This page in English

För handledare inom medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

Här hittar du som är eller vill bli handledare viktig information om uppdraget.

Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en utses till huvudhandledare. Huvudhandledaren ska ha minst docentkompetens och vara anställd vid Örebro universitet. Vid fakulteten för medicin och hälsa kan också oavlönad docent inom det medicinska vetenskapsområdet med anställning inom Region Örebro län och med en affiliering till Örebro universitet verka som huvudhandledare. För biträdande handledare finns inget motsvarande krav förutom minst doktorsexamen.

Minst en av handledarna ska ha genomgått kursen "Forskarhandledarutbildning" vid Örebro universitet eller ha motsvarande kompetens.


Handledarens roll och uppdrag

Som handledare ska du ge stöd och vägledning till doktoranden, se till att planering av utbildningstiden sker genom den individuella studieplanen (ISP) med årlig uppföljning, samt verka för att doktoranden når målen med utbildningen.

Dessutom förväntas du:

 • Ha en professionell relation mellan dig som handledare och doktorand
 • Tillsammans med doktoranden visa ömsesidig respekt för varandras situationer och kompetenser
 • Återkommande diskutera och planera handledningens struktur och upplägg
 • Tidigt tydliggöra förväntningar både från dig som handledare och från doktorand
 • Ha en öppen dialog för att så tidigt som möjligt lösa eventuella problem som uppstår
 • Kontinuerligt granska och återkoppla rörande manuskript och relaterat material
 • Stödja val och tillämpning av forskningsmetod samt av forskarutbildningskurser och litteratur
 • En kontinuerlig dialog kring forskningsetiska principer och handlanden är av största vikt. Som handledare skall du utgöra ett föredöme gällande forskningsetiska normer och god forskningssed
 • Stödja och undervisa i hur forskningsanslag skrivs
 • Skapa förutsättningar för doktoranden att erhålla värdefulla kontakter och nätverk, både nationella och internationella inom forskningsområdet för att därmed bana väg för fortsatta karriärvägar efter disputation.
 • Medverka till att doktoranden kan delta i internationella konferenser
 • Förbereda doktoranden för halvtidsseminarium, disputationsakten och försvaret av avhandlingen

Kurser

En del i din roll som handledare är att hjälpa doktoranden att hitta lämpliga kurser. Örebro universitet erbjuder flera forskarutbildningskurser som du kan läsa mer om här. Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra lärosäten, i Sverige och/eller utomlands.

Här kan du hitta forskarutbildningskurser inom medicinska fakulteter vid andra svenska lärosäten:

Tänk på att doktoranden måste ansöka om tillgodoräknande för kurser/utbildningar som är genomförda utanför Örebro universitet. Detta gäller även för kurser som ges av Örebro universitetsbibliotek.

Om ni funderar över huruvida en kurs passar in i doktorandens utbildning på forskarnivå kan du/ni kontakta inriktnings- och/eller ämnesansvarig.

Information och blanketter

Information och blanketter

På denna sida finner du mer information om utbildning på forskarnivå, samt länkar till nödvändiga blanketter.

Forskning

Forskning vid Institutionen för hälsovetenskaper

Här kan du läsa mer om forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper

Inaktiv doktorand

I dessa riktlinjer beskrivs ett administrativt förfarande för att följa upp inaktiva doktorander, utreda skälen till att de inte studerar aktivt och vidta de åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet. Ansvarig för detta är prefekten.

Kontakt

Inriktningsansvarig: Mats Eriksson
Studierektor: Maria Hälleberg Nyman
Utbildnings- och forskningsadministratör: Johanna Hulldin