Forskningsprojekt

Samsjuklighet mellan social ångest och smärta - processer och nya behandlingsstrategier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Fredrik Holländare

Forskningsämne

Bakgrund

Hög grad av samsjuklighet har observerats mellan kronisk smärta och social ångest. Dock är kunskapen om etiologin bakom samsjukligheten bristfällig. För en person som har varit långvarigt sjukskriven för smärta innebär återgång till arbete bl a att kunna kommunicera vad detta innebär till arbetsgivare och arbetskamrater. Vad händer om dessa sociala situationer undviks samt att man i behandlingen för personer med kronisk smärta inte uppmärksammar detta?

Frågeställning

Det övergripande syftet är att utveckla och förbättra behandlingen för denna grupp av personer. Personer med långvarig smärta ska efter genomgången rehabilitering screenas för social ångest och därefter erbjudas att delta i en internetbaserad självhjälpsbehandling utifrån KBT-principer med fokus på sociala situationer.

Material/Metod

Det föreliggande projektet utgörs dels av longitudinell datainsamling och av en kontrollerad prövning.

Aktuellt läge

Vi har longitudinell data från 240 patienter. Analys av informationen från det första mättillfället, så kallade tvärsnittsdata, har gjorts vilket lett till en vetenskapliga presentation, två examensuppsatser på avancerad nivå (Örebro universitet) och en examensuppsats på grundläggande nivå. Interventionsstudien är under planering. Den kommande behandlingsstudien via internet för patienter med samsjuklig social ångest och smärtproblematik bygger innehållsmässigt delvis på informationen vi erhållit via uppsatserna och manuskripten som nämns ovan. Vi har också initialt planerat en kvalitativ studie som ytterligare ska ge oss information vad gäller anpassningar i innehållet i internetbehandlingen som möjligtvis behöver göras.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)