This page in English

Forskningsprojekt

Building pervasive participation (b-Part)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Medborgerligt deltagande i planerings- och stadsutvecklingsprocesser har under större delen av efterkrigstiden varit ett eftersträvat ideal i stora delar av världen. Samtidigt har erfarenheter från tidigare forskning visat på en rad utmaningar i mötet mellan medborgare och etablerade institutioner.”Building pervasive participation” (b-Part) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som utnyttjar den senaste mobila teknikens inbäddning i urbana miljöer för att bemöta dessa utmaningar.

Informationsteknikens snabba utveckling har under det senaste decenniet skapat nya förutsättningar för politiska deltagande, inte minst i relation till frågor om hur våra städer utvecklas. Informationstekniken är i dag i allra högsta grad mobil och den är i stor utsträckning integrerad i vårt vardagsliv. Allt fler människor bär till exempel ständigt med sig smarta mobiltelefoner som möjliggör olika sätt att interagera med omgivningen. Dessa tekniska landvinningar och förändrade beteendemönster skapar möjligheter för former av politiskt deltagande som möter människor medan de rör sig i stadsrummet. Exempelvis skapas möjligheter för så kallad ”instant-polling” då människor som rör sig i staden får erbjudande om att delta i en opinionsmätning om den specifika platsens utvecklingsmöjligheter. Tekniken ger också möjligheter för medborgare att erhålla information på nya sätt (till exempel via visualisering) och att kommunicera med politiker och myndigheter genom olika medier, så som fotografi, video, ljud och text.

I projektet b-Part studeras tekniska såväl som sociala och politiska förutsättningarna för att genom ny teknik utveckla formerna för politiskt deltagande i stadsutvecklingsprocesser. I projektet ingår forskare från Sverige, Finland och Österrike som sammanför kompetenser från tekniska- såväl som samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner. Tillsammans utvecklas nya tekniska applikationer för politiskt deltagande som sedan studeras i praktisk användning i lokala deltagandeprocesser.

Den svenska delen av projektet fokuserar särskilt på de politiska aspekterna av dessa nya former för medborgerligt deltagande. Studier genomförs av stadsplanerares och lokalpolitikers uppfattningar om vilka möjligheter och utmaningar som denna typ av deltagande för med sig. Dessutom utvärderas den politiska processen kring en praktisk tillämpning av mobil informationsteknik i en specifik stadsutvecklingsprocess.

Projektet finansieras av Formas som en del i Joint Programming Initiative Urban Europe, vilket är ett initiativ från EU:s medlemsstater att koordinera europeisk stadsforskning. Syftet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma stadsområden, där EU-medborgare, samhällen och deras omgivning kan frodas. Läs mer om programmet här. 

Forskare