du kommer att ägna dig åt kvalificerat arbete med stort ansvar som får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller medborgarskap. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem. Möjligheter till egna vägval i karriären är i detta hänseende stora.

Vi har 60 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser.

Nej, utbildningen är campusförlagd och går inte att läsa på distans.

Nej, på Örebro universitet är detta inte möjligt då fristående kurser inom rättsvetenskap på grundnivå är för få. När man läser programmet får man en redan färdig struktur för utbildningen. Kurserna som ingår är sammansatta utifrån ett internationellt perspektiv på så vis att de ger vissa kompetenser som är vi vet är attraktiva för arbetsgivaren.  Med en ”fast” programstruktur vet du också vad du ska läsa termin för termin. Du har även platsgaranti till nästa kurs på programmet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Du får också en social tillhörighet med studenter som läser samma kurser som du och ni följs åt genom hela programmet.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Ja, det är mycket litteratur på engelska. Mycket forskning som bedrivs på området är internationell och därmed blir litteraturen på engelska. Utmärkande för programmet är den internationella inriktningen då nästan 4 terminer av sex terminer ges på engelska.

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Det kan finnas möjlighet att göra praktik inom programmet, både nationellt och internationellt - ta kontakt med studievägledaren för mer information. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete. Se mer information via denna länk.

Det går att åka på en utbytestermin under programmet. Du kan välja att åka på termin tre, fyra, fem eller sex. Du kan fritt välja mellan de universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal med och välja mellan deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier ska göras ett år innan du ska åka. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt studievägledare på institutionen.

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat JA. En bedömning sker om huruvida de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Mer information om tillgodoräknande vid Örebro universitet finner du här.

Örebro universitet erbjuder magister/masterexamen för både rättsvetare och jurister. För att kunna ta ut en magister på 60 hp eller en masterexamen på 120 hp behöver du söka fristående kurser på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap inklusive kursen, Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:
För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp


Kontakta gärna studievägledare inför en magister/masterexamen.  
studievagledning.jps.jur@oru.se

Våra examensbevis är på både svenska och engelska. På avancerad nivå utfärdar vi Masterexamen med huvudområde rättsvetenskap/Degree of Master of Science, main field of study: Law. Översättningen av våra olika examina finns reglerade lokalt, se Regler och föreskrifter.

Innehållet i det ni läser kan motsvara en LL.M beroende på vilka kurser ni läser. En formell LL.M är dock en examensbenämning som Örebro universitetet inte kan utfärda.   

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Peter Kjellström

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.bsr@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.