This page in English

Forskningsprojekt

Creating Learning Environments for Compassionate Care

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Tillsammans med en internationellt ledande forskningsgrupp vid Health Sciences, University of Southampton, UK bedrivs studier med syfte att utveckla, implementera och utvärdera en ”lärandemodell” Creating Learning Environments for Compassionate Care (CLECC) inom hälso- och sjukvården. Modellen baseras utifrån teorier om lärande i arbetet och situerat lärande men det saknas kunskap om modellens genomförbarhet och effekter på patientvård och vårdpersonalens upplevelse av given vård. Implementering utvärderas genom observationer av interaktionen mellan vårdpersonal och patient, intervjuer med vårdpersonal och patienter, enkäter till patienter och vårdpersonal. I ett senare skede kommer modellen att implementeras och utvärderas i en svensk kontext.

För närvarande görs systematiska litteraturstudier kring begreppet Compassionate care och översättning/validering av instrument.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Carl May, Faculty of Health Sciences, University of Southampton
  • Jackie Bridges, University of Southampton,
  • Peter Griffiths, Faculty of Health Sciences, University of Southampton