This page in English

För dig som är doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

På denna sida hittar du information som är bra att veta för din utbildning på forskarnivå samt länkar till blanketter du behöver.

Alla som är antagna till en utbildning på forskarnivå ska enligt Högskoleförordningen årligen upprätta en individuell studieplan (ISP). Planen ska upprättas tillsammans med din handledare inom två månader efter att du blivit antagen. Den individuella studieplanen kan ses som ett avtal mellan dig och universitetet om hur din utbildning ska genomföras. Den är också ett viktigt planeringsinstrument för dig och dina handledare och ett sätt för universitetet att följa upp dina studier. Din forskningsplan och den allmänna studieplanen (ASP) utgör grunden för planeringen i ISP. Den individuella studieplanen ska undertecknas av doktorand och handledare. Använd länken nedan för mer information om ISP, samt länkar till ISP-mallen och en lathund med exempel som hjälper dig att fylla i blanketten.

Byte/tillägg av handledare

Om du vill förändra något i din handledarkonstellation (byta, ta bort eller lägga till) ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till This is an email address.

Anmälan om byte/tillägg av handledare

Byte av inriktning

Om du vill byta inriktning inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till utbildnings- och forskningsadministratören.

Byte av allmän studieplan

Du går på den allmänna studieplan som gäller det datum du blir antagen till utbildning på forskarnivå. Om den allmänna studieplanen förändras under din utbildningstid kan du ansöka om att byta till den nyare allmänna studieplanen. Fyll i denna blankett och skicka den till utbildnings- och forskningsadministratören.

Ändrad studietakt

Med studietakt avses den planerade eller den verkliga aktivitetsgraden, beroende på sammanhanget. Du kan inte ha en studietakt på mindre än 50 procent. Om du vill gå upp eller ned i studietakt måste du ansöka om det via nedanstående blankett. Därefter ska din huvudhandledare skicka blanketten till utbildnings- och forskningsadministratören.

Förlängning av utbildningstiden

Du har rätt att begära förlängning av din utbildningstid om du till exempel varit föräldraledig eller sjukskriven. Om du vill förlänga din utbildningstid så ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till forskarutbildningsadministrationen. Observera att du också måste skicka med intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan (detta gäller dock ej dig med doktorandanställning vid Örebro universitet).

Avbrott

Om du av någon anledning skulle vilja avbryta din utbildning på forskarnivå så måste du anmäla detta skriftligt. Kontakta forskarutbildningsadministrationen eller studierektor för mer information.

I din individuella studieplan planerar du tillsammans med dina handledare de kurser du ska läsa under din utbildning på forskarnivå. Den allmänna studieplan som du antagits till klargör hur många högskolepoäng från kurser du behöver för att nå examenskraven. Örebro universitet erbjuder ett antal forskarutbildningskurser. För kurser inom medicinsk vetenskap, vänligen se ämnessidan.

När du blir godkänd på en forskarutbildningskurs som ges av Örebro universitet kommer dina högskolepoäng att registreras i studiedokumentationssystemet Ladok. Observera dock att om du deltar i och blir godkänd på en kurs som ges av Universitetsbiblioteket så måste du ansöka om tillgodoräknande.

Du kan också gå kurser vid andra lärosäten, såväl inom Sverige som utomlands. Tänk på att när du blivit godkänd på en sådan kurs måste du ansöka om tillgodoräknande.

Nedan finner du länkar till forskarutbildningskurser vid medicinska fakulteter vid andra svenska lärosäten:

Om du deltar i kurser vid andra lärosäten så måste du efter godkänd kurs ansöka om tillgodoräknande för att kunna använda högskolepoängen i din examen. Tillsammans med en komplett ifylld ansökningsblankett måste du också lämna in kursintyg, samt kursplan eller motsvarande. Observera att det alltid görs en individuell bedömning huruvida din ansökan om tillgodoräknande godkänns (helt eller delvis).

Enligt "Riktlinjer för tillgodoräknande för ämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap och idrottsvetenskap" (ORU 1.2.1-06176/2017) ska ansökan om tillgodoräknande för kurser/avhandlingsarbete som är gjorda innan antagning ske i samband med fastställande av första ISP:n. För kurser som lästs under forskarutbildningstiden bör ansökan ske senast vid nästkommande ISP-revidering.

Forskarutbildningsadministratören skickar ansökan till inriktningsansvarig/ämnesansvarig som granskar och fattar beslut. Om inriktningsansvarig/ämnesansvarig anser att ansökt kurs ej faller inom ramen för utbildning på forskarnivå så ska ansökan avslås. Vid avslag ska en motivering skrivas.

Halvtidsseminarium är ett obligatoriskt moment inom utbildning på forskarnivå. Halvtidsseminariet bör ske senast efter halva utbildningstiden, det vill säga två år vid heltidsstudier, eller tidigare, om två delarbeten har accepterats för publicering i referee-granskad tidskrift. Seminariet planeras av huvudhandledaren i samråd med doktorand, biträdande handledare och inriktningsansvarig.

Observera att Örebro universitets Powerpointmallar och logotyper bör användas för din presentation vid halvtidsseminariet, du hittar dem här (kräver ORU-inlogg).

Fakulteten ser gärna att en avhandling kvalitetssäkras inför disputation genom slutseminarium eller kappaseminarium. Vid ett slutseminarium granskas såväl kappa som delarbeten medan ett kappaseminarium fokuserar på avhandlingens ramberättelse. Som granskare anlitas lämpligen doktorandkollegor och seniora kollegor vid universitetet.

Du som önskar ha ett slutseminarium eller kappaseminarium föreslår själv datum och tid som passar dig och dina handledare samt granskare. Kontakta This is an email address för hjälp att boka en sal för seminariet. Meddela This is an email address datum och tid, typ av seminarium, avhandlingens titel, granskare (namn, titel och tillhörighet) samt seminarieledare. Forskningsadministratören publicerar seminariet i institutionens kalender med länk till anmälan för att kunna skicka ut manus till föranmälda deltagare.

Du som håller seminariet ansvarar själv för att göra reklam för ditt seminarium samt att skicka materialet till utvalda granskare efter överenskommelse. Du skickar aktuellt manus senast 8 dagar före seminariet till This is an email address, forskningsadministratören skickar sedan vidare till de anmälda deltagarna 7 dagar före seminariet.

Seminariet inleds med att doktoranden kortfattat presenterar arbetet. Därefter följer en diskussion, i första hand med granskarna, därefter med deltagarna.

En licentiatexamen om 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier på heltid) kan ses som en självständig examen, eller som ett steg på vägen mot en doktorsexamen. Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium.

På Örebro universitets centrala sidor hittar du mer information om avhandlingsframställning. För vetenskaplig uppsats finns en särskild framsidesmall att ladda ner. 

Utbildning på forskarnivå om 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) avslutas med att du försvarar din avhandling vid en offentlig disputation.

Det är din huvudhandledares ansvar att tillsammans med dig planera för din disputation. Tänk på att vara ute i mycket god tid med förberedelser och planering, det är mycket som ska göras. Med fördel kontaktar ni forskarutbildningsadministrationen så snart ni har ett önskat datum, så tillgängligheten kan kontrolleras. Det är också viktigt att du kontaktar Repro så snart som möjligt för att upprätta en tidsplan för avhandlingsframställningen.

Förslag om disputation, komplett med samtliga bilagor, ska inlämnas i original till forskarutbildningsadministrationen senast 15 veckor innan föreslaget disputationsdatum. Bilagor som ska medfölja framgår av blanketten för förslag och beslut om disputation. Samtliga underlag ska vara enkelsidigt utskrivna.

Doktorandstöd

Doktorandstöd

Mer information om doktorandstödet finns på Inforum (kräver ORU-inlogg).

Lunchseminarier

Lunchseminarier

Här finns kalendariet för doktorandsektionens seminarieserie Doktorandintroduktion.

Forskning

Forskning

Här kan du läsa mer om forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Kontakt

Inriktningsansvarig för inriktning hälso- och vårdvetenskap, Mats Eriksson, arbetar för ämnets kvalitet och utveckling, både vad gäller forskning, utbildning och samverkan. Mats kan du kontakta med frågor gällande forskarutbildningskurser, till exempel avseende val av kurser eller tillgodoräknande av kurser.

Studierektor för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap, Maria Hälleberg Nyman, ansvarar bland annat för att bistå doktorander med övergripande forskarutbildningsfrågor. Maria kan du kontakta om du har frågor angående exempelvis den individuella studieplanen, handledning eller om det uppstår problem inom utbildningen. 

Är du osäker på vem du ska vända dig till? Du kan alltid vända dig till utbildnings- och forskningsadministratör Johanna Hulldin med dina frågor kring utbildning på forskarnivå så svarar hon eller hjälper dig hitta rätt.