This page in English

Forskningsprojekt

Den äldre personens väg genom vårdkedjan - från eget boende till inläggning på akutklinik samt utskrivning från slutenvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Inom projektet har flera studier genomförts och rapporterats under en tioårsperiod där syftet varit att belysa vad som påverkar beslutet att remittera äldre patienter och personer med demenssjukdom från eget boende till akutmottagningen samt omhändertagandet där. Hinder och möjligheter till god informationsöverföring i samband med in/utskrivning från slutenvård har studerats och äldre patienters möjlighet till delaktighet i den samordnade vårdplaneringen. Kommunsjuksköterskors beslutsfattande vid remittering studeras över tid samt undersköterskors påverkan på dessa beslut. Under 2013 har ett samarbete påbörjats mellan Regionförbundet i Örebro, ÖLL och IHM för att studera referensvärden för syrgassaturation hos äldre personer som remitteras till akutsjukvård samt utvärdera kommunsjuksköterskors beslutstöd inspirerat av RETTS.

Forskare

Finansiärer

  • Demensförbundet