Högskolepedagogiskt centrum

Hållbar utveckling i utbildning

De sjutton globala målen enligt Agenda 2030.   1 Ingen fattigdom, 2 ingen hunger, 3 god hälsa och välmående, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 6 rent vatten och sanitet för alla, 7 hållbar energi för alla, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald, 16 fredliga och inkluderande samhällen och 17 genomförande och globalt partnerskap.

Syftet med den här webbsidan är att skapa grundläggande förståelse för ett av Örebro universitets myndighetsuppdrag: att integrera hållbar utveckling i utbildning. Här finns text som förklarar grundläggande begrepp inom området samt resurser för att utveckla utbildningens form och innehåll utifrån olika hållbarhetsperspektiv.

Centrala begrepp 

Hållbar utveckling har tre dimensioner: social hållbarhet innebär att ta tillvara på grundläggande mänskliga rättigheter och social rättvisa medan ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurser så att de räcker till kommande generationer. Inom ramen för ekonomisk hållbarhet är målet att motverka fattigdom och främja ekonomisk utveckling utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Våra planetära resurser, hur vi förbrukar och fördelar dem, utgörs av komplexa system som påverkar, förstärker och försvagar varandra genom så kallade synergieffekter. Exempelvis påverkar utarmningen av hav och marina resurser klimatförändringar och biologisk mångfald, som i sin tur har en grundläggande påverkan på fattigdom, hälsa, jämlikhet och så vidare.

Oförutsägbara problem som klimatförändringar, ökenspridning, fattigdom, pandemier, väpnade konflikter, utarmning av marina resurser och biologisk mångfald har oftast inte uppenbara eller entydiga lösningar och kallas därför för komplexa ostrukturerade problem (wicked problems på engelska).

År 2015 antog FNs generalförsamling och världens stats- och regeringschefer de globala mål som utgör Agenda 2030. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Ambitionen är att målen ska bidra till utveckling som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar och målen ska vara uppnådda år 2030. Enligt 1 kap. 5 § i högskolelagen ska universitet och högskolor kunna redovisa hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling.

För att hantera komplexa ostrukturerade problem och driva på samhällsförändringar som bidrar till en hållbar framtid krävs särskilda så kallade nyckelkompetenser som våra studenter behöver utveckla under sina utbildningar. Dessa nyckelkompetenser går bortom professionskunskaper och inkluderar:

  • Systemtänkande – förmågan att känna igen och förstå förhållanden och analysera komplexa system.
  • Förutseende – förmågan att förstå och utvärdera olika möjliga framtidsscenarier.
  • Normativ kompetens – förmågan att förstå och reflektera över de normer och värderingar som ligger till grund för ens egna och andras handlingar.
  • Strategisk kompetens – förmågan att göra värderingar och ta beslut som har betydelse i ett större sammanhang.
  • Samarbets- och samverkanskompetens – förmågan att lära av, förstå och samarbeta med andra.
  • Kritiskt tänkande – förmågan att reflektera över och ifrågasätta normer, praktiker och åsikter.
  • Självkännedom – förmågan att kontinuerligt utvärdera och motivera sina egna handlingar och att hantera egna känslor och önskningar.
  • Integrerad problemlösningsförmåga – förmågan att övergripande applicera olika problemlösningsmetoder på komplexa problem och utveckla lösningar som främjar en hållbar utveckling.

Resurser

För att påbörja arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsplaner och kursplaner rekommenderar vi att lärarlag, tillsammans med programansvariga, sammanställer en arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp gör sedan en genomlysning av utbildningen för att se 1) var hållbar utveckling finns uttalat i utbildningen och 2) se över var och vilka moment som kan kopplas till hållbar utveckling men som inte står utskrivet. Här är ett förslag på en så kallad genomlysning som man som arbetsgrupp kan utgå ifrån. I denna genomlysning så är tanken inte bara att identifiera kopplingar till hållbar utveckling utav även genus- och jämställdhetsperspektiv i utbildning vilket också ingår i universitetets myndighetsuppdrag. Förutom hållbar utveckling och genus- och jämställdhetsperspektiv rekommenderar vi att man samtidigt gör en nulägesanalys av för programmet specifika kunskapsområden.

Under våren 2022 gjordes en universitetsövergripande nulägesanalys över arbetet med hållbar utveckling inom utbildning på Örebro universitet. Rapporten kan användas som ett diskussionsunderlag och som en utgångspunkt för framtida utvecklingsarbete och nulägesrapportenfinns att läsa här.

Plattform för en hållbar framtid (PSF@ORU) är en knytpunkt för arbetet med hållbar utveckling vid Örebro universitet. Förutom samverkan och forskning arbetar PSF@ORU aktivt för integrering av hållbar utveckling i utbildning på kurs- och programnivå.

Inspelade webbresurser 

I det inspelade materialet nedan diskuteras utmaningar och möjligheter när hållbar utvecklingsperspektiv ska integreras i utbildning.

Varför måste vi integrera hållbar utveckling i våra utbildningar?

Vad är det egentligen som ska ingå i undervisningen ur dessa olika hållbarhetsperspektiv? Vilket ansvar har vi som lärosäte att integrera hållbar utveckling i högre utbildning? Denna video ger dig som lärare en översikt över lagkrav på lärosätena och visar på utgångspunkter för att jobba med hållbar utveckling i högre utbildning, inklusive de globala målen och de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Här presenteras också en kort genomgång av nyckelkompetenser.

 

 

Vilka nyckelkompetenser krävs för hållbar utveckling?

Vilka kompetenser krävs, utöver de vi redan känner till, för att ge våra studenter handlingskraft att arbeta för en hållbar framtid? Denna video ger en mer detaljerad genomgång av nyckelkompetenser för att förstå och handla i en ständigt föränderlig värld med många komplexa utmaningar.

 

Externa resurser för hållbar utveckling i utbildning

Advancing Education For Sustainability – Transforming Society, Economy and Environment (advancingesd.com)

SDG Impact Assessment Tool