This page in English

Forskningsprojekt

Rätten till ett tryggt boende på äldre dar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Ett av målen för svensk äldre politik är att omsorgen om äldre skall genomsyras av trygghet dock saknas kunskap om hur äldre själva ser på trygghet, specifikt under kväll och nattetid i ordinärt boende. Ett deltagarbaserat projekt har planerats och påbörjats under 2014.  En pilotstudie har genomförts inom vård- och omsorgen där hemvårds personal har följts i deras arbete under kvälls och nattetid. Till detta har relevant teoretisk litteratur och aktuell forskning studerats inom området och fem ytterligare studier planerats. Intervjuer har genomförts med äldre, anhöriga, personal och chefer och deltagande observationer genomförs nu inom hemvården, under kvälls och nattetid. En referensgrupp bestående av äldre, anhöriga, personal och forskare har bildats som gemensamt granskar resultaten samt avikelser relaterat till trygghet. Kvalitetsindikatorer för trygghet kommer att arbetas fram i gruppen.  Kvalitetsindikatorerna appliceras i nästa steg i en interaktiv applikation och testas sedan av äldre personer genom en läsplatta.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners