Forskningsprojekt

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) inom urologisk kirurgi, ERAS-cystektomi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vid diagnos av urinblåsecancer har 20-30 % av patienterna en muskelinvasiv tumör och för dessa patienter rekommenderas behandling med cystektomi, det vill säga att urinblåsan opereras bort. Detta är en väldigt omfattande operation och komplikationsfrekvensen ligger runt 20-30 % och 30 dagars mortalitet på 1-4 %.

 

Inom större abdominell kirurgi, särskilt inom kolorektalområdet, har ett protokoll för systematiskt omhändertagande i samband med den operativa vården varit aktivt i cirka 10 år. Detta protokoll kallas för Early Recovery After Surgery (ERAS), och införande av detta protokoll har i flera studier visats förkorta inneliggande vårdtid för patienterna samt minskat de postoperativa komplikationerna och ett förbättrat välmående för patienterna. ERAS har inte använts inom urologisk kirurgi tidigare och vid uppstarten av detta projekt fanns inga publicerade studier om ERAS i samband med cystektomi. Det finns dock ett fåtal internationella studier där delar liknar ERAS-programmet för ett optimerat omhändertagande, som visat ett motsvarande resultat med avseende på det operativa och postoperativa förloppet. Detta har legat till grund för hypotesen att ERAS som system kan vara applicerbart även vid urologiska operationer och i första hand vid cystektomi-operationer. Målsättningen är då att underlätta patienternas återhämtning till normal funktion.

 

Medarbetare från urologkliniken, anestesikliniken och postoperativa avdelningen på USÖ genomförde 2010 en utbildning inom ERAS och därefter utformades ett protokoll för ERAS-cystektomi. Detta protokoll introducerades sedan vid urologkliniken på USÖ i januari 2011.

Syftet med studien är att studera peri- och postoperativ återhämtning, morbiditet och mortalitet vid operation med cystektomi och anläggande av urindeviation, och jämföra dessa data mot åren när ERAS-protokollet inte tagits i bruk. 

Samarbetspartners

  • Beata Persson, Örebro läns landsting
  • Jessica Carlsson, Region Örebro län